Платено в брой задължение по фактура

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2090 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с дрехи и искаме да закупим ръчно плетени пуловери.

Производител на пуловерите е Делта ООД.

На 01.05.2019 г. закупуваме пуловери от магазин на Делта ООД. 

Доставчикът ни издава фактура в размер на 960 лв.

Първоначално възнамеряваме да платим фактурата по банков път, но на 10.05.2019 г. изпращаме наш представител до магазина на доставчика, за да направи плащането в брой, въз връзка с което Делта ни издава фискален бон (касова бележка).

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, а Делта ООД не е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Разходен касов ордер;

- Фискален бон (касова бележка).

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискален бон (касова бележка).

 

ДЕЛТА ООД

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Пуловери

960,00

 

ОБЩА СУМА

960,00

В БРОЙ                 

960,00

Покупки 1

 

012345  10-05-2019                           15:34

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

104

дата:

10.05.2019 г.

Да се плати на:

Иван Иванов

ЕГН/ ЕИК

6612126666

Основание:

Внасяне на сума в банковата сметка Делта ООД

Плащане по ф-ра 0000000075/01.05.2019 г.

 Сумата:

960,00

Валута:

BGN

Словом:

Деветстотин и шестдесет лв.

 

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 103 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 23 думи;

• Данъчна:        

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 36 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС покупката на стоки е облагаема доставка. Не са стока парите в обращение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство. В този смисъл самото плащане не е облагаема доставка. Извършената стопанска операция не поражда данъчно събитие за целите на ДДС. Тя не попада в обхвата на ЗДДС.

ЗОПБ:

скрито платено съдържание: 43 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Тъй като при плащането на задължението

скрито платено съдържание: 28 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 16 думи;

ОПП: В резултат на плащането на задължението

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява плащането в брой на задължението към доставчика:

1. Отразява се плащането на задължението към доставчика, като се дебитира сметка 401 „Задължения към доставчици” с аналитичност „Делта ООД”, с което се закрива задължението към доставчика, и се кредитира сметка 501 „Каса в лв.” (намаляване на паричните средства в брой).

Тази счетоводна статия се записва на база получения от нас фискален бон (касова бележка).

Закрива се партидата по аналитичността на Делта ООД, която е създадена с фактурата за покупка.

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (10.05.2019): Осчетоводяване на плащането в брой към доставчика – Фискален бон (касова бележка)

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 122 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.