Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1766 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние, от АЛФА ООД, сме възложили на DELTA-ATHENS Ltd да ни извърши адвокатска услуга.

На 30.04.2019 г. гръцкият доставчик ни е издал фактура за извършената услуга на стойност 550 EUR.

На 01.05.2019 г., при проверка, след като сме платили на доставчика, е установено, че съгласно предварителната ни договорка стойността на услугата трябва да е 100 EUR. Ние уведомяваме DELTA-ATHENS Ltd, че е направила грешка, като ни е фактурирала по-голяма стойност. Доставчикът се съгласява и във връзка с това ни издава кредитно известие на стойност 450 EUR.

На 10.05.2019 г., ние от Алфа ООД, получаваме дължимата по кредитно известие от DELTA-ATHENS Ltd сума по банковата ни сметка в евро.

Фиксиран курс на еврото на БНБ: 1,95583 лв. / евро.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd са регистрирани по ДДС в съответните държави членки на ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие (Credit note);

- Протокол за изменение на протокол за самоначисление на ДДС;

- Банково извлечение във валута

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • в случаите на получена услуга с място на изпълнение в страната на получателя, доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice);
  • в случаите на получена услуга с място на изпълнение в страната на получателя, получателят задължително издава протокол за самоначисление на ДДС в български лева, който влиза в ДДС Дневниците;
  • при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол в български лева за изменение на първоначалния протокол, който задължително съдържа номера, датата и основанието за издаване на първоначалния протокол и който влиза в ДДС Дневниците.

 

№ 103406

CREDIT NOTE

date: 01.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd (we)

DELTA-ATHENS Ltd

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Lawyer taxes

unit

1

450

450

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

450

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

 

 

№ 5156415641

ПРОТОКОЛ за изменение на Протокол №5156415640 от 30.04.2019 г.

дата: 01.05.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС (най-често получател по ВОП)

(най-често доставчик по ВОП) НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Адвокатски услуги

бр.

1

-880,12

-880,12

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по изменението:

01.05.2019 г.

нова дан. основа:

- 880,12

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП): CREDIT NOTE № 103406/01.05.2019 г./ DELTA-ATHENS Ltd

нов ДДС 20%:

- 176,02

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:

- 1 056,14

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.05.2019 г.

до 10.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/05/19

10/05/19

Delta- Athens Ltd / Плащане по Кредитно известие (Credit note) 103406 от 01.05.2019 г.

-

450,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

450,00

Кредит:

450,00

стр. 1

крайно салдо:

200 450,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 116 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 214 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има намаление на счетоводен разход, който е признат за данъчни цели и което няма да доведе до данъчни преобразувания.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd – намален е приходът, който фирмата е реализирала първоначално и от който най-вероятно е реализирана и печалба, след като са посрещнати всички разходи, извършени във връка с услугата.

ЗДДС

скрито платено съдържание: 138 думи;

• Финансова

ОПР:

скрито платено съдържание: 26 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 43 думи;

ОПП: В резултат на възстановената вследствие на корекцията на стойността на услугата сума

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 41 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява намалението на разхода за адвокатската услуга срещу възникване на вземане от  доставчик, след това се отразяват корекцията на самоначисленото на ДДС и закриването на вземането срещу увеличение на паричните средства по разплащателната сметка, а накрая намаленият разход се отнася в намаление на загубата от текущия период. Това става в следните стъпки:

1.  Намалението на стойността на разхода се осчетоводява със знак минус по дебита на сметка 602 „Разходи за външни услуги” (намаляване на разходите за външни услуги) и със знак минус по кредита на сметка 401 „Задължения към доставчици”  (намаление на задълженията към доставчици).

Намаленият разход за адвокатска услуга се отразява със знак минус по аналитичността на сметка 602 „Разходи за външни услуги”, по която е бил отразен първоначално.

Полученото кредитно известие се отразява в отделна партида по аналитичността на Delta-Athens Ltd, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база полученото от нас кредитно известие, издадено от Delta-Athens Ltd.

2.

скрито платено съдържание: 64 думи;

3.

скрито платено съдържание: 70 думи;

4.

скрито платено съдържание: 97 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1(01.05.2019): Осчетоводяване на намаления разход поради корекцията на стойността му – Кредитно известие

стопанска

операция:

602

Разход за външни услуги

вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

Наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

-880,12

401

Задължения към доставчици

-880,12

аналит.

Адвокатски услуги

-880,12

аналит.

DELTA-ATHENS Ltd

- 880,12

 

 

 

парт.

КИ 103406/01.05.2019 г.

-880,12

ОБЩО

-880,12

ОБЩО

-880,12

        

скрито платено съдържание: 47 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 386 думи;

504 (Разплащателна сметка във валута) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в чуждестранна валута по Разплащателна сметка във валута. Увеличенията на паричните средства в Разплащателна сметка във валута се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства по Разплащателна сметка във валута (внасяне на парични средства от касата в банковата сметка, получаване на плащания от клиенти и други дебитори и др.), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на паричните средства по Разплащателната сметка във валута (изтегляне и внасяне в каса във валута, плащания към доставчици и други кредитори и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички парични средства в банкова сметка във валута.

скрито платено съдържание: 133 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.