Платено в брой вземане по фактура

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1852 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД предлагаме финансови и счетоводни услуги.

На 01.05.2019 г. сме изготвили и предали финансови отчети за Делта ООД, във връзка с което сме издали фактура на стойност 600 лв. с включен ДДС.

На 10.05.2019 г. представител на клиента заплаща дължимата сума в брой, във връзка с което издаваме фискален бон (касова бележка).

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фискален бон (касова бележка).

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • съгласно приложимото българско законодателство всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискален бон (касова бележка).

 

ПРОДАВАЧ (АЛФА)

гр. София, бул. Витоша №100

Офис АЛФА

гр. София, бул. Витоша №100

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Услуга 1

600,00

 

ОБЩА СУМА

600,00

В БРОЙ                 

600,00

Покупки 1

 

05942    10-05-2019           14:23

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба.

За Алфа ООД основният бизнес е да реализира приходи от извършени услуги, за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на услугата и да се получават икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 85 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 18 думи;

• Данъчна:               

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 37 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС услуга e всичко, което има стойност и е различно от стока. Изготвянето на отчетите е услуга и е облагаема доставка, което означава, че Алфа вече е издала на Делта фактура, в която е начислила 20% ДДС. Не са стока парите в обращение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство. В този смисъл самото плащане не е облагаема доставка. Извършената стопанска операция не поражда данъчно събитие за целите на ДДС. Тя не попада в обхвата на ЗДДС.

ЗОПБ:

скрито платено съдържание: 43 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Тъй като при плащането на вземането

скрито платено съдържание: 29 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 14 думи;

ОПП: В резултат на плащането на вземането

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като се отразява плащането от клиента, за което Алфа издава фискален бон (касова бележка):

1.

скрито платено съдържание: 38 думи;

Закрива се партидата по аналитичността на Делта ООД към сметка 411 „Вземания от клиенти“, която е създадена с фактурата за продажба.

Тази счетоводна статия се записва на база издадения от Алфа ООД фискален бон (касова бележка).

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (10.05.2019): Осчетоводяване на плащането от клиента съгласно Фискален бон (касова бележка)

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 83 думи;

501 (Каса) –  Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.