Покупка на автомобил чрез финансов лизинг

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 15342 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търсим да закупим товарен автомобил.

На 01.03.2019 г. подписваме договор за покупка чрез финансов лизинг на Ford Tourneo Connect от Делта ООД, която е лизингодател. Към договора е приложен погасителен план.

Съгласно договора и погасителния план:

- общата стойност на автомобила е 20 000 лв. без ДДС. Тя ще бъде платена чрез 18 равни месечни вноски по 1 000 лв. и първоначална вноска в размер на 2 000 лв., която ще бъде направена при подписване на договора.

- като лизигнополучател Алфа трябва да заплати на лизингодателя такса управление в размер на 500 лв. без ДДС.

Във връзка с доставката на автомобила Делта ООД издава фактура на Алфа ООД на стойност 20 500 лв. без ДДС.

Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв. в своята счетоводна политика по отношение на дълготрайните материални активи.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС. Автомобилът притежава Хомологация N1.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за финансов лизинг;

- Погасителен план, от който е видно какъв е размерът на главницата и лихвата, които ще погасяваме в продължение на 18 месеца;

- Фактура, издадена от Делта ООД, за стойността на автомобила.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

ДОГОВОР за Финансов Лизинг №1398

 

                Днес, 01 март 2019 г., в град София, между страните:

 

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. „Витоша“ 100

София 1000, ул. „Алабин“ 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Лизингодател

Лизингополучател

                се подписа настоящият Договор за финансов лизинг, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Лизингодателят предоставя на Лизингополучателя ”Лек автомобил – Ford Tourneo Connect”, наричан по-долу за краткост ”Лизинговата вещ”, срещу възнаграждение, което Лизингополучателят се задължава да заплаща под формата на лизингови вноски съгласно условията на Договора.

чл.2. Цената на Лизинговата вещ е в размер на 20 000 лева без включен ДДС, която Лизингополучателят ще заплати на Лизингодателя така: 2 000 лева при подписване на Договора и 18 месечни лизингови вноски от по 1 000 лева главница без включен ДДС, плюс лихва върху остатъка от стойността на Лизинговата вещ в размер на 12% годишно. При подписване на Договора Лизингополучателят заплаща еднократна такса за управление в размер на 500 лева без включен ДДС.

чл.3. След изплащане на последната лизингова вноска Лизингополучателят става собственик на Лизинговата вещ.

чл.4. Лизингополучателят се задължава в срок от 5 дни след датата на подписването на договора да заплати в брой или по банкова сметка първоначалната вноска, пълния размер на ДДС, включен в базовата цена на автомобила, и предвидената в договора такса за управление. Лизингополучателят се задължава да заплаща лизинговите вноски и дължимите заедно с тях лихви на Лизингодателя на всяко 1-во число от месеца, следващ месеца на подписване на Договора, съгласно приложения Погасителен план.

чл.5. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 18 месеца.

чл.6. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен, или по взаимно споразумение на страните.

чл.7. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.8. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ПОГАСИТЕЛЕН  ПЛАН  по Договор за Финансов Лизинг №1398 от 01 март 2019 г.

Ст-ст на Лизинг. вещ:

20 000

Първонач. вноска:

2 000

Такса за управл.:

500

Остатъчна ст-ст:

 

мес.

главница

остатък

за олихв.

лихва

лиз. вноска

ДДС

лиз.внос.

с ДДС

мес.

главница

остатък

за олихв.

лихва

лизингова вноска

ДДС

лиз. внос.

с ДДС

1

1 000

18 000

180

1 180

 

1 180

11

1 000

8 000

80

1 080

 

1 080

2

1 000

17 000

170

1 170

 

1 170

12

1 000

7 000

70

1 070

 

1 070

2

1 000

16 000

160

1 160

 

1 160

13

1 000

6 000

60

1 060

 

1 060

4

1 000

15 000

150

1 150

 

1 150

14

1 000

5 000

50

1 050

 

1 050

5

1 000

14 000

140

1 140

 

1 140

15

1 000

4 000

40

1 040

 

1 040

6

1 000

13 000

130

1 130

 

1 130

16

1 000

3 000

30

1 030

 

1 030

7

1 000

12 000

120

1 120

 

1 120

17

1 000

2 000

20

1 020

 

1 020

8

1 000

11 000

110

1 110

 

1 110

18

1 000

1 000

10

1 010

 

1 010

9

1 000

10 000

100

1 100

 

1 100

 

10

1 000

9 000

90

1 090

 

1 090

сума

18 000

 

1 710

19 710

 

19 710

 

№ 0000045854

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

дата: 01.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Продажба на автомобил по дог. № 1398/01.03.2019  г.

бр.

1

18 000

18 000

 

Модел: Tourneo Connect

 

 

 

 

 

Шаси: KNAKU814DA5040959

 

 

 

 

 

Двигател: D4HB9U074034

 

 

 

 

2

Първоначална вноска по дог. № 1398/01.03.2019 г.

бр.

1

2 000

2 000

3

Такса управление по дог. № 1398/01.03.2019 г.

бр.

1

500

500

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.03.2019 г.

сума:

20 500

срок за плащане:

Х

С платежно нареждане

данъчна основа:

20 500

 

С насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

4 100

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

24 600

 

№ 0000045967

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

дата: 01.04.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Лихва по дог. № 1398/01.03.2019 г.

бр.

1

 

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.04.2019 г.

сума:

180

срок за плащане:

01.04.2019 г.

Х

С платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

С насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.46, ал.1, т.1 от ЗДДС (лихви)

сума  за плащане:

180

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма, и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Придобиването на дълготрайни активи става по два основни начина: чрез закупуване и чрез строителство – по стопански начин или чрез възлагане. За да бъде признат един актив в счетоводството на едно дружество, е необходимо:

  - активът да носи бъдещи икономически ползи;

  - справедливата му стойност да бъде надеждно оценена.

Основен начин за придобиване на активи е чрез финансов лизинг, при който се открояват няколко особени характеристики.

скрито платено съдържание: 205 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 237 думи;

Забележка: За целите на примера ще приемем третирането на стопанската сделка от гледна точка на МСФО, като ще посочим и за сравнение отчитането такова, каквото би било, ако се прилагат СС.

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 194 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС придобиването на актив при условията на финансов лизинг е приравнено на доставка на стока, което означава, че ДДС е изискуем в началото (т.е. при подписване на сделката).

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 23 думи;

БАЛАНС: В резултат на стопанската операция, при самото придобиване на актива, паричните средства ще намалеят с

скрито платено съдържание: 35 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 29 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 26 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се осчетоводява заприхождаването на автомобила по цена на придобиване (покупна цена), след това се отчита дългосрочното задължение към лизингодателя, което във връзка с първоначалната и първата вноска се трансформира частично в текущо. Начислява се лихвата по първата вноска и накрая, когато се извърши плащането към доставчика, се закрива задължението към него срещу намаляване на паричните средства от разплащателната сметка. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на автомобила се осчетоводява, като се дебитират сметка 206 „Транспортни средства” (увеличаване на активите) и сметка 4531 „Начислен ДДС по покупки” (увеличение на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитирането на сметка 159 „Други заеми и дългове“ (увеличение на дългосрочните задължения по лизингови договори).

Автомобилът се осчетоводява по съответната му аналитичност към сметка 206 „Транспортни средства”.

Възникналото задължение по договора се осчетоводява по аналитичността на Делта ООД към сметка 159 „Други заеми и дългове“, по която ще се следи задължението ни към тях и ще се закрие с плащането по фактурата.

скрито платено съдържание: 218 думи;

4. Начислението на дължимата с първата вноска от погасителния план лихва се осчетоводява, като се дебитира сметка 621 „Разходи за лихви” (увеличаване на разходите за лихви) срещу кредитиране на разчетната сметка 496 „Разчети по лихви” (увеличаване на задълженията за лихви).

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

скрито платено съдържание: 237 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.03.2019): Осчетоводяване на покупката на автомобила – Фактура/Договор

стопанска операция:

201

Покупка на дълготраен актив чрез финансов лизинг

вид документ:

400

Договор

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

206

Транспортни средства

20 500

159

Други заеми и дългове

24 600

аналит.

Лек автомобил Ford Tourneo Connect

20 500

аналит.

Делта ООД – Лизингов д-р № 1398 от 01.03.2019 г. за Ford Tourneo Connect

24 600

4531

Начислен ДДС по покупки

4 100

   

ОБЩО

24 600

ОБЩО

24 600

скрито платено съдържание: 35 думи;

 

СС4 (01.04.2019): Осчетоводяване на разхода за лихва по договора по фактура 45967/01.04.2019 г.

стопанска

операция:

621

Финансов разход

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

621

Разходи за лихви

180

496

Разчети по лихви

180

ОБЩО

180

ОБЩО

180

скрито платено съдържание: 54 думи;

 

Счетоводните записвания съгласно изискванията на НСС биха изглеждали по този начин:

 СС1 (01.03.2019): Осчетоводяване на фактурата, издадена от Делта ООД

стопанска

операция:

201

Покупка на дълготраен актив чрез финансов лизинг

вид

документ:

400

Договор

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

206

Транспортни средства

20 500

159

Други заеми и дългове

26 310

аналит.

Ford Tourneo Connect

20 500

аналит.

Делта ООД – Лизингов д-р № 1398 от 01.03.2019 г. за Ford Tourneo Connect

26 310

652

Финансови разходи за бъдещи периоди

1 710

 

 

 

аналит.

Лихва по д-р за лизинг на Ford Tourneo Connect

1 710

 

 

 

4531

Начислен ДДС по покупки

4 100

 

 

 

ОБЩО

26 310

ОБЩО

26 310

скрито платено съдържание: 121 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии при придобиването на автомобила:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 398 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 511 думи;

652 (Финансови разходи за бъдещи периоди) – Активна сметка, която показва и проследява отчитането на финансови разходи, които ще се признаят за текущи в някой от следващите отчетни периоди. Такъв разход може да бъде сумата на лихвените плащания при договор за финансов лизинг (при прилагане на НСС), комисионни, такси и др., свързани с финансови операции в предприятието. Всички увеличения на Финансовите разходи за бъдещи периоди се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения/начисления на Финансови разходи за бъдещи периоди (начислени лихви по финансов лизинг, начислени банкови такси за обслужване на кредит, отнасящи се за следващ период и др.), а Кт оборот на сметката показва отнасянето на разходите за бъдещи периоди като текущи. Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на начислените Финансови разходи за бъдещи периоди.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.