Определяне на облагаемия доход по трудови правоотношения

Теодора Дончева
Експерт "Обработка на заплати"
актуална версия версия: 21 март 2023 921 уникалност: 100%

Облагаемият доход по трудово правоотношение се определя от сбора на всички начисления за календарния месец, за който се начислява трудовото възнаграждение – като основно възнаграждение, начислен клас за професионален опит и стаж, бонуси, платен отпуск, извънреден труд и други доходи за труд, с изключение на изрично изброените необлагаеми доходи.