Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 8918 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД  решаваме да купим автомобил за основната дейност на дружеството.

За целта на 01.07.2019 г. е сключен договор за оперативен лизинг с Делта ООД с опция за изкупуване на транспортно средство в края на лизинговия период. На 01.07.2019 г. е получена предвидената по договор фактура за първоначалната вноска и таксата за управление. Смятаме, че по-скоро ще изберем да придобием право на собственост върху транспортното средство в края на лизинговия период, затова го завеждаме като дълготраен материален актив, а не отчитаме лизинговите вноски като текущ разход за наем. Плащанията се извършват по банков път.

На 01.08.2019 г. е получена първата фактура за месечните вноски съгласно сключения договор на 01.07.2019 г.

На 01.07.2021 г. ще получим фактура за остатъчната стойност съгласно договора от 01.07.2019 г., с която ще придобием правото на собственост върху актива.

Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на дълготрайните материални активи.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС. Автомобилът притежава Хомологация N1.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за лизинг;

- Погасителен план;

- Фактура за първата вноска;

- Фактура за месечните лизингови вноски;

- Фактура за придобиването на актива.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

ДОГОВОР за Оперативен Лизинг 102001

 

                Днес, 01 юли 2019 г., в град София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. „Витоша“ 100

София 1000, ул. „Алабин“ 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Лизингодател

Лизингополучател

               

се подписа настоящият Договор за оперативен лизинг, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

чл.1. Лизингодателят предоставя за временно ползване на Лизингополучателя ”Лек автомобил – Ford Mondeo”, модификация 6+1 места, наричан по-долу за краткост ”Лизинговата вещ”, срещу възнаграждение, което Лизингополучателят се задължава да заплаща под формата на лизингови вноски съгласно условията на Договора.

чл.2. Срокът на ползването на Лизинговата вещ е 24 месеца.

чл.3. Цената на Лизинговата вещ е в размер на 40 000 лева без включен ДДС, а нейната остатъчна стойност в края на периода ще бъде 12 000 лева без включен ДДС.

чл.4. Лизингополучателят ще заплати на Лизингодателя ползването на лизинговата вещ така: 4 000 лева при подписване на Договора и 24 месечни лизингови вноски от по 1 000 лева главница без включен ДДС, плюс лихва върху остатъка от стойността на Лизинговата вещ в размер на 12% годишно. При подписване на Договора Лизингополучателят заплаща еднократна такса за управление в размер на 500 лева без включен ДДС.

чл.5. След изплащане на последната Лизингова Вноска Лизингополучателят има право да заплати остатъчната стойност на Лизинговата вещ и да стане неин собственик.

чл.6. Лизингополучателят се задължава да заплаща лизинговите вноски и дължимите заедно с тях лихви на Лизингодателя на всяко 1-во число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен план.

чл.7. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 24 месеца.

чл.8. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен, или по взаимно споразумение на страните.

чл.9. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.10. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ПОГАСИТЕЛЕН  ПЛАН  по Договор за Финансов Лизинг от 01 юли 2019 г.

Ст-ст на Лизинг. Вещ:

40 000

Първонач. вноска:

4 000

Такса за управл.:

500

Остатъчна ст-ст:

12 000

 

мес.

главница

остатък

за олихв.

лихва

лиз. вноска

ДДС

лиз.внос.

с ДДС

мес.

главница

остатък

за олихв.

лихва

лизингова вноска

ДДС

лиз. внос.

с ДДС

1

1 000

36 000

360

1 360

200

1 560

14

1 000

23 000

230

1 230

200

1 430

2

1 000

35 000

350

1 350

200

1 550

15

1 000

22 000

220

1 220

200

1 420

2

1 000

34 000

340

1 340

200

1 540

16

1 000

21 000

210

1 210

200

1 410

4

1 000

33 000

330

1 330

200

1 530

17

1 000

20 000

200

1 200

200

1 400

5

1 000

32 000

320

1 320

200

1 520

18

1 000

19 000

190

1 190

200

1 390

6

1 000

31 000

310

1 310

200

1 510

19

1 000

18 000

180

1 180

200

1 380

7

1 000

30 000

300

1 300

200

1 500

20

1 000

17 000

170

1 170

200

1 370

8

1 000

29 000

290

1 290

200

1 490

21

1 000

16 000

160

1 160

200

1 360

9

1 000

28 000

280

1 280

200

1 480

22

1 000

15 000

150

1 150

200

1 350

10

1 000

27 000

270

1 270

200

1 470

23

1 000

14 000

140

1 140

200

1 340

11

1 000

26 000

260

1 260

200

1 460

24

1 000

13 000

130

1 130

200

1 330

12

1 000

25 000

250

1 250

200

1 450

 

13

1 000

24 000

240

1 240

200

1 440

сума

24 000

 

5 880

29 880

4 800

34 680

 

№ 0000000055

                                                                                                              ФАКТУРА                                           ОРИГИНАЛ

дата: 01.07.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Първоначална вноска по дог. № 102001/01.07.2019 г.

бр.

1

4 000

 4 000

2

Такса управление по дог. № 102001/01.07.2019 г.

бр.

1

500

500

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.07.2019 г.

Сума:

4 500

срок за плащане:

01.07.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

4 500

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

900

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

5 400

 

Фактура за месечните вноски:

№ 0000000068

                                                                                                              ФАКТУРА                                           ОРИГИНАЛ

дата: 01.08.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Главница по дог. № 102001/01.07.2019 г./1

бр.

1

1 000

1 000

2

Лихва по дог. № 102001/01.07.2019 г./1

бр.

1

360

360

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.08.2019 г.

сума:

1 360

срок за плащане:

01.08.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

чл.46, ал.1, т.1 от ЗДДС (лихви)

сума  за плащане:

1 560

 

Фактура за остатъчната стойност на актива:

№ 0000001557

                                                                                                              ФАКТУРА                                           ОРИГИНАЛ

дата: 01.07.2021 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Остатъчна стойност по договор № 102001/01.07.2019 г.

бр.

1

12 000

12 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.07.2021 г.

сума:

12 000

срок за плащане:

01.07.2021 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

12 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

2 400

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

14 400

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Придобиването на дълготрайни активи става по два основни начина: чрез закупуване и чрез строителство – по стопански начин или чрез възлагане. За да бъде признат един актив в счетоводството на едно дружество, е необходимо:

  - активът да носи бъдещи икономически ползи;

  - справедливата му стойност да бъде надеждно оценена.

скрито платено съдържание: 225 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 266 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 215 думи;

ЗДДС: Съгласно този закон всяка отделна лизингова вноска при условията на оперативен лизинг се третира като отделно данъчно събитие, при което към всяка фактура се начислява и изискуем данък, докато при финансовия лизинг третирането е точно обратното.

 Алфа е регистрирана по ЗДДС и възнамерява да извършва облагаеми доставки със закупената стока, което означава, че ще има право да ползва данъчен кредит, с който да намали задължението си за ДДС в съответния данъчен период – тоест да го приспадне от начисления по продажбите ДДС.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР:

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 85 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 31 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 27 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се осчетоводи договорът за лизинг. В договора има клауза, съгласно която наемателят в края на договора може да закупи транспортното средство. Дружеството е решило, че по-скоро ще се възползва от тази клауза, което дава право активът да се осчетоводи като собствен. Всеки месец се осчетоводяват фактурите за лизинговите вноски, а накрая ще се осчетоводи и фактурата за остатъчната стойност на актива при активиране на клаузата за закупуване. Това става в следните стъпки:

скрито платено съдържание: 179 думи;

3. Задължението към Доставчика се погасява по банков път, като се дебитира сметка 401 „Задължения към доставчици“ (намаляване на задълженията към доставчици) срещу кредитиране на сметка 503 „Разплащателна сметка в лева“ (намаляване на паричните средства в разплащателната сметка).

Тази счетоводна статия се записва на база банковото извлечение за периода.

скрито платено съдържание: 207 думи;

7. Осчетоводява се и последната получена фактура за остатъчната стойност на актива, като се дебитират сметка 159 „Други заеми и дългове“ (намаляване на дългосрочните задължения) и сметка 4531 „ДДС върху покупките“ (увеличение на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици“ (увеличаване на задълженията към доставчици).

С тази фактура се погасява цялото  задължение съгласно договора и се придобива право на собственост върху актива.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

скрито платено съдържание: 24 думи;

 

СС3 (01.07.2019): Осчетоводяване на погасяването на задължението към доставчика

Стопанска

операция:

401

Плащане на доставчик

вид

документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

401

Задължения към доставчици

5 400

503

Разплащателна сметка в лв.

5 400

аналит.

Делта ООД

5 400

   

парт.

Ф-ра 0000000055/01.07.2019 г.

5 400

   

ОБЩО

5 400

ОБЩО

5 400

скрито платено съдържание: 36 думи;

 

СС7 (01.07.2021): Осчетоводяване на фактурата за остатъчната стойност по договор

Стопанска

операция:

159

Лизингова вноска

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

159

Други заеми и дългове

12 000

401

Задължения към доставчици

14 400

аналит.

Делта ООД - Лизингов д-р № 102001/01.07.2019 г. за Ford Mondeo

12 000

аналит.

Делта ООД

14 400

4531

Начислен ДДС за покупките

2 400

парт.

Ф-ра 0000001557/01.07.2021 г.

14 400

ОБЩО

14 400

ОБЩО

14 400

         

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на счетоводни статии от СС1 до СС6:

сметка

нач. салдо

обороти

крайно салдо

 

Забележка: Тази Оборотна ведомост отразява само разгледаната стопанска операция и нейното осчетоводяване единствено за целите на показване на отражението на стопанската операция във финансовите отчети. Именно поради частния характер на тази Оборотна ведомост, която не разглежда сметките с техните начални салда, следва, че:

      • сметка 4531 има крайно дебитно салдо, което по принцип трябва да е  приключено и нулево, но в случая то трябва да се приеме като текущо и показващо, че има платен ДДС по покупки, който е с право на данъчен кредит;

      • сметка 503 се получава с крайно салдо Кт, което по принцип е невъзможно, но в случая то трябва да се приеме като намаляване на нейното дебитно салдо – намаляване на парите в банковата сметка, които са били повече от 6 960 лева.

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

(а-п) 123

360

360

 

(п) 159

5 500

40 500

35 000

 

(а) 206

40 500

 

40 500

 

(п) 401

6 960

6 960

 

(а) 4531

1 100

1 100

 

(а) 503

6 960

6 960

 

(а) 621

360

360

 

СУМА

54 780

54 780

41 960

41 960

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Разходи за лихви

360

Текуща загуба

360

Транспортни средства

40 500

Печалби и загуби от текущата година

-360

 

 

 

 

ДДС за възстановяване

1 100

Други заеми и дългове

35 000

 

 

 

 

Парични средства

-6 960

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

 

Финансов резултат от текущата година

-360

от инвестиционна дейност

-6 960

 

 

от финансова дейност

 

 

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 397 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 372 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.