Отчет за извършени продажби на стоки на дребно

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 8072 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки на дребно чрез собствен магазин.

На 30.04.2019 г., в края на април, отчитаме оборота на търговския си обект, като генерираме касов отчет, който показва, че продажбите, платени в брой, през месеца са на стойност 1 860,60 лв. с включен ДДС.

Алфа ООД не е издавала фактури за продажби през отчетения период.

Съгласно данни от използвания складов софтуер става ясно, че през месеца са продадени 50 чифта обувки. Избрали сме метода на среднопретеглена цена (СПЦ) за метод на изписване на стоково-материалните запаси. СПЦ на обувките е 20 лв. за чифт.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

-  Месечен фискален (касов) отчет;

-  Отчет за извършени продажби по ЗДДС

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на продажби на стоки на дребно доставчикът е длъжен да издаде месечен касов отчет, който удостоверява извършените продажби на дребно;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискален бон (касова бележка).

 

ПРОДАВАЧ (АЛФА ООД)

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин АЛФА ООД

гр. София, ул. „Иваново” №10

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

 

ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА

ПАМЕТ

 

въведена в експлоатация:

на 12-01-2019 в 09:12 часа

от 01-04-2019 до 30-04-2019

 

% ДДС   12-01-2010

А=00.00 Б=20.00

 

0026

03-04-2019

0027

10-04-2019

0028

18-04-2019

0029

22-04-2019

 

СУМА ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ*А

00,00

ДДС*А

00,00

ОБОРОТ*Б

1 550,50

ДДС*Б

310,10

ОБЩ ОБОРОТ

1 860,60

 

012                        30-04-2019                 18:35

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

организация:

АЛФА ООД

ЕИК

123456789

ОТЧЕТ  ЗА  ИЗВЪРШЕНИ  ПРОДАЖБИ (обобщена информация)

търговски обект:

 

за ден / за период от-до:

 

 

общата сума на данъчните основи на

сума

ДДС

1

облагаемите доставки с данъчна ставка 20%

1 550,50

310,10

2

облагаемите доставки с данъчна ставка 9%

 

           

3

облагаемите доставки с данъчна ставка 0%

 

 

4

освободените доставки

 

 

5

Доставките, различни от т.4, за които не се начислява данък с право на дан. кредит

 

 

6

Доставките, различни от т.4, за които не се начислява данък без право на дан. кредит

 

 

ОБЩО

1 550,50

310,10

 

 

име

длъжност

дата

подпис

Матер. Отг. Лице:

Петър Петров

директор на търговски обект

30.04.2019

 

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

 Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали, или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ при продажба на стоки дружеството следва да изпише себестойността на продадените стоки.

скрито платено съдържание: 351 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 76 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на продадените обувки.

ЗДДС

скрито платено съдържание: 163 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от продажбата на стоките

скрито платено съдържание: 34 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 44 думи;

ОПП: В резултат на получените плащания

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция

скрито платено съдържание: 24 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на стоките срещу възникване на вземане от клиенти. След това се отписва себестойността на продадените стоки и се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиенти. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на стоките се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитират сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“ (увеличение на приходите от продажба на стоки) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (увеличение на задължението за внасяне на ДДС).

Издаденият от нас Отчет за извършени продажби се осчетоводява в отделна партида по аналитичността „Население“ (създадена за клиенти на дребно) към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която веднага ще се закрие вземането, защото стоките са били платени в брой в момента на продажбата.

Продажната стойност на стоките се отразява по съответната им аналитичност към 702 „Приходи от продажба на стоки“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадения от Алфа ООД Отчет за извършени продажби.

2.

скрито платено съдържание: 115 думи;

3.

скрито платено съдържание: 73 думи;

4.

скрито платено съдържание: 67 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(30.04.2019): Осчетоводяване на продажбите на стоки на дребно

стопанска

операция:

702

Приход от продажба на стоки

вид

документ:

81

Отчет за извършените продажби

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

1 860,60

702

Приходи от продажба на стоки

1 550,50

аналит.

Население

1 860,60

аналит.

Обувки на дребно

1 550,50

парт.

Отчет за извършените продажби 4/30.04.2019 г.

 1 860,60

4532

Начислен ДДС върху продажбите

310,10

ОБЩО

 1 860,60

ОБЩО

1 860,60

        

скрито платено съдържание: 37 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

сметка

нач. салдо

обороти

крайно салдо

 

Забележка: Тази Оборотна Ведомост отразява само разгледаната стопанска операция и нейното осчетоводяване единствено за целите на показване на отражението на стопанската операция във финансовите отчети. Именно поради частния характер на тази Оборотна Ведомост, която не разглежда сметките с техните начални салда, следва, че:

• сметка 4532 има крайно кредитно салдо, което по принцип трябва да е  приключено и нулево, но в случая то трябва да се приеме като текущо и показващо, че има начислен ДДС по продажбите, който подлежи на внасяне.

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

(а-п) 123

550,50

550,50

 

(а) 304

1 000

1 000

 

(а) 411

1 860,60

1 860,60

 

(п) 4532

310,10

310,10

 

(а) 501

1 860,60

1 860,60

 

(п) 702

1 550,50

1 550,50

 

СУМА

5 271,70

5 271,70

1 860,60

1 860,60

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Балансова стойност на продадените активи

1 000

Приходи от продажба на стоки

1 550,50

Стоки

-1 000

Печалби и загуби от текущата година

550,50

Текуща печалба

550,50

 

 

Парични средства

1 860,60

ДДС за внасяне

310,10

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

1 860,60

Финансов резултат от текущия период

550,50

от инвестиционна дейност

 

 

 

от финансова дейност

 

 

 

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 460 думи;

702 (Приходи от продажба на стоки) – Пасивна сметка, която показва и проследява Приходите от продажби на стоки. Увеличенията на Приходите от продажба на стоки се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на приходите с отчетната стойност на продадените стоки се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата от всички реализирани Приходи от продажба на стоки (при извършване на продажба с издаване на фактура или друг документ, отнасяне на отрицателния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година), а Дт оборот на сметката показа сумата от всички отписани отчетни стойности на реализираните стоки (отчетната стойност на продадени стоки, отнасяне на положителния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година). Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Кт и показва сумата на печалбата от продажбата на стоки, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.