Обмяна на валута в брой

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 3512 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа имаме нужда от левове (пари) в брой.

На 10.05.2019 г. продаваме на Бизнес Финанс АД 1 000 евро, срещу които получаваме 1 955,50 лв.

Продажбата е извършена от наш представител – Иван Иванов.

Централният курс на лева към БНБ е 1,95583 за 1 евро.

Курс на еврото, определен от обслужващата банка в деня на продажбата:

 - Бизнес Финанс АД  купува валутата по курс 1,95550 лв./ евро.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Разходен касов ордер;

- Бордеро;

- Приходен касов ордер

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

РАЗХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

123

дата:

10.05.2019 г.

Да се плати на:

Иван Иванов Иванов

ЕГН/ ЕИК

6612126666

Основание:

Продажба на валута

 

Сумата:

1 000

Валута:

EUR

Словом:

Хиляда евро

 

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

Бизнес Финанс АД

БОРДЕРО

Х

за покупка на валута

 

за продажба на валута

1234567890

дата:

10.05.2019 г.

час:

12:45:20

за ЗАКУПЕНА ВАЛУТА

от лицето:

Иван Иванов чрез Алфа ООД (ние)

ЕГН:

6612126666

валута:

EUR

количество:

1 000,00

при курс:

1,9555

изплатени на лицето:

1 955,50

лв.

за ПРОДАДЕНА ВАЛУТА

на лицето:

 

ЕГН:

 

валута:

 

количество:

 

при курс:

 

получени от лицето:

 

лв.

касиер – подпис

лице – подпис

 

 

 

 

Организация:

АЛФА ООД – София 1000, ул. Алабин 100

ПРИХОДЕН  КАСОВ  ОРДЕР

123

дата:

10.05.2019 г.

Да се плати на:

Иван Иванов Иванов

ЕГН/ ЕИК

6612126666

Основание:

Продажба на валута

 

Сумата:

1 955,50

Валута:

BGN

Словом:

Хиляда деветстотин петдесет и пет лева и петдесет стотинки

 

Счетоводител:

 

 

подпис

Ръководител:

 

 

подпис

Изплатил сумата:

 

 

подпис

Получил сумата:

 

 

подпис

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Паричните средства са бързоликвиден финансов инструмент, използван като средство за разплащане, средство за размяна и средство за натрупване. Съгласно МСС 7 „Отчети за парични потоци“ паричните средства биват: парични средства, налични в брой, и такива под формата на безсрочни депозити.

За парите в касата се определя касов лимит, който ако бъде надвишен в края на работния ден, се внасят по разплащателната сметка. Касовите операции се възлагат на касиер, който е материално отговорно лице и води касова книга. Касовите операции се документират с Приходен касов ордер ( ПКО) и Разходен касов ордер ( РКО).

скрито платено съдържание: 116 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 59 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 56 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката от получателя или от друго лице, определено в лева и стотинки, без данъка по този закон. Не са стока парите в обращение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство. В този смисъл самата обмяна на валутата не е облагаема доставка, а бордерото не е данъчен документ. Стопанската операция не попада в обхвата на ЗДДС.

ЗОПБ:

скрито платено съдържание: 43 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход по валутни операции, който

скрито платено съдържание: 11 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 41 думи;

ОПП: В резултат на превалутирането се генерира

скрито платено съдържание: 19 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 22 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява предоставената сума в евро на подотчетното лице, след това продажбата на валутата срещу получената в брой еквивалентна сума в лева, за което има издадено бордеро, и накрая разликата, възникнала от различния валутен курс на продажбата спрямо фиксирания от БНБ, се отразява като разход от валутни операции и се отнася към финансов резултат – загуба.

1. Предоставените на подотчетното лице парични средства се отразяват, като се дебитира сметка 422 „Подотчетни лица” (увеличение на вземанията от подотчетни лица) с аналитичност „Иван Иванов” и се кредитира  сметка 502 „Каса във валута” (намаление на паричните средства във валута в брой) с левовата равностойност на сумата в евро, изчислена на база фиксирания от БНБ курс на еврото.

Предоставената от нас сума в евро се осчетоводява по аналитичността на подотчетното лице към сметка 422 „Подотчетни лица”. Левовата равностойност на сумата в евро се изчислява на база фиксирания от БНБ курс на еврото.

Тази счетоводна статия се записва на база Разходен касов ордер.

2.

скрито платено съдържание: 128 думи;

3.

скрито платено съдържание: 63 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (10.05.2019): Осчетоводяване на предоставената на подотчетното лице сума съгласно Разходен касов ордер

стопанска

операция:

543

Продажба на валута

вид

документ:

302

Бордеро за обмяна на валута

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

Сума

сметка

наименование

сума

422

Подотчетни лица

1 955,83

502

Каса във валута

1 955,83

аналит.

Иван Иванов

 

 

 

 

ОБЩО

1 955,83

ОБЩО

1 955,83

        

скрито платено съдържание: 31 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 130 думи;

501 (Каса) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 321 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.