Получен аванс за продажба на стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2675 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки. Делта ООД желае да закупи обувки от нас и е съгласна с условията за доставка – до 15 календарни дни след получаване на 100% авансово плащане.

На 10.05.2019 г. получаваме аванс по проформа фактура, която издаваме, в размер на 1 200 лв. с включен ДДС за продажба на 10 чифта обувки Борг. Плащането е направено в деня на издаването на проформа фактурата.

На 12.05.2019 г., два дни след плащането, издаваме и изпращаме фактура за направеното авансово плащане.

Съгласно условията за доставка транспортът на обувките до склада на Делта се извършва точно 15 дни след получаването на аванса – на 25.05.2019 г.

Избрали сме метода на среднопретеглена цена (СПЦ) за метод на изписване на стоково-материалните запаси. СПЦ на обувките е 45 лв. за чифт.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Проформа Фактура (основание за авансово плащане може да бъде също така Оферта или Договор);

- Банково Извлечение, което доказва авансовото плащане;

- Фактура;

- Приемно-предавателен протокол за получените обувки

Забележка: Съгласно ЗДДС, нормативната уредба в България и практиката на НАП е прието, че:

  • фактура за авансово плащане се издава на или след датата на получаване на плащането. Затова в търговската практика се е възприело първо получателят на аванса да изпрати проформа фактура, по която, след като бъде платено, да се издаде реалната фактура за авансовото плащане  - срокът съгласно ЗДДС е до 5 дни след получаване на плащането. Проформа фактурата се използва от купувача като основание за плащане/превод на парите;
  • всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 0000445692

ПРОФОРМА ФАКТУРА

дата: 10.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

Делта ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Авансово плащане за доставка на обувки Борг

чифт

10

100

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

10.05.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

1 200

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.05.2019 г.

до 10.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1 000.00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/05/19

10/05/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по проформа фактура № 0000445692 от 10.05.2019 г.

-

1 200,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

-

Кредит:

1 200,00

Кредит:

1 200,00

стр. 1

крайно салдо:

2 200,00

 

№ 0125445692

ФАКТУРА

дата: 12.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

Делта ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Авансово плащане за доставка на обувки Борг

чифт

10

100

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

10.05.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

1 200

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 25.05.2019 г. в гр. София, между страните:

 

фирма:

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

111222333

444555666

представляващ:

Иван Иванов

Петър Петров

наричан:

Предаваща Страна

Приемаща Страна

                се подписа настоящият Приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл. 1.     Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки Борг

чифт

10

100

1 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ОБЩО (без включен ДДС):

1 000

 

чл. 2.     Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл. 3.     Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали, или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ при продажба на стоки дружеството следва да изпише себестойността на продадените стоки.

скрито платено съдържание: 429 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 76 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на продадените обувки.

От гледна точка на Делта – няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 93 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат от продажбата на стоките

скрито платено съдържание: 34 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 44 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 27 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:   

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява полученото авансово плащане, за което все още няма фактура, срещу разкриване на нефактурирано задължение към клиент; след издаването на фактурата от Алфа ООД за платения аванс се осчетоводява трансформацията на задължението от нефактурирано към фактурирано с включено задължение за начислен ДДС върху продажби; след като стоката е реално доставена се закрива задължението към клиента срещу отписване на стоката от склада. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата – печалба. Това става в следните стъпки:

1. Авансовото плащане от Делта се осчетоводява, като се дебитира сметка 503 “Разплащателна сметка в лв.“ (увеличение на паричните средства по разплащателни сметки) и се кредитира сметка 418 ”Нефактурирани задължения към клиенти“ (увеличаване на нефактурираните задължения към клиенти по аванси).

Тази счетоводна статия се записва съгласно полученото плащане от Делта, което е видимо от банковото извлечение и издадената от нас проформа фактура като основание за авансово плащане.

Издадената от нас проформа фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 418 „Нефактурирани задължения към клиенти“, по която ще се следи и закрие с издаване на реалната фактура за авансовото плащане.

2.

скрито платено съдържание: 122 думи;

3.

скрито платено съдържание: 96 думи;

4.

скрито платено съдържание: 106 думи;

5. Финансовият резултат от продажбата се отчита, като се дебитира сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“ (намаление на приходите от продажба на стоки) и се кредитира сметка 123 „Текуща печалба/загуба“ (увеличение на финансовия резултат за периода). 

Крайното кредитно салдо от тази стопанска операция по сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“ се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка 123 „Текуща печалба/загуба“, за да се получи финансовият резултат от операцията, който е печалба.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(10.05.2019): Осчетоводяване на авансовото плащане от Делта ООД преди да е издадена фактурата от нас

стопанска

операция:

412

Аванс по доставка от клиент

вид

документ:

200

Банково извлечение в лв.

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в лв.

1 200

418

Нефактурирани аванси от клиенти

1 200

 

 

 

аналит.

Делта ООД

1 200

 

 

 

парт.

Проформа Ф-ра 0000445692/10.05.2019 г.

1 200

ОБЩО

1 200

 

1 200

        

скрито платено съдържание: 37 думи;

СС5(25.05.2019): Отчитане на финансовия резултат от продажбата – печалба

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка / Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

702

Приходи от продажба на стоки

550

123

Текуща печалба/загуба

550

аналит.

Обувки Борг

550

 

 

 

ОБЩО

550

ОБЩО

550

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Текуща печалба/загуба) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 548 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в лева по разплащателна сметка. Постъпилите парични средства по банка се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение на парите в банката), а изплатените средства от банката се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление на парите в банката). Дт оборот показва сумата на всички постъпили в банката пари, а Кт оборот показва сумата на всички изплатени от банката пари. Салдото по сметката е Дт – сумата на наличните пари в банката или нулево, ако няма налични пари.

скрито платено съдържание: 111 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.