Кредитно известие за закупени стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 6057 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с аудио и видео техника и решаваме да закупим известно количество тонколони.

Производител на тонколоните е Делта ООД.

На 29.04.2019 г. двете страни се споразумяват за покупката на 10 броя тонколони с единична цена 500 лв. за брой.

На 29.04.2019 г. Делта ООД ни изпраща стоките, във връзка с което ни издава фактура на стойност 6 000 лв. с включен ДДС. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

На 30.04.2019 г. при проверка, след като сме платили на доставчика, е установено, че два броя тонколони са с неотстраним дефект. Ние оспорваме доставката им и отказваме да ги задържим и платим. От Делта ООД са съгласни да им върнем дефектните тонколони и да ни възстановят стойността им по банков път. Във връзка с това доставчикът ни издава кредитно известие за двата броя тонколони на стойност 1 200 лв. с включен ДДС и сумата ни е възстановена по банковата сметка още на същия ден.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие;

- Банково извлечение.

Забележка:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура, всяко кредитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;

 

№ 0000012536

Кредитно Известие към фактура № 0025633325 от 29.04.2019 г.

дата: 30.04.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Тонколони (дефектни и върнати от купувача)

бр.

2

500

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

30.04.2019 г.

сума:

1 000

срок за плащане:

30.04.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 000

 

с насрещно прихващане

Място:

София

ДДС 20%:

200

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

1 200

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 30.04.2019 г.

до 30.04.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

30.04.2019 г.

Дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

Вальор

Описание

Дебит (-)

Кредит (+)

30/04/19

30/04/2019

ДЕЛТА ООД / Възстановена сума по кредитно известие 0000012536 от 30.04.2019 г.

-

1 200,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

1 200,00

Кредит:

1 200,00

стр. 1

крайно салдо:

101 200,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 119 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 58 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Делта, намалява вече реализираният счетоводен и данъчен приход със стойността на издаденото Кредитно известие, а счетоводният и данъчен разход ще бъде намален със себестойността на върнатите стоки.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 108 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 41 думи;

  ОПП:

скрито платено съдържание: 28 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция няма да доведе до изменение на собствения капитал.

 Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява връщането на стоките срещу намаление на задължението към доставчика, а след това възстановяването на паричните средства по разплащателната сметка. Това става в следните стъпки:

1. Връщането на стоките се осчетоводява със знак минус по дебита на сметка 304 „Стоки” (намаляване на наличните стоки), а намалението на начисления ДДС с право на данъчен кредит със знак минус по дебита на сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (намаляване на правото на данъчен кредит по ДДС)  срещу кредитиране със знак минус на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличение на вземанията от доставчици) с аналитичност „Делта ООД“.

На пръв поглед това противоречи на счетоводните правила, защото на практика тази стока е доставена и върната и никога няма да влезе в търговския оборот на дружеството – тоест все едно никога не е идвала. Ако тази операция беше осчетоводена без знак минус, а съответно по кредита на сметка „Стоки” и по дебита на сметка „Задължения към доставчици”, щеше да създаде грешно впечатление, че върнатата стока е влязла в търговския оборот. Ако не се осчетоводяваше със знак минус, едно дружество би могло непрекъснато да взема и връща дори една и съща стока, и гледайки оборотната ѝ ведомост, да остави впечатлението за сериозен търговски оборот, какъвто на практика няма.

скрито платено съдържание: 130 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (30.04.2019): Осчетоводяване на върнатите стоки – Кредитно известие

Стопанска операция:

304

Покупка на стоки

Вид документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

304

Стоки

-1 000

401

Задължения към доставчици

-1 200

аналит.

Тонколони (2 бр. х 500 лв.)

-1 000

аналит.

Делта ООД

-1 200

4531

Начислен ДДС върху покупките

-200

парт.

Кредитно известие №0000012536/ 30.04.2019 г.

-1 200

ОБЩО

-1 200

ОБЩО

-1 200

скрито платено съдържание: 15 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 383 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.