Кредитно известие за ремонтна услуга

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1936 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД наемаме Делта ООД, за да ни предостави услуга – ремонт на климатици.

На 01.06.2019 г. доставчикът извършва услугата, за което издава фактура за ремонт на 10 броя климатици на стойност 1200 лв. с включен ДДС. Услугата е платена по банков път на същия ден.

На 02.06.2019 г., след наша проверка, се установява, че реално са извършени ремонти само на 8 броя климатици. Ние оспорваме платените неизвършени ремонти и настояваме доставчикът да ни възстанови тяхната стойност.

Делта ООД се съгласява, във връзка с което ни издава кредитно известие на стойност 240 лв. с включен ДДС.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие;

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура всяко кредитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му.

 

№ 0005263576

Кредитно Известие към фактура №0005263568 от 01.06.2019 г.

дата: 02.06.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Корекция на брой „Ремонт на климатици”

бр.

2

100

200

2

съгл. чл.115, ал.1 от ЗДДС

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

02.06.2019 г.

сума:

200

срок за плащане:

 

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

200

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

40

Основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

240

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 02.06.2019 г.

до 02.06.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

02.06.2019 г.

дата

 

старо салдо:

200,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

02/06/19

02/06/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по КИ 0005263576/02.06.2019 г.

-

240

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0.00

Кредит:

240

Кредит:

240,00

стр. 1

Kрайно салдо:

440,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 139 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 56 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има намаление на счетоводен разход, който е признат за данъчни цели и няма да доведе до данъчни преобразувания.

От гледна точка на Делта – бил е реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, който ще бъде намален със стойността на възстановените на Алфа парични стредства.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 121 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ПР: Формира се намаление на разход за външна услуга, който се отнася към намаление на загуба от текущата година на стойност 200 лв.

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция паричните средства ще се увеличат с 240 лв. Ще се намалят разходите за външни услуги, срещу което се получава текущ финансов резултат печалба (намаление на загубата) в размер на 200 лв. и ще се намали правото на приспадане от начисления ДДС върху продажбите или правото на възстановяване на ДДС в размер на 40 лв.

ОПП: В резултат на възстановената сума за неизвършените ремонти се увеличава входящият паричен поток, който в крайна сметка формира положителен паричен поток от основна дейност в размер на 240 лв.

ОСК: Финансовият резултат е намаление на загуба (печалба) в размер на 200 лв., която ще се отрази като финансов резултат от текущата година в отчета за собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява намалението на разхода за ремонтната услуга срещу възникване на вземане от доставчик, след това се закрива вземането срещу увеличение на паричните средства и накрая намалението на разхода се отнася в намаление на загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1. Отразява се намаленият разход със знак минус по дебита на сметки 602 „Разход за външни услуги” (намаление на разходите за външни услуги) и 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (намаляване на правото на данъчен кредит) и със знак минус по кредита на сметка 401 „Задължения към доставчици” (намаление на задълженията към доставчици) с аналитичност Делта ООД.

Възстановената стойност за неизвършения ремонт се осчетоводява аналитично към сметка 602 „Разходи за външни услуги” със знак минус.

Полученото от нас кредитно известие се осчетоводява, като се открива партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици“ със знак минус, за да се следи вземането от доставчика.

2.

скрито платено съдържание: 77 думи;

3.

скрито платено съдържание: 94 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(02.06.2019): Осчетоводяване на намаления разход поради неизвършения ремонт – Кредитно известие

стопанска

операция:

602

Разход за външна услуга

вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

-200

401

Задължения към доставчици

-240

аналит.

Ремонт на климатици

-200

аналит.

Делта

-240

4531

Начислен ДДС върху покупките

-40

парт.

КИ 0005263576/02.06.2019 г.

-240

ОБЩО

-240

ОБЩО

-240

        

скрито платено съдържание: 31 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 535 думи;

602 (Разходи за външни услуги) – Активна сметка, по която се отчитат разходите за услуги, получени от трети лица. Увеличенията на Разходите за външни услуги се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им - по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени Разходи за външни услуги (получени счетоводни, одиторски, адвокатски, нотариални, рекламни, телефонни, пощенски, куриерски, транспортни, наем и други услуги), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Разходи за външни услуги, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.