Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 4136 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД притежаваме лек автомобил – Форд Мондео, модификация 6+1 места.

Автомобилът е нов и отчетната му стойност е равна на неговата пазарна – 39 000 лв.

На 01.05.2019 г. сключваме договор за предоставяне на автомобила чрез оперативен лизинг на Делта ООД.

На 31.05.2019 г. издаваме фактура за първата лизингова (наемна) вноска на Делта ООД за 1 200 лв. с включен ДДС.

Делта превежда дължимата сума по банков път в деня на издаване на фактурата.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, Осигуряващи Документалната Обоснованост на Сделката:

- Договор за Оперативен лизинг;

- Фактура;

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга.

 

ДОГОВОР за Оперативен Лизинг №102001

 

                Днес, 01 май 2019 г., в град София, между страните:

 

фирма:

АЛФА ООД (нашият клиент)

ДЕЛТА ООД

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

111222333

444555666

представляващ:

Иван Иванов

Петър Петров

наричан:

Лизингодател

Лизингополучател

                се подписа настоящият Договор за оперативен лизинг, наричан по-нататък за краткост Договор, при следните условия:

чл.1. Лизингодателят предоставя за временно ползване на Лизингополучателя ”Лек автомобил – Форд Tourneo Connect” с пазарна стойност 39 000,00 лв. без ДДС, наричан по-долу за краткост ”Лизинговата Вещ”, срещу възнаграждение, което Лизингополучателят се задължава да заплаща под формата на наем, съгласно условията на Договора.

чл.2. Наемната цена на Лизинговата Вещ е в размер на 1 200,00 лв. месечно с включен ДДС, която Лизингополучателят ще заплаща на Лизингодателя ежемесечно по банков път.

чл.3. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 12 месеца.

чл.4. В цената е включено:

                - ползване на автомобила;

                - задължителна застраховка Гражданска отговорност;

                - такса за Републиканската пътна мрежа – винетка за текущата година;

                - технически преглед и регулярна техническа поддръжка на автомобила;

                - неограничен пробег километри.

чл.5. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен, или по взаимно споразумение на страните.

чл.6. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.7. Договорът се подписва в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

№ 0000000055

                                                                  ФАКТУРА                    ОРИГИНАЛ

дата: 31.05.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач/клиент)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД (ние)

АЛФА ООД

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Наем по договор 102001/01.05.2019 за месец май 2019

бр.

1

1 000

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

31.05.2019

сума:

1 000

срок за плащане:

05.06.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

1 200

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 31.05.2019

до 31.05.2019

Извлечение №:

45

Дата:

31.05.2019

дата

 

старо салдо:

1 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

31/05/19

31/05/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура от 31.05.2019 г.

-

1 200

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

1 200,00

Кредит:

1 200,00

стр. 1

крайно салдо:

2 200,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Един от начините за получаване на икономически изгоди е отдаването на дълготрайни активи под формата на Оперативен лизинг (наем). При този вид лизинг по същество не се прехвърля контролът и с това всички рискове и изгоди от автомобила. За предприятието възниква разход под формата на амортизация на актива.

скрито платено съдържание: 166 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 76 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 203 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС услуга e всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Предоставянето на автомобил под наем е услуга по смисъла на закона и е облагаема доставка. Това означава, че Алфа е длъжна да издаде на Делта фактура, в която да начисли 20% ДДС. Фактурата трябва да се издаде в петдневен срок от деня на възникване на данъчното събитие. Наемът на актива е с непрекъснато изпълнение и всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, по която данъчното събитие възниква на датата, на която плащането за услугата е станало дължимо. В случая Делта ООД е задължена да плаща на Алфа ООД на последната дата от всеки месец, като за месец май данъчното събитие възниква на последната дата от месеца – 31.05.2019 г.

Делта също е регистрирана по ЗДДС и услугата е свързана с основната ѝ дейност. Това означава, че ще има право да ползва данъчен кредит, с който да намали задължението си за ДДС в съответния данъчен период – тоест да го приспадне от начисления за продажбите ДДС.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формират се приход

скрито платено съдържание: 35 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 56 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 25 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 22 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отразява продажбата на услуга срещу възникване на вземане от клиент. След това се начислява амортизацията на актива и се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента, а накрая се отчита финансовият резултат от предоставената услуга. Това става в следните стъпки:

1. Фактурираният месечен наем се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитират сметка 704 „Приходи от наем“ (увеличение на приходите от наеми) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (увеличение на задължението за внасяне на ДДС).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Стойността на месечния наем (приходът) на транспортното средство се осчетоводява аналитично по сметка 704 „Приходи от наем”.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 63 думи;

3.

скрито платено съдържание: 89 думи;

4. Отнасянето на разхода за амортизация в текущия финансов резултат се осчетоводява, като се дебитира сметка 123 „Печалби и Загуби от текущата година” (намаление на финансовия резултат за периода) и се кредитира сметка 603 „Разходи за амортизация” (намаляване на разходите за амортизация поради приключване на сметката).

Крайното дебитно салдо от тази стопанска операция по сметка 603 „Разходи за амортизация” се закрива (приключва) срещу дебитиране на сметка 123 „Текуща печалба/загуба“, за да се получи финансовият резултат от операцията.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка/Мемориален ордер.

5.

скрито платено съдържание: 76 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (31.05.2019): Осчетоводяване на месечната наемна вноска - Фактура

стопанска

операция:

704

Приходи от наем

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

1 200

704

Приход от наем

1 000

аналит.

Делта ООД

1 200

аналит.

Транспортни средства

1 000

парт.

Фактура 0000000055/31.05.2019

1 200

4532

Начислен ДДС върху продажбите

200

ОБЩО

1200

ОБЩО

1200

        

скрито платено съдържание: 26 думи;

СС4 (31.05.2019): Отнасяне на разхода за амортизации операции в намаление на печалбата от текущия отчетен период

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Печалби и Загуби от текущата година

812,50

603

Разходи за амортизация

812,50

ОБЩО

160

ОБЩО

160

        

скрито платено съдържание: 13 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 445 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 105 думи;

704 (Приходи от наем) – Пасивна сметка, която показва и проследява приходите от Приходи от наем. Увеличенията на приходите от наем се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата от всички реализирани приходи от наем (при реализиране на приходи от наем, отнасяне на отрицателния резултат от отдаването под наем към Печалба и загуба от текущата година), а Дт оборот на сметката показва сумата от всички разходи за извършване на тези услуги (амортизации на отдаден под наем актив, разходи за консумативи, ремонт и други, които са за сметка на наемателя). Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Кт – показва сумата на печалбата от отдаване под наем, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.