Кредитно известие за инвентар – монитор

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2223 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме решили да закупим монитори, които ще са използват за административни цели.

На 01.07.2019 г. Делта ООД е изпратила 2 броя монитори с единична цена 600 лв. без ДДС до наш обект, във връзка с което ни е издала фактура на стойност 1 440 лв. с включен ДДС. В стойността на фактурата не е включена  доставката до нашия склад.

За един от закупените монитори е установено, че е дефектен и следва да бъде върнат на Делта ООД.

Ние оспорваме доставката му  и отказваме да го задържим и платим.

От Делта ООД са съгласни да им върнем дефектния монитор, като на 05.07.2019 г. във връзка с това доставчикът ни издава кредитно известие за 720  лв. с включен ДДС.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

-  Кредитно известие.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура, всяко кредитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му.

 

№ 0000742600

Кредитно Известие към фактура №0000742563 от 01.07.2019 г.

дата: 05.07.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Монитор за компютър Dell 654654 (дефектен и върнат от купувача)

бр.

1

600

600

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

05.07.2019 г.

сума:

600

срок за плащане:

01.08.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

600

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

120

Основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

720

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма, и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Доставените монитори са били признати като разход, защото тяхната единична стойност е под 700 лв. – приетият праг на същественост за признаване като дълготраен актив. Прагът на същественост на активите е онзи разграничителен размер в техните стойности, който определя кои от тях ще се представят в баланса на дружеството и кои ще се отчетат като текущ разход в момента на придобиването им. Съгласно действащите счетоводни стандарти този стойностен праг се определя от ръководството на дружеството и се записва в неговата счетоводна политика. В зависимост от приетия в тази политика размер за прага на същественост, активите на дружеството се представят в баланса, когато стойността им е по-голяма от стойността на прага, или се отразяват като текущ разход, ако стойността им е по-малка от него.

скрито платено съдържание: 69 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 44 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 152 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС за първоначалната доставка Делта е издала фактура на Алфа. В случая има намаление на данъчната основа на доставката и доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие към фактурата, с което да се направи корекция на начисления с фактурата данък. Кредитното известие се издава не по-късно от 5 дни от възникване на обстоятелството за намаляване на данъчната основа.

скрито платено съдържание: 49 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Намалява се формираният при покупката

скрито платено съдържание: 22 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция ще

скрито платено съдържание: 41 думи;

ОПП: Тъй като няма ефективно плащане от доставчика, това не довежда до изменение в отчета.

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 41 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

скрито платено съдържание: 281 думи;

2. Отчита се финансовият резултат, като се дебитира със знак минус сметка 123 „Текуща печалба/загуба” (увеличение на финансовия резултат за периода) и се кредитира със знак минус сметка 601 „Разходи за материали”.

Финансовият резултат от стопанската операция е намаление на загубата.

Противно на възприетите правила, тази стопанска операция се съставя, като се кредитира със знак минус сметка 601 „Разходи за материали” с цел да се отчете намалението на текущите разходи, без да се трупат допълнителни обороти по сметките, отчитащи разходите и финансовия резултат.

скрито платено съдържание: 10 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

скрито платено съдържание: 12 думи;

 

СС2 (05.07.2019): Осчетоводяване на корекцията на финансовия резултат

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка/Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

123

Текуща печалба/загуба

-600

601

Разход за материали

-600

 

 

 

аналит.

Монитор

-600

ОБЩО

600

ОБЩО

600

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 152 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 286 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.