Кредитно известие при ВОП на стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 3535 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки и решаваме да закупим известно количество от конкретен модел обувки – „Борг”.

Производител на обувките е DELTA-ATHENS Ltd.

На 30.04.2019 г. двете страни са се споразумели за покупката на 100 чифта модел „Борг” с единична цена 10 евро за чифт.

На 01.05.2019 г. DELTA-ATHENS Ltd. е изпратила стоките, като за целта ни е издала фактура (Invoice) на стойност 1 000 евро. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

На 02.05.2019 г. при проверка, след като сме платили на доставчика, е установено, че 20 чифта от закупените обувки са с неотстраним дефект. Ние оспорваме доставката им и отказваме да ги задържим и платим. От DELTA-ATHENS Ltd. са съгласни да им върнем дефектните обувки и да ни възстановят стойността им по банков път. Във връзка с това доставчикът ни издава кредитно известие (credit note) за 20-те чифта обувки на стойност 200 евро, а ние, тъй като сме получател по доставка на стоки от друга страна членка на ЕС, издаваме протокол, с който да коригираме самоначисления на база фактурата ДДС.

На 03.05.2019 г. от DELTA-ATHENS Ltd. ни превеждат дължимата сума.

Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, а Delta-Athens Ltd. е регистрирана за целите на  ДДС в Гърция.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие;

- Протокол за изменение на вече издаден протокол за самоначислeние;

- Банково извлечение във валута.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на ВОП (от гледна точка на доставчика – ВОД) доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice) не по-късно от 5 дни от датата на възникване на доставката;
  • в случаите на ВОП получателят задължително издава протокол за самоначисление на ДДС в български лв., който влиза в ДДС дневниците;
  • при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол в български лв., който задължително съдържа номера, датата и основанието за издаване на първоначалния протокол и също влиза в ДДС дневниците;
  • стойностите,  посочени в банковите извлечения от разплащателни сметки във валута, са в съответната такава.

 

№ 54543

CREDIT NOTE to Invoice № 5215612/01.05.2019

date: 02.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (we)

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Shoes “Borg”

pair

20

10

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

200

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

12345678

 

5415469

ПРОТОКОЛ за изменение на Протокол № 5415468 от 01.05.2019 г.

дата: 02.05.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „Борг” (дефектни и върнати от купувача)

чифт

-20

19,5583

-391,17

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

02.05.2019 г.

нова дан. основа:

-391,17

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.84 от ЗДДС, CREDIT NOTE 54543/06.04.2010/ DELTA-ATHENS Ltd.

нов ДДС 20%:

-78,23

общо:

-469,40

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 03.05.2019 г.

до 03.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

03.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

200,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

03/05/19

03/05/19

DELTA-ATHENS Ltd./Плащане по КИ 54543/02.05.2019 г.

-

200

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

200

Кредит:

200,00

стр. 1

Kрайно салдо:

400,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 114 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 255 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd., намалява се реализираният счетоводен и данъчен приход от първоначалната продажба  в размер на сумата на кредитното известие. Аналогично се намалява счетоводният и данъчен разход, който е равен на себестойността на произведените и продадени обувки.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 168 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира приход или разход от връщането на стоките, няма да се формира и финансов резултат (печалба/загуба). Тази стопанска операция няма да има никакво отражение в този отчет.

БАЛАНС

скрито платено съдържание: 58 думи;

  ОПП:

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява връщането на стоките срещу намаление на задължението към доставчика, а след това – възстановяването на паричните средства по разплащателната сметка. Това става в следните стъпки:

1. Връщането на стоките се осчетоводява със знак минус по дебита на сметка 304 „Стоки” (намаление на наличните стоки) и със знак минус по кредита на сметка 401 „Задължения към доставчици” с аналитичност „Delta-Athens Ltd”.

На пръв поглед това противоречи на счетоводните правила, защото на практика тази стока е доставена и върната и никога няма да влезе в търговския оборот на дружеството – тоест все едно никога не е идвала. Ако тази операция беше осчетоводена без знак минус, съответно по кредита на сметка „Стоки” и по дебита на сметка „Задължения към доставчици”, щеше да се създаде грешно впечатление, че върнатата стока е влязла в търговския оборот. Ако не се осчетоводяваше със знак минус, едно дружество би могло непрекъснато да взема и връща дори една и съща стока и гледайки оборотната ѝ ведомост – да остави впечатление за сериозен търговски оборот, какъвто на практика няма.

скрито платено съдържание: 192 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (02.05.2019): Осчетоводяване на връщането на стоките – Кредитно известие (Credit Note)

стопанска

операция:

304

Покупка на стоки

вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

304

Стоки

-391,17

401

Задължения към доставчици

-391,17

аналит.

Обувки „Борг”

-391,17

аналит.

Delta–Athens Ltd.

-39,17

 

(20 чифта х 19,5583 лв.)

-391,17

парт.

КИ 54543/02.05.2019 г.

-391,17

ОБЩО

-391,17

ОБЩО

-391,17

скрито платено съдържание: 34 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 523 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.