Облагаем доход за работещи по трудови и приравнени на тях правоотношения

Теодора Дончева
Експерт "Обработка на заплати"
актуална версия версия: 21 март 2023 371 уникалност: 100%

В общия случай в облагаемия доход от трудови и приравнени на тях правоотношения се включват всички плащания по трудовото правоотношение в пари и/или в натура, с изключение на доходите, за които изрично законът е определил, че не влизат в облагаемия доход. Необлагаемите доходи са точно изброени в ЗДДФЛ, а списъкът включва следните доходи:

  1. Стойността на безплатна храна, предоставена в натура на членове на корабни екипажи, водолази, екипи за спешна медицинска помощ; предпазна храна и противоотрови, предоставени в натура; ваучери за храна, получени в размер и определени като необлагаеми по реда на ЗКПО;
  2. Стойността на специалното работно облекло и личните предпазни средства, униформено и представително облекло, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
скрито платено съдържание: 270 думи;