Получен аванс за продажба на материали

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2857 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД решаваме да продадем един от мониторите за компютър. Делта ООД желае да го закупи от нас и е съгласна с условията за доставка – до 5 календарни дни след получаване на 100% авансово плащане.

На 10.05.2019 г. получаваме аванс по проформа фактура, която издаваме, в размер на 360 лв. с включен ДДС за продажба на монитора. Плащането е направено в деня на издаването на проформа фактурата.

На 12.05.2019 г., два дни след плащането, издаваме и изпращаме фактура за направеното авансово плащане, а доставката на монитора до Делта ООД се извършва точно 5 дни след получаването на аванса – на 15.05.2019 г. съгласно условията за доставка.

Мониторът е закупен за 450 лв. без включен ДДС. Стойността е под прага за ДМА във фирмата, съответно при покупката му е бил изписан директно като разход.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Проформа Фактура (основание за авансово плащане може да бъде също така Оферта или Договор);

- Банково извлечение, което доказва авансовото плащане;

- Фактура;

- Приемно-предавателен протокол за получения монитор

 Забележка: Съгласно ЗДДС, нормативната уредба в България и практиката на НАП е прието, че:

  • фактура за авансово плащане се издава на или след датата на получаване на плащането. Затова в търговската практика се е възприело първо получателят на аванса да изпрати проформа фактура, по която след като бъде платено, да се издаде реалната фактура за авансовото плащане – срокът съгласно ЗДДС е до 5 дни след получаване на плащането. Проформа фактурата се използва от купувача като основание за плащане/превод на парите;
  • всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 0000445692

ПРОФОРМА ФАКТУРА

дата: 10.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

Делта ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Авансово плащане за монитор DELL 500 S

бр.

1

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

10.05.2019 г.

сума:

300

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

300

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

60

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

360

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.05.2019 г.

до 10.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1000.00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/05/19

10/05/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по проформа фактура № 0000445692 от 10.05.2019 г.

-

360,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

-

Кредит:

360,00

Кредит:

360,00

стр. 1

крайно салдо:

1360,00

 

№ 0125445692

ФАКТУРА

дата: 12.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

Делта ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Авансово плащане за монитор DELL 500 S

бр.

1

300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

12.05.2019 г.

сума:

300

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

300

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

60

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

360

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 15.05.2019 г. в гр. София, между страните:

 

фирма:

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

111222333

444555666

представляващ:

Иван Иванов

Петър Петров

наричан:

Предаваща Страна

Приемаща Страна

                се подписа настоящият Приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл. 1.     Предаващата Страна предаде, а Приемащата Страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

монитор DELL 500 S

бр.

1

300

300

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ОБЩО (без включен ДДС):

300

 

чл. 2.     Приемащата Страна прие предаденото от Предаващата Страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл. 3.     Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Всяко предприятие приема счетоводна политика, в която упоменава стойностен праг на същественост за признаване на дълготраен материален актив. Всички активи, които са с цена на придобиване по-малка от прага на същественост, се признават директно като разход. Мониторът е бил използван за административни цели и е отчетен като разход, защото е под прага на същественост.

скрито платено съдържание: 98 думи;
.

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 56 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: Съгласно ЗКПО Алфа реализира счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума. Приходът е признат за данъчни цели, тъй като преди това стойността на монитора е била отнесена като разход, признат за данъчни цели.

От гледна точка на Делта има реализиран счетоводен и данъчен разход, тъй като е закупен актив под прага на същественост.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 91 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се приход

скрито платено съдържание: 18 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 31 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 25 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 23 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:   

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се осчетоводи полученото авансово плащане по банковата сметка, за което все още няма фактура, срещу разкриване на нефактурирано задължение към клиент. След издаването на фактурата от Алфа ООД за платения аванс се осчетоводява трансформацията на задължението от нефактурирано към фактурирано с включено задължение за начислен ДДС върху продажби. Когато мониторът реално е доставен, тогава се осчетоводява закриване на задължението към клиента срещу приход от продажба на материали. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата – печалба. Това става в следните стъпки:

1. Авансовото плащане от Делта се осчетоводява, като се дебитира сметка 503 “Разплащателна сметка в лв.“ (увеличение на парите в банката) и се кредитира сметка 418 ”Нефактурирани задължения към клиенти“ (увеличаване на нефактурираните задължения към клиенти по аванси).

Тази счетоводна статия се записва на база полученото плащане от Делта ООД, което е видимо от банковото извлечение и издадената от нас проформа фактура като основание за авансово плащане.

Издадената от нас проформа фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 418 ”Нефактурирани задължения към клиенти“, по която ще се следи и закрие с издаване на реалната фактура за авансовото плащане.

2.

скрито платено съдържание: 118 думи;

3.

скрито платено съдържание: 74 думи;

4.

скрито платено съдържание: 55 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1(10.05.2019): Осчетоводяване на авансовото плащане от Делта ООД преди да е издадена фактурата от нас

стопанска

операция:

412

Аванс по доставка от клиент

вид

документ:

900

Друг Документ

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в лв.

360

418

Нефактурирани аванси от клиенти

360

 

 

 

аналит.

Делта ООД

360

 

 

 

парт.

Проформа Ф-ра 0000445692/10.05.2019 г.

360

ОБЩО

360

 

360

        

скрито платено съдържание: 40 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 422 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 153 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.