Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 4313 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с дрехи и искаме да закупим ръчно плетени пуловери.

Производител на пуловерите е Делта ООД.

На 01.05.2019 г. от магазин на Делта ООД закупуваме 10 броя пуловери с единична цена 100 лв. за брой. Доставчикът ни издава фактура в размер на 1 000 лв. и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой в момента на покупката.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, а Делта ООД не е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Фискален бон (касова бележка).

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • данъчно задължени лица, които не са регистрирани по закона,  нямат  право да посочват ДДС в издаваните от тях фактури;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискален бон (касова бележка).

 

№ 0125445692

ФАКТУРА

дата: 01.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: 444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Пуловери – ръчна изработка

брой

10

100

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

01.05.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

01.05.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС

чл.113, ал.9 от ЗДДС

сума  за плащане:

1 000

 

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, бул. „Витоша” №100

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: 444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Пуловери

 1 000,00

 

ОБЩА СУМА

1 000,00

В БРОЙ                 

1 000,00

Покупки 1

 

012345  01-05-20109         15:34

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 211 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 24 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 45 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 83 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

                Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява заприхождаването на закупените стоки срещу възникване на задължение към доставчик, а след това закриването на задължението срещу намаление на паричните средства в брой. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на стоките се осчетоводява, като се дебитира сметка 304 „Стоки” (увеличаване на наличните стоки) срещу кредитиране на  сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД”.

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към сметка 304 „Стоки”.

скрито платено съдържание: 130 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на покупката на стоките – Фактура

стопанска

операция:

304

Покупка на стоки

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

304

Стоки

1 000

401

Задължения към доставчици

1 000

аналит.

Пуловери – ръчна изработка 10 бр. x 100 лв.

1 000

аналит.

Делта ООД

1 000

 

 

 

парт.

Ф-ра 0125445692/01.05.2019 г.

1 000

ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000

скрито платено съдържание: 18 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични.

Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 266 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.