Покупка на дялове

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 7866 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, което решава да инвестира, като закупи 20 дяла, по 50 лева всеки, по номинал от Делта ООД.

На 22.03.2019 г. се подписва договор за прехвърляне на дялове и в същия ден Делта ООД ни издава фактура на обща стойност 1 000 лв.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за прехвърляне на дялове;

- Фактура;

- Банково извлечение.

 

ДОГОВОР за Прехвърляне на Дялове

                Днес, 22 март 2019 г., в град София, между страните:

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. „Витоша“ 100

София 1000, ул. „Алабин“ 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Продавач

Купувач

се подписа настоящият Договор за прехвърляне на дялове, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

чл.1. Продавачът прехвърля на Купувача своите 20 дяла, по 50 лева всеки, на обща стойност 1 000 лева, от капитала на ГАМА ООД, град София с ЕИК 999888777, по тяхната номинална стойност.

чл.2. Купувачът заявява, че е съгласен и приема да закупи от Продавача 20 дяла, по 50 лева всеки, на обща стойност 1 000 лева, от капитала на ГАМА ООД, град София с ЕИК 999888777, по тяхната номинална стойност.

чл.3. Продавачът заявява, че в момента на подписване на Договора е получил изцяло дължимата от Купувача сума по банков път.

чл.4. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.5. Договорът се подписа в присъствие на нотариус в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

№ 0000001004

ФАКТУРА

дата: 22.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Дружествени дялове от капитала на Делта ООД

бр.

20

50

1 000

2

     

3

     

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

22.03.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

22.03.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.46, ал.1 т.5 от ЗДДС

сума  за плащане:

1 000

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Чрез закупуването на дялове едно дружество може да оказва определено влияние или контрол спрямо друго, в зависимост от размера на закупения дял. Според Търговския закон се различават няколко вида дружества – с оглед на процента на инвестицията спрямо общия размер на капитала в инвестираното дружество. Най-общо това са:

  - Дъщерно дружество: това е предприятие, което е контролирано от друга компания, позната като негова “майка”. Контролът, за целите на МСС, е способността да се управляват финансовата и оперативната политика на дадена компания така, че да се извлекат ползи от нейната дейност. Контрол може да има, дори без да се притежават повече от 50% от акциите или акции на компанията с мажоритарно право на глас след споразумение с други притежатели на такива акции, контрол чрез сключен договор, възможността да се назначава или отстранява мнозинството от директорите или възможността да се определя мнозинството от гласовете на срещите на борда.

скрито платено съдържание: 170 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 23 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 30 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 75 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира приход или разход от покупката на дяловете, няма да се формира и финансов резултат (печалба/загуба). Тази стопанска операция няма да има никакво отражение в този отчет.

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 31 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се осчетоводи получената фактура, активът се заприхождава по цена на придобиване (покупна цена), отчита се и задължението към доставчика (Делта ООД) и накрая, когато се извърши плащането, се закрива задължението към доставчика срещу намаляване на паричните средства от разплащателната сметка. Това става в следните стъпки:

скрито платено съдържание: 83 думи;

2. При извършване на плащането към Делта ООД ще се дебитира сметка 401 „Задължения към доставчици” (намаляване на задължението към доставчици), като така ще се закрие и съответната партида към Делта ООД срещу кредитиране на сметка 503 „Разплащателна сметка в лв.” (намаляване на паричните средства по разплащателната сметка).

Тази счетоводна статия се записва на база банковото извлечение за периода.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

скрито платено съдържание: 11 думи;

 

СС2 (22.03.2019): Осчетоводяване плащането към Делта ООД

стопанска

операция:

401

Плащане на доставчик

вид

документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

401

Задължение към доставчици

1 000

503

Разплащателна сметка в лв.

1 000

аналит.

Делта ООД

1 000

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000001004/22.03.2019 г.

1 000

 

 

 

ОБЩО

1 000

ОБЩО

1 000

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 212 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.