Отчитане на краткосрочни финансови активи

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 6959 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, което решава да осъществява и инвестиционна дейност в допълнение към нашата основна дейност.

За целта закупуваме 1 000 бр. акции на Делта АД, търгувани на Българската фондова борса, на обща стойност 50 000 лв. (50 лв. за брой). Сделката е осъществена чрез инвестиционен посредник на 01.03.2019 г.

На 31.07.2019 г. пазарната цена на акциите на Делта е достигнала 60 лв. за брой – поради отчетени добри финансови показатели за второто тримесечие на 2019 г. Затова Алфа решава да продаде 50% (500 бр.) от акциите на Делта.

На 31.10.2019 г. Алфа решава да продаде още 300 бр. акции, емитирани от Делта, поради спешна нужда от парични средства. Цената на акция към тази дата е 45 лв.

Към 31.12.2019 г. цената за една акция е 48 лв., което налага извършването на преоценка на наличните акции.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Отчет за състоянието на портфейла;

- Банково извлечение, което доказва извършените транзакции.

 

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПОРТФЕЙЛ

Дата и тип операция

Емитент

Брой ценни книжа

Единична цена

Обща стойност

Брой ценни книжа след операцията

Стойност на портфейла след операцията

01.03.2019 г. – Покупка на акции

Делта АД

1 000

50

50 000

1 000

50 000

31.07.2019 г. – Продажба на акции

Делта АД

500

60

30 000

500

30 000

31.10.2019 г. – Продажба на акции

Делта АД

300

45

13 500

200

9 000

31.12.2019 г. – Салдо в края на периода

Делта АД

-

48

-

200

9 600

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Компаниите често прибягват до закупуването на финансови активи в случаите, когато имат излишъци на парични средства и липсва нуждата те да бъдат реинвестирани в основната дейност. При този тип дейност, с цел класификацията и правилното отчитане на финансовите активи, предприятията трябва да преценят в какъв срок се очаква да бъдат реализирани тези активи, както и какво ще бъде тяхното управление в рамките на прилагания бизнес модел – дали тези активи ще бъдат държани с цел бъдеща продажба, или с цел получаването на всички договорени бъдещи парични потоци, или комбинация от двете.

скрито платено съдържание: 54 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 150 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 193 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене, е освободена и върху нея не се начислява ДДС.

Алфа е регистрирана по ЗДДС, но тъй като доставката е освободена, тя няма да има право да ползва данъчен кредит, с който да намали задължението си за ДДС в съответния данъчен период – тоест да го приспадне от начисления по продажбите ДДС.

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат на цялата стопанска операция се реализира

скрито платено съдържание: 47 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 36 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на акциите се генерира

скрито платено съдържание: 43 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция е

скрито платено съдържание: 24 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява придобиването на акциите, срещу което възниква задължение към доставчик, след това – закриване на задължението срещу намаление на паричните средства, а накрая последователно се осчетоводят двете продажби, преоценката в края на годината и отчитането на финансовия резултат. Това става в следните стъпки:

1. Придобиването на акциите се осчетоводява, като се дебитира сметка 511 „Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата” (увеличаване на краткосрочните финансови активи) срещу кредитиране на сметка 503 „Разплащателна сметка в лв.“ (намаляване на средствата по разплащателната сметка).

В конкретният случай не е нужно да се минава през сметка 401 „Доставчици”, тъй като транзакциите се случват в рамките на минути след извършването на поръчка към инвестиционния посредник.

Тази счетоводна операция се записва на база банковото извлечение за периода.

2.

скрито платено съдържание: 96 думи;

3.

скрито платено съдържание: 97 думи;

4. Преоценката на финансовите активи се осчетоводява, като се дебитира сметка 625 „Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти“ (увеличаване на финансовите разходи) срещу кредитиране на сметка 511 „Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата” (намаляване на краткосрочните финансови активи).

Намалението на стойността на придобитите акции се осчетоводява по аналитичността им към 511 „Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата”, създадена при придобиването на акциите.

5.

скрито платено съдържание: 73 думи;

6.

скрито платено съдържание: 95 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.03.2019): Осчетоводяване на покупката на акции

стопанска

операция:

910

Друга счетоводна операция

вид

документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

511

ФА, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

50 000

503

Разплащателна сметка

50 000

аналит.

Акции, емитирани от Делта АД – 1 000 броя

50 000

 

 

 

ОБЩО

50 000

ОБЩО

50 000

        

скрито платено съдържание: 20 думи;

СС4 (31.12.2019): Осчетоводяване на преоценката на финансовите активи

стопанска

операция:

910

Друга счетоводна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

625

Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

400

511

ФА, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

400

 

 

 

аналит.

Акции, емитирани от Делта АД – 200 броя

400

ОБЩО

400

ОБЩО

400

        

скрито платено съдържание: 25 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 594 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.