Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1668 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от АЛФА ООД сме възложили на LTA-Switzerland Ltd да ни извърши услуга – маркетингово проучване.

На 30.04.2019 г. швейцарският доставчик ни е издал фактура за извършената услуга на стойност 1 000 долара.

На 01.05.2019 г., при проверка, след като сме платили на доставчика, е установено, че съгласно предварителната ни договорка стойността на услугата трябва да е 500 долара. Ние уведомяваме LTA-Switzerland Ltd, че е направил грешка като ни е фактурирал по-голяма стойност. Доставчикът се съгласява и във връзка с това ни издава кредитно известие на стойност 500 долара.

На 10.05.2019г., ние от Алфа ООД, получаваме дължимата по кредитно известие от LTA-Switzerland Ltd сума по банковата ни сметка в долари.

Централен курс на БНБ на 01.05.2019 г. – 1,55000 лв./долар.

Централен курс на БНБ на 10.05.2019 г. – 1,43888 лв./долар.

Забележка: Алфа ООД e регистриранa по ЗДДС, а LTA-Switzerland Ltd е фирма от трета страна извън ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие (Credit note);

- Протокол за изменение на протокол за самоначисление на ДДС;

- Банково извлечение във валута

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • в случаите на получена услуга с място на изпълнение в страната на получателя, доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice);
  • в случаите на получена услуга с място на изпълнение в страната на получателя, получателят задължително издава протокол за самоначисление на ДДС в български лева, който влиза в ДДС Дневниците;
  • при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол в български лв. за изменение на първоначалния протокол, който задължително съдържа номера, датата и основанието за издаване на първоначалния протокол и който влиза в ДДС Дневниците;
  • стойностите, посочени в банковите извлечения от разплащателни сметки във валута, са в съответната такава.

 

№ 103406

CREDIT NOTE to INVOICE № 0000015755

date: 01.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd (ние)

LTA-Switzerland Ltd

VAT  №: BG111222333

VAT  №: 560999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

120 Luis Str., Zurich 3300, Switzerland

description

measure

quantity

Unit Price ($)

Total ($)

1

Marketing research

unit

1

500

500

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

500

Country of Origin:

Switzerland

 

Tariff Code:

 

 

№ 0005641654

ПРОТОКОЛ за изменение на Протокол № 0005641653 от 30.04.2019 г.

дата: 01.05.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

LTA-Switzerland Ltd

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: 560999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

120 Luis Str., Zurich 3300, Switzerland

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Маркетингово проучване

бр.

1

-775,00

-775,00

2

(неизвършени услуги)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

01.05.2019 г.

нова дан. основа:

-775,00

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.82 от ЗДДС, CREDIT NOTE 103406/01.05.2019 г./ LTA-Switzerland Ltd

нов ДДС 20%:

-155,00

общо:

-930,00

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

USD

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.05.2019 г.

до 10.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/05/19

10/05/19

LTA-Switzerland Ltd. / Плащане по Кредитно известие  (Credit note) 103406 от 01.05.2019 г.

-

45,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

.00

Кредит:

45,00

Кредит:

450,00

стр. 1

крайно салдо:

200 45,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 117 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 344 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 150 думи;

Заблежка: Между България и Конфедерация Швейцария има сключена СИДДО, но в този пример няма да разгледаме нейното прилагане.

скрито платено съдържание: 34 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС, когато български търговец, регистриран по ЗДДС в България, получава услуга от доставчик от трета страна извън ЕС, той е длъжен да самообложи доставката с 20% ДДС, като основата за облагане с данък е стойността на получената услуга, посочена във фактурата, издадена от чуждестранния контрагент. Тъй като маркетинговата услуга е свързана с основната ѝ дейност, за Алфа ООД възниква право на приспадане на данъчен кредит, което означава, че дружестовото не внася ефективно ДДС в бюджета.

скрито платено съдържание: 55 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 40 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 65 думи;

ОПП: В резултат на плащането

скрито платено съдържание: 28 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 26 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява намалението на стойността на получената маркетингова услуга срещу възникване на вземане от доставчик и намаление на задължение към бюджета за удържан данък при източника, след това самоначислението на ДДС и закриването на вземането от доставчика срещу увеличение на паричните средства по разплащателната сметка, а накрая намаленият разход се отнася в намаление на загубата от текущия период. Това става в следните стъпки:

1.

скрито платено съдържание: 215 думи;

2.

скрито платено съдържание: 62 думи;

3.

скрито платено съдържание: 165 думи;

4. Отчита се финансовият резултат от стопанската операция, като се дебитира със знак минус сметка 123 „Печалби и загуби от текущата година” (увеличение на финансовия резултат за периода) и се кредитира със знак минус сметка 602 „Разходи за външни услуги“ (увеличение на разходите за външни услуги) и със знак плюс сметка 624 „Разходи по валутни операции” (намаление на разходите по валутни операции).

Финансовият резултат от стопанската операция е намаление на загубата.

Противно на възприетите правила тази стопанска операция се състава, като се кредитира със знак минус сметка 602 „Разходи  за външни услуги“ с цел да се отчете намалението на текущите разходи, без да се трупат допълнителни обороти по сметките, отчитащи разходите и финансовия резултат.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка / Мемориален ордер.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

скрито платено съдържание: 38 думи;

СС4(10.05.2019): Осчетоводяване на корекцията на финансовия резултат

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка / Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

-725

602

Разходи за външни услуги

-775

 

 

 

аналит.

Маркетингово проучване

-775

 

 

 

624

Разходи по валутни операции

50

ОБЩО

-725

ОБЩО

-725

        

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 574 думи;

504 (Разплащателна сметка във валута) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в чуждестранна валута по Разплащателна сметка във валута. Увеличенията на паричните средства в Разплащателна сметка във валута се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства по Разплащателна сметка във валута (внасяне на парични средства от касата в банковата сметка, получаване на плащания от клиенти и други дебитори и др.), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на паричните средства по Разплащателната сметка във валута (изтегляне и внасяне в каса във валута, плащания към доставчици и други кредитори и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички парични средства в банкова сметка във валута.

скрито платено съдържание: 284 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.