Маркетингово проучване от трета страна

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1937 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме възложили на LTA-Switzerland Ltd да ни извърши услуга – маркетингово проучване.

На 01.05.2019 г. доставчикът ни издава фактура за извършената услуга на стойност 500 щатски долара.

На 10.05.2019 г. ние от Алфа ООД превеждаме дължимата на LTA-Switzerland Ltd сума от разплащателната ни сметка в долари.

Централен курс на БНБ на 01.05.2019 г. – 1,55000 лв./ щатски долар.

Централен курс на БНБ на 10.05.2019 г. – 1,59444 лв./ щатски долар.

Забележка: Алфа ООД e регистриранa по ЗДДС, а LTA-Switzerland Ltd е фирма от трета страна извън ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (Invoice);

- Протокол за самоначисление на ДДС;

- Банково извлечение във валута;

- Банково извлечение в лева.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • в случаите на получена услуга с място на изпълнение в страната на получателя, доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice);
  • в случаите на получена услуга с място на изпълнение в страната на получателя, получателят задължително издава протокол за самоначисление на ДДС в български лева, който влиза в ДДС Дневниците;
  • стойностите, посочени в банковите извлечения от разплащателни сметки във валута, са в съответната такава.

 

№ 103406

INVOICE

date: 01.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd (we)

LTA-Switzerland Ltd

VAT  №: BG111222333

VAT  №: 560999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

120 Luis Str., Zurich 3300, Switzerland

description

measure

quantity

Unit Price ($)

Total ($)

1

Marketing research

unit

1

500

500

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

500

Country of Origin:

Switzerland

 

 

№ 0005641654

ПРОТОКОЛ  

дата: 10.05.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

LTA-Switzerland Ltd

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: 560999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

120 Luis Str., Zurich 3300, Switzerland

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Маркетингово проучване

бр.

1

775,00

775,00

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

01.05.2019 г.

дан. основа:

775,00

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.82 от ЗДДС, Invoice 103406/01.05.2019/ LTA-Switzerland Ltd

ДДС 20%:

155,00

общо:

930,00

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

USD

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.05.2019 г.

до 10.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/05/19

10/05/19

LTA-Switzerland Ltd / Плащане по фактура (invoice) 103406 от 01.05.2019 г.

450,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

450,00

Дебит:

450,00

Кредит:

-

Кредит:

.00

стр. 1

крайно салдо:

199 55,00

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА АД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 01.07.2019 г.

до 01.07.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

01.07.2019 г.

Дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

Вальор

Описание

Дебит (-)

Кредит (+)

1/07/19

1/07/19

Изходящ бюджетен превод  - Данък при източника на чужестранни юридически лица за второ тримесечие на 2019 г.

77.50

-

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

77,50

Дебит:

77,50

Кредит:

-

Кредит:

00,00

стр. 1

крайно салдо:

199 922,50

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 93 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 249 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 140 думи;

Заблежка: Между България и Конфедерация Швейцария има сключена СИДДО, но в този пример няма да разгледаме нейното прилагане.

скрито платено съдържание: 18 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС, когато български търговец, регистриран по ЗДДС в България, получава услуга от доставчик от трета страна извън ЕС, той е длъжен да самообложи доставката с 20% ДДС, като основата за облагане с данък е стойността на получената услуга, посочена във фактурата, издадена от чуждестранния контрагент. Тъй като маркетинговата услуга е свързана с основната ѝ дейност, за Алфа ООД възниква право на приспадане на данъчен кредит, което означава, че дружестовото не внася ефективно ДДС в бюджета.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формират се разходи от

скрито платено съдържание: 29 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 42 думи;

ОПП: В резултат на плащането нa услугата

скрито платено съдържание: 21 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява получаването на маркетинговата услуга срещу възникване на задължения към доставчик и към бюджета за удържания данък при източника, след това самоначислението на ДДС и закриването на задълженията срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка, а накрая разходите се отнасят в загуба от текущия период. Това става в следните стъпки:

1. Получената маркетингова услуга се осчетоводява по дебита на сметка 602 „Разходи за външни услуги” (увеличаване на разходите за външни услуги) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличение на задълженията към доставчици) и сметка 459 „Други разчети с бюджета и общините” (увеличение на задълженията към бюджета за данъци, удържани при източника).

Получената маркетингова услуга се отразява аналитично по сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на LTA-Switzerland Ltd към сметка 401 „Задължения към доставчици“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Стойността на задължението към доставчика се преизчислява от долари в български лева (функционална валута) по курс на БНБ за деня: 500 $ x 1,55000 за 1 щатски долар = 775 лв. Удържа се данък при източника в размер на 10% от задължението към доставчика, т.е. 50 $ x 1,55000 = 77,50 лв.

Задължението за данъка при източника към бюджета се отчита по отделна аналитичност към сметка 459 „Други разчети с бюджета и общините”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна операция се записва на база получената от нас фактура, издадена от LTA-Switzerland Ltd.

2.

скрито платено съдържание: 50 думи;

3.

скрито платено съдържание: 173 думи;

4. Отчита се финансовият резултат от стопанската операция, като се дебитира сметка 123 „Печалби и загуби от текущата година” (намаление на финансовия резултат за периода) и се кредитира сметка 602 „Разходи за външни услуги“ (намаление на разходите за външни услуги) и сметка 624 „Разходи по валутни операции” (намаление на разходите по валутни операции).

С тази стопанска операция отчитаме финансовия резултат от извършената стопанска операция, който в случая е загуба.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка / Мемориален ордер.

5.

скрито платено съдържание: 88 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(01.05.2019): Осчетоводяване на получената маркетингова услуга – Фактура (Invoice)

стопанска

операция:

602

Разход за външни услуги

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

775

401

Задължения към доставчици

697,50

аналит.

Маркетингово проучване

775

аналит.

ЛТА Швейцария

697,50

 

 

 

парт.

Ф-ра 103406/01.05.2019 г.

697,50

 

 

 

4592

Разчети с бюджета за данък при източника

77,50

 

 

 

аналит.

Разчети с бюджета за данък при източника

77,50

ОБЩО

 775

ОБЩО

 775

        

скрито платено съдържание: 29 думи;

СС4(10.05.2019): Отнасяне на разходите в загуба от текущия отчетен период

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/ Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Печалби и загуби от текущата дейност

795

624

Разходи по валутни операции

20

 

 

 

602

Разходи за външни услуги

775

 

 

 

аналит.

Маркетингово проучване

775

ОБЩО

795

ОБЩО

795

        

скрито платено съдържание: 17 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 574 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 421 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.