Кредитно известие за продадени суровини

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1957 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме фирма, занимаваща се с производство и продажба на сладкарски изделия. Поради недостатъчно поръчки сме продали на Делта ООД част от суровините (блатове за торта), които използваме за производството на нашата продукция.

На 15.06.2019 г. Делта ни връща 20 бр. блатове за торта поради лошо качество, за което ние им издаваме кредитно известие.

На 17.06.2019 г. превеждаме дължимата на Делта сума от разплащателната ни сметка в лева.

Продажната цена на 1 бр. блат е била 2 лв., а отчетната му стойност – 1 лв. за брой.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие;

- Банково извлечение

Забележка:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура всяко кредитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му.

 

№ 0000000025

Кредитно Известие към фактура №0000023365 от 04.06.2019 г.

дата: 15.06.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Блатове за торта (отказ от поръчка)

бр.

20

2

40

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

15.06.2019 г.

сума:

40

срок за плащане:

20.06.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

40

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

8

Основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

48

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 17.06.2019 г.

до 17.06.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

17.06.2019 г.

дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

17/06/19

17/06/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по кредитно известие 0000000025 от 15.06.2019 г.

48

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

48

Дебит:

48,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

99 952,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали, или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Суровината е материален запас, който е предназначен за влагане в производството. За едно производствено предприятие основният бизнес е да купува суровини, с които да произвежда продукция, която да продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 421 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 82 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – намаляват се реализираният при продажбата счетоводен и данъчен приход с размера на продажната стойност на върнатите суровини и счетоводният и данъчен разход с размера на себестойността им. Намаленията са признати за данъчни цели и няма да доведат до данъчни преобразувания.

От гледна точка на Делта – няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 108 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат от развалената продажба

скрито платено съдържание: 35 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 48 думи;

ОПП: В резултат на направеното плащане

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 30 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази връщането на суровините срещу възникване на задължение към клиент. След това се коригира отписаната себестойност на върнатите суровини и се отразява плащането на парични средства, с което се закрива задължението към клиента. Накрая се отчита финансовият резултат от развалената продажба. Това става в следните стъпки:

1. Връщането на суровините се осчетоводява, като се дебитира със знак минус сметка 411 „Вземания от клиенти“ (намаление на вземанията от клиенти) и се кредитират със знак минус сметка 706 „Приходи от продажба на суровини/материали“ (намаление на приходите от продажба на суровини) и сметка 4532 „ДДС върху продажбите“ (намаление на задължението за внасяне на ДДС).

Издаденото от нас кредитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Корекцията на продажната стойност на суровините се отразява по съответната им аналитичност към 706 „Приходи от продажба на суровини/материали“.

Тази счетоводна статия се записва на база издаденото от Алфа ООД кредитно известие.

2.

скрито платено съдържание: 143 думи;

3.

скрито платено съдържание: 85 думи;

4.

скрито платено съдържание: 77 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(15.06.2019): Осчетоводяване на върнатите суровини – Кредитно известие

стопанска

операция:

706

Приход от продажба на материали

вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

Наименование

сума

411

Вземания от клиенти

-48

706

Приход от продажба на суровини/материали

-40

аналит.

Делта

-48

аналит.

Блатове за торта

-40

парт.

КИ 0000000025/15.06.2019 г.

-48

4532

Начислен ДДС за продажбите

-8

ОБЩО

-48

ОБЩО

-48

        

скрито платено съдържание: 32 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 583 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.