Покупка на нов апартамент

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 3480 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ЕООД търсим да закупим офис.

На 10.02.2019 г. закупуваме апартамент от жилищна сграда на бул. ”Витоша” № 150 в град София, разположен на първи жилищен етаж, със застроена площ от 105,44 кв.м., на стойност 200 000 лв. без включен ДДС, от Делта ООД.

Във връзка със сделката са дължими:

   • местен данък в размер на 2,5%;

   • такса по вписванията в размер на 0,1%;

  нотариална такса в размер на 400 лв.

Съгласно споразумението с Делта ООД всички дължими данъци и такси са за сметка на Алфа ЕООД.

Всички плащания се извършват в деня на сделката в брой и по банков път.

Алфа ЕООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи.

Забележка: Алфа ЕООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Нотариален акт;

- Платежно нареждане/Вносна бележка за заплатения местен данък към бюджета;

- Вносна бележка за заплатената такса по вписванията;

- Фактура за нотариалната такса;

- Фактура.

Забележка:

-       всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;

-       ако местният данък и таксата по вписванията са платени по банков път, то сумите могат да се видят само в извлеченията на дружеството – платец.

 

НОТАРИАЛЕН АКТ

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

№204 Том I Рег. №4525

                Днес, 10.02.2019 г., пред мен, Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен съд София, се явиха лицата:          

                1) ”ДЕЛТА” ЕООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. „Витоша“ 100, представлявано от Петър Петров, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) ”АЛФА” ЕООД (ние) с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. „Алабин“ 100, представлявано от Иван Иванов, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”ДЕЛТА” ЕООД продава на ”АЛФА” ЕООД следния свой недвижим имот:

                АПАРТАМЕНТ №1 от жилищна сграда на бул. „Витоша” № 150 в град София, разположен на първи жилищен етаж, със застроена площ от 105,44 кв.м., заедно с 3,25% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, с разрешение за ползване от 15.10.2015 г.

                Данъчната оценка на имота е 105 000,00 лева – съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична Община.

                II. Описаният по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 200 000,00 лева без включен ДДС, платени от Купувача на Продавача в деня на подписване на този Нотариален акт.

                III. ”АЛФА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат изцяло от Купувача.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от Търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл. 264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.

 

В полза на – име

А

г

е

н

ц

и

я

 

п

о

 

В

п

и

с

в

а

н

и

я

т

а

 

 

 

 

IBAN на получателя

 

B

G

9

4

I

O

R

T

8

1

1

2

3

1

6

4

1

1

При банка – банка, клон

Т

Б

 

И

н

в

е

с

т

б

а

н

к

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНОСНА

БЕЛЕЖКА

Внесохме

в брой

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

x

2

С думи

Д

 в

е

с

т

а

 

л

в.

 

и

 

с

т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вносител – име

А

л

ф

а

 

Е

О

О

Д

 

 

 

Е

И

К

1

1

1

2

2

2

3

3

3

 

 

Основание за внасяне

т

а

к

с

а

 

в

п

и

с

в

а

н

е

 

по

 

Н

А

 

от

 

10

02

20

19

Банков служител

Касиер

 

 

  

 

До

ЦКБ АД

 

 

 

Банка

уникален регистрационен номер

Клон

Ал. Стамболийски

10.02.2019 г.

 

дата на представяне

Адрес

 

 

 

подпис на наредителя

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния Закон

С

т

о

л.

 

О

б

щ

и

н

а

 

Р

а

й

о

н

 

Т

р

и

а

д

и

ц

а

 

 

 

 

IBAN на получателя

 

BIC на банката на получателя

B

G

2

1

S

O

M

B

9

1

3

8

4

2

7

5

7

7

7

4

4

S

O

M

B

B

G

S

F

При банка – име на банката на получателя

О

б

щ

и

н

с

к

а

 

Б

а

н

к

а

 

А

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ/ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума

B

G

N

x

x

x

x

x

x

5

Сума с думи

П

е

т

 

х

и

л

я

д

и

 

л

в.

 

и

 

с

т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основание за плащане

М

е

с

т

е

н

 

д

а

н

ъ

к

 

п

о

 

Н

А

 

о

т

 

1

2

2

1

9

 

 

 

 

 

Още пояснения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща

 

Дата (дд.мм.гггг) на документа

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период за който се плаща

 

 

 

От дата (дд.мм.гггг)

 

 

 

 

 

 

 

 

До дата (дд.мм.гггг)

 

 

 

 

 

 

 

 

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на

Валутния Закон

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИК/код по БУЛСТАТ

 

ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице

1

1

1

2

2

2

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

А

Л

Ф

А

 

Е

О

О

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN на наредителя

 

BIC на банката на наредителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежна система

Такси**

Дата за изпълнение

 

Вид плащане***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

4

2

5

Банков служител

Касиер

 

 

*Вид документ:

 

**Такси:        

***Вид плащане

1 – декларация

2 – ревизионен акт

3 – наказ. постановление

4 – авансова вноска

5 – парт. номер на имот

6 – постановление за

9 – други             

1 – за сметка на наредителя

2 – споделени (стандарт за местни преводи)

3 – за сметка на получателя

попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния бюджет

 

                                                                     СМЕТКА/ФАКТУРА

по чл.89 от Закона за Нотариусите и Нотариалната Дейност

 № 0000006755 / от 10.02.2019 г.

 

 

 

Дебитно

 

Кредитно

Известие към сметка/фактура №                                        от

НОТАРИАЛНА ТАКСА

действие/вид услуга

удостоверяван

матер. интерес (лв.)

или време (час)

сума (лв.)

пропорц. такса

по чл.92 (93)

ЗННД

сума (лв.)

обикн. такса

по чл.90

ЗННД

сума (лв.)

допълн. такса

по чл.95

ЗННД

сума (лв.)

разноски

по чл.89, ал.2

ЗННД

1. Нотариален акт от                                                           10.02.2019 г.

200 000,00

400,00

 

 

 

 

8 т. от тариф.

6 т. от тариф.

т. от тариф.

2.

 

 

 

 

 

 

т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

3.

 

 

 

 

 

 

т. от тариф.

т. от тариф.

т. от тариф.

Общо:

400,00

 

ДДС 20%:

80,00

 

Всичко:

480,00

словом:

Четиристотин и осемдесет лв. и 00 ст.

начин на плащане:

Х

в брой

получих цялата сума (подпис и печат)

 

с платежно нареждане

Х

в брой

 

с платежно нареждане

Нотариус, Иванка Иванова, рег. № 777 на Нот. Камара, район на действие Р.С. София

Адрес на нотариалната кантора: гр. София, ул. „Алабин“ 110, ет.1, ап.2 / тел. 920-20-20

Код по БУЛСТАТ № 999888777                                                               Идентиф. № по ЗДДС: BG6001016565

задължено лице:

Алфа ЕООД

адрес:

гр. София, бул. „Алабин“ №100

ЕИК/код по БУЛСТАТ №:

111222333

Идентиф. № по ЗДДС:

BG111222333

съставил:

Нотариус Иванка Иванова

дата на събитие:

10.02.2019 г.

дата на плащане:

10.02.2019 г.

 

№ 0000000170

ФАКТУРА

дата: 10.02.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ЕООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

Апартамент съгл. Нотариален акт №204 Том I Рег. №4525 от 10.02.2019 г.

бр.

1

200 000

200 000

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

10.02.2019 г.

сума:

200 000

срок за плащане:

10.02.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

200 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

40 000

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

240 000

  

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ЕООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват в повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг актив – Сгради, които Алфа ще използва за своите административни дейности. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите, освен очакването да се реализират икономически изгоди от експлоатацията на апартамента. Тъй като Алфа е приела праг на същественост от 700 лв. за признаване на дълготрайни активи, офисът се отчита като дълготраен актив, а не като разход. Разход ще бъде отчетен при периодичното начисляване на амортизацията на актива през полезния му живот, както и при евентуална последваща продажба. Разход за дружеството ще бъде балансовата стойност на актива (спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите).

скрито платено съдържание: 92 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 47 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 172 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 170 думи;

ЗМДТ:

скрито платено съдържание: 88 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 59 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 31 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отрази покупката на апартамента и начисляването на ДДС срещу откриване на задължение към доставчик. След това се осчетоводява начисляването на местния данък, таксата по вписването и нотариалната такса. Покупката на актива и всички следващи разходи се отчитат по дебита на сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи”, за да може да се калкулира цената на придобиване на актива. Тъй като всички суми са заплатени в деня на сделката, след всяка стопанска операция се създава статия за плащането. Накрая се осчетоводява заприхождаването на актива. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на апартамента се осчетоводява, като се дебитират сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи” (увеличение на разходите за придобиване на ДА) и сметка 4531 „Начислен данък върху покупките“ (увеличение на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличение на задължението към доставчици).

Закупеният апартамент се осчетоводява аналитично към сметка 613 „Разходи за придобиване на дълготрайни активи”.

Получената фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база получената от нас фактура, издадена от Делта ООД.

скрито платено съдържание: 315 думи;

6. Плащането на таксата се осчетоводява, като се дебитира сметка 459 „Данъчни разчети с бюджета” (намаление на задълженията към бюджета) срещу кредитиране на сметка 501 „Каса в лева” (намаление на паричните средства в касата).

Тази счетоводна статия се записва на база вносната бележка за заплатената такса към Агенцията по вписванията.

скрито платено съдържание: 272 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (10.02.2019): Осчетоводяване на покупката на апартамента – Фактура

стопанска

операция:

 

613

Разход за придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

 

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

 

наименование

сума

сметка

наименование

сума

613

 

Разходи за придобиване на ДА

 200 000

401

Задължения към доставчици

240 000

аналит.

 

Апартамент

 200 000

аналит.

Делта

240 000

4531

 

Начислен ДДС върху покупките

40 000

парт.

Ф-ра 0000000170/10.02.2019 г.

240 000

 

ОБЩО

240 000

ОБЩО

240 000

скрито платено съдържание: 49 думи;

 

СС6 (10.02.2019): Осчетоводяване на плащането към Агенцията по вписванията

стопанска

операция:

453

Платен данък

вид

документ:

310

Вносна бележка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

459

Данъчни разчети с бюджета

200

501

Каса в лева

200

ОБЩО

200

ОБЩО

200

скрито платено съдържание: 33 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 139 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 751 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.