Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1733 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД наемаме Делта ООД, за да ни предостави услуга по монтаж на врата в офиса.

На 01.06.2019 г. доставчикът извършва услугата, за което ни издава фактура на стойност 40 лв.

На 02.06.2019 г. след наша проверка се установява, че монтажът не е достатъчно качествен. Ние го оспорваме и настояваме доставчикът да ни възстанови неговата стойност, която е била платена в брой.

Делта ООД се съгласява, във връзка с което ни издава кредитно известие на стойност 40 лв. и „сторно” фискален бон (касова бележка) на стойност 40 лв.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, а Делта ООД не е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие;

- „Сторно” Фискален бон (касова бележка)

Забележка:

  • всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура, всяко кредитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона. Необходимо е и всяко кредитно известие към такава фактура да съдържа това основание;
  • съгласно приложимото българско законодателство всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой,  чрез издаване на фискална касова бележка;
  • при възстановяване на платена сума в брой поради връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) доставчикът издава „Сторно” фискален бон (касова бележка). Тя съдържа задължителните реквизити като такава за продажба, но с надпис „Сторно”( обичайно това става от кочан, който се предоставя с фискалното устройство).

 

№ 0000000258

Кредитно Известие към фактура №0000000251 от 01.06.2019 г.

дата: 02.06.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Намаляване стойност на услуга „Монтаж на врата”

бр.

1

40

40,00

2

Заради рекламация

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

02.06.2019 г.

сума:

40,00

срок за плащане:

 

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

Основание за 0% ДДС:

чл.113, ал.9 от ЗДДС

сума  за плащане:

40,00

 

доставчик:

Делта ООД (продавач)

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

444555666

ИН по ЗДДС:

-

обект:

Магазин 3

касиер:

Иван Петров

№/код

654156

КАСОВА БЕЛЕЖКА

012

дата:

02.06.2019 г.

час:

17:17 ч.

причина за издаване:

Х

СТОРНО

 

ремонт на ФУ

 

няма ток

 

проверка на ФУ от БИМ

сторнирана касова бележка:

338

дата:

01.06.2019 г.

час:

13:00 ч.

наименование

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Монтаж на врата

бр.

1

40

40,00

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Словом: Четиридесет лева и 00 ст.

сума:

40,00

ДДС 20%:

-

всичко:

40,00

получател:

АЛФА ООД

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

111222333

ИН по ЗДДС:

BG111222333

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 136 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 36 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има намаление на счетоводен разход, който е признат за данъчни цели, и това няма да доведе до данъчни преобразувания.

От гледна точка на Делта – намален е приходът, който фирмата е реализирала първоначално и от който най-вероятно е реализирана и печалба, след като са посрещнати всички разходи, извършени във връка с услугата.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 128 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се

скрито платено съдържание: 20 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 31 думи;

ОПП: В резултат на възстановената сума

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 25 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се намали разходът за монтажната услуга, за което има кредитно известие, срещу възникване на вземане от доставчик, а след това се закрие вземането срещу увеличение на паричните средства. Това става в следните стъпки:

1. Отразява се намаленият разход със знак минус по дебита на сметка 602 „Разход за външни услуги” (намаление на разходите за външни услуги) и със знак минус по кредита на сметка 401 „Задължения към доставчици” (намаление на вземанията от доставчици) с аналитичност Делта ООД.

Възстановената стойност за некачествения монтаж  се осчетоводява аналитично към сметка 602 „Разходи за външни услуги” със знак минус.

Полученото от нас кредитно известие се осчетоводява, като се открива партида по аналитичността на Делта със знак минус към сметка 401 „Задължения към доставчици“, за да се следи вземането от доставчика.

Тази счетоводна статия се записва на база полученото от нас кредитно известие, издадено от Делта ООД.

2.

скрито платено съдържание: 83 думи;

3.

скрито платено съдържание: 95 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(02.06.2019): Осчетоводяване на намаления разход поради некачествения монтаж – Кредитно известие

стопанска

операция:

602

Разход за външна услуга

вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

-40

401

Задължения към доставчици

-40

аналит.

Монтаж на врата

-40

аналит.

Делта

-40

 

 

 

парт.

КИ 0000000258/02.06.2019 г.

-40

ОБЩО

-40

ОБЩО

-40

        

скрито платено съдържание: 31 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 274 думи;

501 (Каса в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива – Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 133 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.