Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 3730 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с дрехи и искаме да закупим ръчно плетени пуловери.

Производител на пуловерите е Делта ООД.

На 01.05.2019 г. от магазин на Делта ООД сме закупили 10 броя пуловери с единична цена 100 лв. за брой. Доставчикът ни е издал фактура в размер на 1 000 лв. и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой в момента на покупката.

На 02.05.2019 г. откриваме, че два броя от закупените пуловери са с неотстраним дефект. Ние оспорваме покупката им и отказваме да ги задържим и платим. От Делта ООД са съгласни да им върнем дефектните пуловери и да ни възстановяват стойността им в брой в магазина, от който сме ги взели. Във връзка с това доставчикът ни издава кредитно известие и „сторно” фискален бон (касова бележка) на стойност 200 лв.

Забележка: Алфа ООД е регистрирано по ЗДДС, а Делта ООД не е регистрирано по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие;

- „Сторно” Фискален бон (касова бележка).

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при намаление на данъчната основа на доставката или при развалянето на доставката, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура, всяко кредитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона. Необходимо е и всяко кредитно известие към такава фактура да съдържа това основание;
  • съгласно приложимото българско законодателство всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискална касова бележка;
  • при възстановяване на платена сума в брой поради връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) доставчикът издава „Сторно” фискален бон (касова бележка). Тя съдържа задължителните реквизити като такава за продажба, но с надпис „Сторно”.

 

№ 0125445699

Кредитно Известие към фактура № 0125445692 от 01.05.2019 г.

дата: 02.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

 

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Пуловери – ръчна изработка

бр.

2

100

200

 

(върнати стоки с неотстраним дефект)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

02.05.2019 г.

сума:

200

срок за плащане:

05.05.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за

неначисляване на  ДДС:

чл.113, ал.9 от ЗДДС

сума  за плащане:

200

 

доставчик:

Делта ООД

адрес:

София 1000, бул. Витоша 100

ЕИК:

444555666

ИН по ЗДДС:

-

обект:

Магазин Делта

касиер:

Иван Иванов

№/код

654156

КАСОВА БЕЛЕЖКА

541

дата:

02.05.2019 г.

час:

13:46

причина за издаване:

Х

СТОРНО

 

ремонт на ФУ

 

няма ток

 

проверка на ФУ от БИМ

сторнирана касова бележка:

4563

дата:

02.05.2019 г.

час:

12:55

наименование

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Пуловери

бр.

2

100

200

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

словом:

сума:

200

ДДС 20%:

-

всичко:

200

получател:

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

111222333

ИН по ЗДДС:

BG111222333

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 113 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 19 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на Делта, намалява се реализираният счетоводен и данъчен приход от първоначалната продажба  със стойността на върнатите стоки. Аналогично се намалява счетоводният и данъчен разход, който е равен на себестойността им.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 147 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция ще ни бъдат възстановени 200 лв. парични средства в брой и ще се намали увеличението на материалните запаси във вид на стока с 200 лв.

ОПП:

скрито платено съдържание: 32 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява връщането на стоките срещу намаление на задължението към доставчика, а след това възстановяването на паричните средства в брой. Това става в следните стъпки:

1. Връщането на стоките се осчетоводява със знак минус по дебита на сметка 304 „Стоки” (намаляване на наличните стоки) и със знак минус по кредита на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличение на вземанията от доставчици) с аналитичност „Делта ООД” .

На пръв поглед това противоречи на счетоводните правила, защото на практика тази стока е доставена и върната и никога няма да влезе в търговския оборот на дружеството – тоест все едно никога не е идвала. Ако тази операция беше осчетоводена без знак минус, а съответно по кредита на сметка „Стоки” и по дебита на сметка „Задължения към доставчици”, щеше да се създаде грешно впечатление, че върнатата стока е влязла в търговския оборот. Ако не се осчетоводяваше със знак минус, едно дружество би могло непрекъснато да взема и връща дори една и съща стока, и гледайки оборотната ѝ ведомост – да остави впечатлението за сериозен търговски оборот, какъвто на практика няма.

скрито платено съдържание: 141 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (02.05.2019): Осчетоводяване на върнатите стоки – Кредитно известие към  фактура

стопанска

операция:

304

Покупка на стоки

Вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

304

Стоки

-200

401

Задължения към доставчици

-200

аналит.

Пуловери – ръчна изработка (2 бр. х 100 лв.)

-200

аналит.

Делта ООД

-200

 

 

 

парт.

КИ 0125445699/02.05.2019 г.

-200

ОБЩО

-200

ОБЩО

-200

скрито платено съдържание: 20 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 265 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.