Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2104 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД закупуваме и отдаваме под наем строителни съоръжения и искаме да закупим ново тръбно строително скеле.

Производител на съоръжението е Делта ООД.

На 01.05.2019 г. закупуваме скелето от магазин на Делта ООД. Доставчикът ни издава фактура в размер на 2 000 лв. за покупката на 250 кв.м. и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой в момента на покупката.

Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, а Делта ООД не е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Фискален бон (касова бележка);

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • данъчно задължени лица, които не са регистрирани по закона, нямат  право да посочват ДДС в издаваните от тях фактури;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискална касова бележка.

 

№ 0000002250

ФАКТУРА

дата: 01.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Тръбно строително скеле

кв.м.

250

8

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

01.05.2019 г.

сума:

2 000

срок за плащане:

-

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

2 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

2 000

 

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, бул. „Витоша” №100

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Тръбно скеле

2 000,00

 

ОБЩА СУМА

2 000,00

В БРОЙ                 

 2 000,00

Покупки 1

 

012345  01-05-2019           15:34

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг актив – Съоръжение, който Алфа ще използва за отдаване под наем, за да реализира печалба. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите. Тъй като Алфа е приела праг на същественост от 700 лв. за признаване на дълготрайни активи, скелето се отчита като дълготраен актив, а не като разход. Разход ще е амортизацията на актива през срока му на годност. Амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на услугата, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от наема (спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите). Предприятието трябва да отдава съоръжението на такава цена (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Тъй като съоръжението е закупено от магазин на доставчика от представител на Алфа ООД, в цената на придобиване на закупеното скеле няма да се включват разходи за транспорт, товарене и разтоварване или други дейности, свързани с доставката.

скрито платено съдържание: 49 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 38 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 171 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС покупката на съоръжението, което е стока по смисъла на ЗДДС, е облагаема доставка, което означава, че Делта е длъжна да издаде на Алфа фактура. Делта не е регистрирана по ЗДДС и няма право да начислява ДДС. Фактурата трябва да се издаде в 5-дневен срок от деня на доставката.

скрито платено съдържание: 39 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира приход или разход от покупката на скелето, няма да се формира и финансов резултат (печалба/загуба). Тази стопанска операция няма да има никакво отражение в този отчет.

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 26 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;
.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява покупката на съоръжението, за която има фактура, срещу възникване на задължение към доставчик, а след това закриване на задължението срещу намаление на паричните средства в брой. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на съоръжението се осчетоводява, като се заприхождава по дебита на сметка 204 „Съоръжения” (увеличение на дълготрайните материални активи под формата на съоръжения) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличение на задълженията към доставчици).

Закупеното съоръжение се осчетоводява аналитично към сметка 204 „Съоръжения”.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

скрито платено съдържание: 80 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на покупката на машината – Фактура

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

204

Съоръжения

2 000

401

Задължения към доставчици

2 000

аналит.

Тръбно строително скеле

2 000

аналит.

Делта

2 000

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000002250/01.05.2019 г.

2 000

ОБЩО

2 000

ОБЩО

2 000

скрито платено съдържание: 18 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 122 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 261 думи;

 Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.