Отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 7221 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, което решава да инвестира, като закупи 100 дяла, с номинал 50 лв. всеки, от Делта ООД.

На 22.03.2019 г. се подписва договор за прехвърляне на дялове и в същия ден Делта ООД ни издава фактура на обща стойност 5 000 лв.

Дяловете представляват 100% от основния капитал на Делта ООД.

 Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за прехвърляне на дялове;

- Фактура (съгласно ЗДДС Делта не е задължена да издава фактура и може да обоснове операцията чрез издаване на друг документ, например сметка, разписка и т.н.);

- Банково извлечение, което доказва извършеното плащане.

 

ДОГОВОР за Прехвърляне на Дялове

 Днес, 22 март 2019 г., в град София, между страните:

фирма:

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

444555666

111222333

представляващ:

Петър Петров

Иван Иванов

наричан:

Продавач

Купувач

се подписа настоящият Договор за прехвърляне на дялове, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Продавачът прехвърля на Купувача своите 100 дяла, по 50 лв. всеки, на обща стойност 5 000 лв., от капитала на Делта ООД, град София с ЕИК 999888777, по тяхната номинална стойност.

чл.2. Купувачът заявява, че е съгласен и приема да закупи от Продавача 100 дяла по 50 лв. всеки, на обща стойност 5 000 лв., от капитала на Делта ООД, град София с ЕИК 444555666, по тяхната номинална стойност.

чл.3. Продавачът заявява, че в момента на подписване на Договора е получил изцяло дължимата от Купувача сума по банков път.

чл.4. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.5. Договорът се подписа в присъствие на нотариус в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

 

Продавач: Делта ООД Купувач: Алфа ООД

 

№ 0000001004

ФАКТУРА

дата: 22.03.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Дружествени дялове от капитала на Делта ООД

бр.

100

50

5 000

2

     

3

     

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

22.03.2019

сума:

5 000

срок за плащане:

22.03.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС

сума за плащане:

5 000

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Дяловете в дружество са актив, чрез който то може да оказва определено влияние или контрол, в зависимост от размера на инвестицията. Според Търговския закон се различават няколко вида дружества, според това какъв е процентът на инвестицията към общия размер на капитала в инвестираното дружество. Най-общо това са:

 - Дъщерно дружество: това е предприятие, което е контролирано от друга компания, позната като негова “майка”. Контролът за целите на МСС е способността да се управляват финансовата и оперативната политика на дадена компания, така че да се извлекат ползи от нейната дейност. Контрол може да има дори без да се притежават повече от 50% от акциите или дяловете на дъщерната компания – стига компанията майка да притежава повече от половината права на глас, по силата на споразумение с други инвеститори. Имаме налице контрол и когато, чрез сключено споразумение или чрез устав, компанията майка има възможността да управлява финансовата и оперативна политика на предприятието, да назначава или да отстранява мнозинството от директорите или да подава мнозинството от гласовете на срещите на управителния орган на дъщерното дружество.

скрито платено съдържание: 167 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 22 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 75 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 25 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 11 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

 Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява покупката на дяловете, които се заприхождават по цена на придобиване (покупна цена), срещу което възниква задължение към доставчик, а след това – закриване на задължението срещу намаление на паричните средства. Това става в следните стъпки:

1. Придобиването на дяловете се осчетоводява, като се дебитира сметка 221 „Инвестиции в дъщерни предприятия” (увеличаване на инвестициите) срещу кредитиране на сметка 401 „Доставчици“ (увеличение на задълженията ни към доставчици).

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта – към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

 Закупените дялове се осчетоводяват аналитично към сметка 221 „Инвестиции в дъщерни предприятия” и количествено (т.е. техният брой), за да се следи дали инвестицията отговаря на условията на Търговския закон.

2.

скрито платено съдържание: 73 думи;

 Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (22.03.2019): Осчетоводяване на фактурата, издадена от Делта ООД

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

221

Инвестиции в дъщерни предприятия

5 000

401

Задължения към доставчици

5 000

аналит.

Дружествени дялове в Делта ООД – 100 броя

5 000

аналит.

Делта ООД

5 000

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000001004/22.03.2019г.

5 000

ОБЩО

5 000

ОБЩО

5 000

        

скрито платено съдържание: 9 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 354 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.