Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2129 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД притежаваме цех за производство на сладкарски изделия.

За производството на торти искаме да закупим суровини: блатове за торта – 100 броя, сметана – 50 кг и захар – 30 кг, от Делта ООД.

На 20.02.2019 г. закупуваме суровините от магазин на Делта ООД. Доставчикът ни издава фактура в размер на 336 лв. с включен ДДС и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой в момента на покупката.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Фискален бон (касова бележка).

Забележка:

-  всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;

- съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискален бон (касова бележка).

 

№ 0025364666 

ФАКТУРА

дата: 20.02.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач) 

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние) 

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Блатове за торта

бр.

100

2

200

2

Сметана

кг

50

1

50

3

Захар

кг

30

1

30

начин на плащане:

Х

В брой

дата на доставка или плащане:

20.02.2019 г.

сума:

280

срок за плащане:

20.02.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

280

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

56

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

336

 

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Блатове

240,00

Сметана

60,00

Захар

36,00

 

ОБЩА СУМА

336,00

В БРОЙ

336,00

Покупки 3

 

012345    20-02-2019                             10:22

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                              44445555

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 187 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 48 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени суровини.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 72 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 57 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 29 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

 Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

                Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява заприхождаването на закупените суровини срещу увеличение на задължението към доставчика, а след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства в брой. Това става в следните стъпки:

1. Заприхождаването на суровините се осчетоводява по дебита на сметка 302 „Суровини/Материали” (увеличаване на наличните материални запаси), а начисленият ДДС с право на данъчен кредит – по дебита на сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (увеличаване на правото на данъчен кредит по ДДС), след което се кредитира сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД”.

Закупените суровини се осчетоводяват аналитично и количествено към сметка 302 „Суровини/Материали”.

скрито платено съдържание: 128 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (20.02.2019): Осчетоводяване на покупката на суровините – Фактура

стопанска операция:

302

Покупка на материали

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

302

Суровини/Материали

280

401

Задължения към доставчици

336

аналит.

Блатове (100 бр. х 2 лв.)

200

аналит.

Делта ООД

336

аналит.

Сметана (50 кг х 1 лв.)

50

парт.

Ф-ра 0025364666/20.02.2019 г.

336

аналит.

Захар (30 кг х  1 лв.)

30

   

4531

Начислен ДДС върху покупките

56

   

ОБЩО

336

ОБЩО

336

скрито платено съдържание: 18 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

302 (Суровини и материали) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на суровини и материали. Закупените (придобитите) суровини и материали се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните суровини и материали), а продадените (отписаните) суровини и материали се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните суровини и материали). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) суровини и материали, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) суровини и материали (в т.ч. бракувани и липсващи). Сметката е с Дт салдо – стойността на наличните суровини и материали на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 409 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.