Покупка на урегулиран поземлен имот (УПИ)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 5577 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ЕООД търсим да закупим дворно място (УПИ) с цел построяването на нова офис сграда.

На 10.03.2019 г. закупуваме УПИ с площ от 1 000 кв.м. от Делта ООД – на стойност 100 000 лв.

Във връзка със сделката са дължими:

   • местен данък в размер на 2,5%;

   • такса по вписванията в размер на 0,1%;

  нотариална такса в размер на 200 лв.

Съгласно споразумението с Делта ООД всички дължими данъци и такси са за сметка на Алфа ЕООД.

Всички плащания се извършват в деня на сделката в брой и по банков път.

Алфа ЕООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи.

Забележка: Алфа ЕООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Нотариален акт;

- Платежно нареждане/Вносна бележка за заплатения местен данък към бюджета;

- Вносна бележка за заплатената такса по вписванията;

- Фактура за нотариалната такса;

- Фактура.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
№204 Том I Рег. №4525

Днес, 10.03.2019 г., пред мен, Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен съд София, се явиха лицата:

1) ”ДЕЛТА” ЕООД, с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. „Витоша“ 100, представлявано от Петър Петров, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

2) ”АЛФА” ЕООД (ние), с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. „Алабин“ 100, представлявано от Иван Иванов, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

I. ”ДЕЛТА” ЕООД продава на ”АЛФА” ЕООД следния свой недвижим имот:

ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 000 кв. м., находящо се в град София, на ул. „Позитано”, представляващо Урегулиран Поземлен Имот по регулационния план на град София.

Данъчната оценка на имота е 50 000,00 лева съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична община.

II. Описаният по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 100 000,00 лева без включен ДДС, платени от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

III. ”АЛФА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

IV. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат изцяло от Купувача.

При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от Търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл.264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.

  

В полза на – име

А

г

е

н

ц

и

я

 

п

о

 

в

п

и

с

в

а

н

и

я

т

а

 

 

 

 

IBAN на получателя

 

B

G

9

4

I

O

R

T

8

1

1

2

3

1

6

4

1

1

При банка – банка, клон

Т

Б

 

И

н

в

е

с

т

б

а

н

к

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСНА

БЕЛЕЖКА

Внесохме

в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

x

1

С думи

С

 т

о

 

 

л

в.

 

и

 

с

т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител – име

А

л

ф

а

 

Е

О

О

Д

 

с

 

Е

И

К

1

1

1

2

2

2

3

3

3

 

 

Основание за внасяне

т

а

к

с

а

 

в

п

и

с

в

а

н

е

 

по

 

Н

А

 

от

 

10

03

20

19

Банков служител

Касиер

 

 

 

 

До

ЦКБ АД

 

 

 

Банка

уникален регистрационен номер

Клон

Ал. Стамболийски

10.03.2019 г.

 

дата на представяне

Адрес

 

 

 

подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния Закон

С

т

о

л.

 

О

б

щ

и

н

а

 

Р

а

й

о

н

 

Т

р

и

а

д

и

ц

а

 

 

 

 

 

 

IBAN на получателя

 

BIC на банката на получателя

B

G

2

1

S

O

M

B

9

1

3

8

4

2

7

5

7

7

7

4

4

S

O

M

B

B

G

S

F

 

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а

 

Б

а

н

к

а

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

2

5

 

Сума с думи

Д

в

е

 

х

и

л

я

д

и

 

и

 

п

е

т

с

т

о

т

и

н

 

л

в.

 

и

 

с

т.

 

 

 

 

Основание за плащане

М

е

с

т

е

н

 

д

а

н

ъ

к

 

п

о

 

Н

А

 

о

т

 

1

3

2

1

9

 

 

 

 

 

 

Още пояснения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща

 

Дата (дд.мм.гггг) на документа

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период за който се плаща

 

 

 

От дата (дд.мм.гггг)

 

 

 

 

 

 

 

 

До дата (дд.мм.гггг)

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния Закон

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИК/код по БУЛСТАТ

 

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN на наредителя

 

BIC на банката на наредителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежна система

Такси**

Дата за изпълнение

 

Вид плащане***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

4

2

5

 

Банков служител

Касиер

 

 

*Вид документ:

 

**Такси:              

***Вид плащане

1 – декларация

2 – ревизионен акт

3 – наказ. постановление

4 – авансова вноска

5 – парт. номер на имот

6 – постановление за

9 – други             

1 – за сметка на наредителя

2 – споделени (стандарт за местни преводи)

3 – за сметка на получателя

попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

 

                                                                     СМЕТКА/ФАКТУРА

по чл.89 от Закона за Нотариусите и Нотариалната Дейност

 № 0000006955 / от 10.03.2019 г.

 

 

Дебитно

 

Кредитно

Известие към сметка/фактура №                                        от

НОТАРИАЛНА ТАКСА

действие/вид услуга

удостоверяван

матер. интерес (лв.)

или време (час)

сума (лв.)

пропорц. такса

по чл.92 (93)

ЗННД

сума (лв.)

обикн. такса

по чл.90

ЗННД

сума (лв.)

допълн. такса

по чл.95

ЗННД

сума (лв.)

разноски

по чл.89, ал.2

ЗННД

1. Нотариален акт от                                                           10.03.2019 г.

100 000,00

200,00

 

 

 

 

8 т. от тариф.

6 т. от тариф.

т. от тариф.

2.

 

 

 

 

 

 

т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

3.

 

 

 

 

 

 

т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

Общо:

200,00

 

ДДС 20%:

40,00

 

Всичко:

240,00

словом:

Двеста  и четиридесет лв. и 00 ст.

начин на плащане:

Х

в брой

получих цялата сума (подпис и печат)

 

с платежно нареждане

Х

в брой

 

с платежно нареждане

Нотариус, Иванка Иванова, рег. № 777 на Нот. Камара, район на действие Р.С. София

Адрес на нотариалната кантора: гр. София, ул. „Алабин“ 110, ет.1, ап.2 / тел. 920-20-20

Код по БУЛСТАТ № 999888777                                                               Идентиф. № по ЗДДС: BG6001016565

задължено лице:

Алфа ЕООД

адрес:

Гр. София, ул. „Алабин“ №100

ЕИК/код по БУЛСТАТ №:

111222333

Идентиф. № по ЗДДС:

BG111222333

съставил:

Нотариус Иванка Иванова

дата на събитие:

10.03.2019 г.

дата на плащане:

10.03.2019 г.

 

№ 0000000175

ФАКТУРА

дата: 10.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ЕООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

УПИ съгл. Нотариален акт 10.03.2019 г.

бр.

1

100 000

100 000

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

10.03.2019 г.

сума:

100 000

срок за плащане:

10.03.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

100 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

20 000

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

120 000

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ  (по-скоро от гледна точка на Алфа ЕООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват в повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг актив – Земи, който Алфа ще използва с цел построяването на офис сграда за своите административни дейности. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите, освен очакването да се реализират икономически изгоди от експлоатацията на земята. Тъй като Алфа е приела праг на същественост от 700 лв. за признаване на дълготрайни активи, дворното място се отчита като дълготраен актив, а не като разход. Специфичното за земите е, че за разлика от другите дълготрайни активи, те имат неограничен полезен живот и следователно не се амортизират (с някои изключения, като например кариери и обекти, използвани като депо), т.е. няма да е налице разход за амортизация.

скрито платено съдържание: 91 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 45 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 66 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 156 думи;

ЗМДТ: Съгласно ЗМДТ при прехвърляне на собствеността на УПИ се дължи данък за възмездно придобиване на имущество в размер от 0,1 до 3%. Размерът на данъка се определя от Общинския съвет за всяка община. Данъкът се начислява върху основа, представляваща по-високата между двете стойности – данъчната оценка на имота, определена в съответствие с нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ, и уговорената цена. Също така се дължи и такса за вписване на Нотариалния акт в Имотния регистър към Агенция по вписванията – в размер на 0,1% от материалния интерес.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 32 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 57 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отрази покупката на дворното място и начисляването на ДДС срещу откриване на задължение към доставчик. След това се осчетоводява начисляването на местния данък, таксата по вписването и нотариалната такса. Покупката на актива и всички следващи разходи се отчитат по дебита на сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи”, за да може да се калкулира цената на придобиване на актива. Тъй като всички суми са заплатени в деня на сделката, след всяка стопанска операция се създава статия за плащането. Накрая се осчетоводява заприхождаването на актива. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на УПИ се осчетоводява, като се дебитират сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи” (увеличаване на разходите за придобиване на ДА) и сметка 4531 „Начислен данък върху покупките“ (увеличаване на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задълженията към доставчици).

Закупеният УПИ се осчетоводява аналитично към сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи”.

Получената фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура, издадена от Делта ООД.

скрито платено съдържание: 318 думи;

6. Плащането на таксата се осчетоводява, като се дебитира сметка 459 „Данъчни разчети с бюджета” (намаляване на задълженията към бюджета) срещу кредитиране на сметка 501 „Каса в лева” (намаляване на паричните средства в касата).

Тази счетоводна статия се записва на база вносната бележка за заплатената такса към Агенцията по вписванията.

скрито платено съдържание: 272 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

 СС1 (10.03.2019): Осчетоводяване на покупката на УПИ – Фактура

стопанска

операция:

 

613

Разходи за придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

 

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

 

наименование

сума

сметка

наименование

сума

613

 

Разходи за придобиване на ДА

100 000

401

Задължения към доставчици

120 000

аналит.

 

УПИ – ул. „Позитано“

100 000

аналит.

Делта

120 000

4531

 

Начислен ДДС за покупките

20 000

парт.

Ф-ра 0000000175/10.03.2019 г.

120 000

 

ОБЩО

120 000

ОБЩО

120 000

скрито платено съдържание: 49 думи;

 

СС6 (10.03.2019): Осчетоводяване на плащането към Агенцията по вписванията

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

459

Данъчни разчети с бюджета

100

501

Каса в лева

100

ОБЩО

100

ОБЩО

100

скрито платено съдържание: 31 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

201 (Земи (терени)) Активна сметка, която показва и проследява изменението в стойността на земите и терените, собственост на дружеството, с изключение на тези, квалифицирани като инвестиционни имоти. За да се признае един актив за счетоводни цели, не е задължително лицето да е придобило право на собственост, а да носи всички значими рискове и изгоди от ползването на актива. Увеличенията на земите и терените се осчетоводяват по Дт на сметката, а намалението им се осчетоводява по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на земи и терени (чрез придобиване или чрез увеличение на стойността при преоценка), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на земи и терени (при отписване или намаление на стойността в резултат на натрупана обезценка).

скрито платено съдържание: 446 думи;

501 (Каса в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички налични парични средства в лева. 

скрито платено съдържание: 283 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.