Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2036 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД предлагаме счетоводни и одит услуги.

Във връзка с рекламна кампания решаваме да закупим известно количество химикалки, които наши представители ще раздадат в нашите офиси веднага след като ги получим.

Производител на химикалките е DELTA-ATHENS Ltd.

На 03.04.2019 г. двете страни са се споразумели за покупката на 2 000 броя с единична цена 1 евро за брой.

На 5.04.2019 г. DELTA-ATHENS Ltd. е изпратила стоките, като за целта ни е издала фактура (Invoice) на стойност 2 000 евро.

В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

На 05.04.2019 г. при проверка, след като сме платили на доставчика, е установено, че той ни е изпратил с 50 броя по-малко от фактурираното и вече заплатено количество химикалки. От DELTA-ATHENS Ltd. потвърждават липсата и че ще ни възстановят стойността им по банков път. Във връзка с това доставчикът ни издава кредитно известие (credit note) за 50-те броя липсващи химикалки на стойност 50 евро, а ние, тъй като сме получател по доставка на стоки от друга страна членка на ЕС, издаваме протокол, с който да коригираме самоначисления на база фактурата ДДС.

На 11.04.2019 г. от DELTA-ATHENS Ltd. ни превеждат дължимата сума в разплащателната ни сметка във валута.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd. са регистрирани по ДДС в съответните държави членки.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие;

- Протокол за изменение на вече издаден Протокол за самоначисление;

- Банково извлечение във валута.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на ВОП (от гледна точка на доставчика – ВОД) доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice) не по-късно от 5 дни от датата на възникване доставката;
  • в случаите на ВОП получателят задължително издава Протокол за самоначисление на ДДС в български лева, който влиза в ДДС Дневниците;
  • при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол в български лева, който задължително съдържа номера, датата и основанието за издаване на първоначалния протокол и също влиза в ДДС Дневниците;
  • стойностите,  посочени в банковите извлечения от разплащателни сметки във валута, са в съответната такава.

 

№ 265

CREDIT NOTE to INVOICE № 0000015755

date: 05.04.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd (we)

DELTA-ATHENS Ltd

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Advertising materials (pens)

unit

50

1

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

50

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

651651631

 

№ 1634166

ПРОТОКОЛ за изменение на Протокол № 31512163 от 03.04.2019 г.

дата: 05.04.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Рекламни материали (химикалки)

бр.

-50

1,95583

-97,79

2

(недоставено количество, установено при преброяване от страните)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

05.04.2019 г.

нова дан. основа:

-97,79

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.84 от ЗДДС, CREDIT NOTE 265/05.04.2019/ DELTA-ATHENS Ltd.

нов ДДС 20%:

-19,56

общо:

-117,35

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. „Алабин“ 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 11.04.2019 г.

до 11.04.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

11.04.2019 г.

дата

 

старо салдо:

2 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

11/04/19

11/04/19

ДЕЛТА ООД/Плащане по КИ 265/05.04.2019 г.

-

50

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

50

Кредит:

50,00

стр. 1

Kрайно салдо:

2 050,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Според МСС 2 „Материални запаси“ стоково-материалните запаси са краткотрайни активи, които: са държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност (стоки); се намират в процес на производство с цел такава продажба (продукция); или са под формата на материали или суровини, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги. В конкретния случай закупените химикалки не отговарят на нито един от тези критерии (няма да бъдат държани за продажба, нито ще бъдат вложени в производството), затова те ще бъдат отчетени директно като разход, тъй като ще бъдат раздадени безплатно с рекламна цел. При установяването на липсващото количество ще намалим отчетения разход и съответно ще коригираме получения финансов резултат от операцията. 

Доставените химикалки са били признати като разход, защото са били разпределени за раздаване.

скрито платено съдържание: 100 думи;

 • Счетоводна:

скрито платено съдържание: 154 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, закупените химикалки са били отразени като счетоводен разход, който е признат за данъчни цели съгласно ЗКПО и който ще бъде намален със стойността на липсващите химикалки.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd., при продажбата е бил реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, който ще бъде намален с продажната стойност на липсващите химикалки, а счетоводният и данъчен разход, който е бил равен на покупната стойност на продадените химикалки, ще бъде намален с тази на липсващите такива.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 160 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Намалява се формираният

скрито платено съдържание: 20 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция паричните средства, както и счетоводният финансов резултат, ще

скрито платено съдържание: 35 думи;

ОПП: В резултат на възстановената сума за

скрито платено съдържание: 27 думи;

ОСК: Финансовият резултат

скрито платено съдържание: 42 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява установеното недоставено количество химикалки срещу възникване на вземане от доставчик, след това се отразяват корекцията на самоначислението на ДДС и закриването на вземането срещу увеличение на паричните средства по разплащателната сметка, а накрая намаленият разход се отнася в намаление на загубата от текущия период. Това става в следните стъпки:

1. Липсата на химикалките се осчетоводява със знак минус по дебита на сметка 601 „Разходи за материали” (намаление на разходите за материали) и със знак минус по кредита сметка 401 „Задължение към доставчици” (намаление на задълженията към доставчици) с аналитичност DELTA-ATHENS Ltd.

Липсващите химикалки се отразяват  със знак минус по аналитичността на сметка 601 „Разходи за материали“, по която са били отразени първоначално.

Полученото кредитно известие се отразява в отделна партида по аналитичността на DELTA-ATHENS Ltd., по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база полученото от нас кредитно известие, издадено от DELTA-ATHENS Ltd.

скрито платено съдържание: 232 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (05.04.2019): Осчетоводяване на липсата на химикалки – Кредитно известие (Credit Note)

стопанска

операция:

601

Разход за материали

вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

601

Разход за материали

-97,79

401

Задължения към доставчици

-97,79

аналит.

Рекламни материали

-97,79

аналит.

DELTA-ATHENS Ltd.

-97,79

 

 

 

Парт.

КИ 265/05.04.2019 г.

-97,79

ОБЩО

-97,79

ОБЩО

-97,79

скрито платено съдържание: 54 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 152 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 401 думи;

601 (Разходи за материали) – Активна сметка, която се използва за отчитане на начислените разходи за закупени или вложени в производството и дейността материали. Увеличенията на Разходите за материали се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени Разходи за материали (производствени материали, амбалаж, горива, енергия, резервни части за ремонтни дейности, канцеларски материали, инвентар под стойностния праг за ДМА и други), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Разходи за материали, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.