Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2845 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки и решаваме да закупим известно количество от конкретни нови модели – „Торк” и „Борг”.

Производител на обувките е Делта ООД.

На 15.05.2019 г. двете страни се споразумяват за покупката на 200 чифта от модел „Торк”, с единична цена 50 лв. за чифт, и 100 чифта модел „Борг”, с единична цена 40 лв. за чифт.

На 17.05.2019 г. Делта ООД изпраща стоките до наш обект, във връзка с което ни издава фактура на стойност 16 800 лв. с включен ДДС. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

На 22.05.2019 г. ние от Алфа ООД превеждаме съответната сума във връзка с доставката по банковата сметка на Делта ООД.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Приемно-предавателен протокол;

- Банково извлечение.

        Забележка:

-             всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 0000055692

ФАКТУРА

дата: 17.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки модел „Торк”

чифт

200

50

10 000

2

Обувки модел „Борг”

чифт

100

40

4 000

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

17.05.2019 г.

сума:

14 000

срок за плащане:

17.06.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

14 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

2 800

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

16 800

 

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН  ПРОТОКОЛ

 

                Днес, 17.05.2019 г., в гр. София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Предаваща Страна

Приемаща Страна

                се подписа настоящият Приемно-предавателен протокол, наричан по-нататък за краткост Протокола, при следните условия:

 

чл.1.      Предаващата страна предаде, а Приемащата страна прие, както следва:

 

подробно описание

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „Борг“

чифт

100

40

4 000

2

Обувки „Торк“

чифт

200

50

10 000

3

 

 

 

 

 

ОБЩО (без включен ДДС):

14 000

 

чл.2.      Приемащата страна прие предаденото от Предаващата страна без възражения по отношение на количество и качество.

чл.3.      Протоколът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 22.05.2019 г.

до 22.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

22.05.2019 г.

Дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

Вальор

Описание

Дебит (-)

Кредит (+)

22/05/19

22/05/19

ДЕЛТА ООД/Плащане по фактура  0000055692 от 17.05.2019 г.

16 800,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

16 800,00

Дебит:

16 800,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

83 200,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг актив – Стоки, който Алфа се надява да продаде с достатъчна надценка, за да реализира печалба. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите, освен очакването да се реализира печалба чрез продажба на закупените стоки. Закупените стоки не са разход – себестойността на закупените стоки ще бъде отчетена като разход в момента на тяхната продажба (спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите).

скрито платено съдържание: 88 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 54 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени обувки.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 73 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 58 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

 Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява заприхождаването на закупените стоки срещу увеличение на задължението към доставчика, а след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка. Това става в следните стъпки:

1. Заприхождаването на стоките се осчетоводява по дебита на сметка 304 „Стоки” (увеличаване на наличните стоки), а начисленият ДДС с право на данъчен кредит – по дебита на сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (увеличаване на правото на данъчен кредит по ДДС), след което се кредитира сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД”.

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към сметка 304 „Стоки”.

скрито платено съдържание: 125 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (17.05.2019): Осчетоводяване на покупката на стоките - Фактура

стопанска

операция:

304

Покупка на стоки

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

304

Стоки

14 000

401

Доставчици

16 800

аналит.

Обувки „Борг“ (100 чифта х 40 лв.)

4 000

аналит.

Делта ООД

16 800

аналит.

Обувки „Торк“ (200 чифта х 50 лв.)

10 000

парт.

Ф-ра 0000055692/17.05.2019 г.

16 800

4531

Начислен ДДС върху покупките

2 800

 

 

 

ОБЩО

16 800

ОБЩО

16 800

скрито платено съдържание: 14 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката.

скрито платено съдържание: 329 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.