Покупка на софтуер (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 4938 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, което развива бизнес в областта на счетоводството, данъците и обработката на заплати, като търсим да закупим многофирмен счетоводен софтуер.

На 21.03.2019 г. закупуваме счетоводен софтуер от Делта ООД. Доставчикът ни издава фактура на стойност 1 200 лв. с включен ДДС.

На 22.03.2019 г. ние от Алфа ООД превеждаме дължимата на Делта ООД сума от банковата ни сметка в лева.

Алфа ООД е приела в своята счетоводна политика праг на същественост от 700 лв. при отчитане на дълготрайните нематериални активи.

 Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

№ 0000000075

ФАКТУРА

дата: 21.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Многофирмен счетоводен софтуер BulMar Office 

бр.

1

1 000

1 000

2

     

3

     

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

21.03.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

21.03.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

1 200

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 22.03.2019 г.

до 22.03.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

22.03.2019 г.

Дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

Вальор

Описание

Дебит (-)

Кредит (+)

22/03/19

22/03/19

ДЕЛТА ООД/Плащане по фактура  0000000075 от 21.05.2019 г.

1 200,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

1 200,00

Дебит:

1 200,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

98 800,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 38 „Нематериални активи“ и нормативната уредба в България дълготрайните нематериални активи са установими непарични ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които нямат натурално-веществена форма, макар и някои от тях да имат физически носители, и се използват през повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг нематериален актив – Софтуер, който Алфа ще използва за извършване на счетоводни услуги, за да реализира печалба. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите. Тъй като Алфа е приела праг на същественост от 700 лв. за признаване на дълготрайни активи, софтуерът се отчита като дълготраен актив, а не като разход. Разход ще е амортизацията на актива през срока му на годност. Амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на услугата, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от продадените услуги (спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите). Предприятието трябва да продава услугите на такава цена (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 49 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 60 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 169 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС стока е всяка вещ (вкл. електричество, вода, газ, топлинна и хладилна енергия и стандартен софтуер). Под стандартен софтуер се разбира програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител. Съгласно тези две определения в закона покупката на софтуера е облагаема доставка, като Делта ООД е длъжна да издаде на Алфа фактура, в която да начисли 20% ДДС. Фактурата трябва да се издаде в 5-дневен срок от деня на доставката.

скрито платено съдържание: 47 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция паричните средства ще

скрито платено съдържание: 51 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупката на актива се генерира

скрито платено съдържание: 20 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция няма да доведе до изменение на собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отрази покупката на софтуера, за която има фактура, срещу възникване на задължение към доставчик, а след това – закриване на задължението срещу намаление на паричните средства. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на софтуера се осчетоводява, като се дебитират сметка 212 „Програмни продукти” (увеличаване на дълготрайните нематериални активи под формата на програмни продукти) и сметка 4531 „Начислен ДДС по покупки” (увеличение на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици“ (увеличение на задълженията ни към доставчици).

Закупеният софтуер се осчетоводява аналитично към сметка 212 „Програмни продукти”.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

скрито платено съдържание: 73 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (21.03.2019): Осчетоводяване на покупката на софтуера – Фактура

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив   

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

212

Програмни продукти

1 000

401

Задължения към доставчици

1 200

аналит.

Счетоводен софтуер BulMar Office

1 000

аналит.

Делта ООД

1 200

4531

Начислен ДДС по покупки

200

парт.

Ф-ра 0000000075/21.03.2019 г.

1 200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200

 

скрито платено съдържание: 17 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 81 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 261 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.