Кредитно известие при ВОД на стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2150 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки. Наш редовен клиент е DELTA-ATHENS Ltd.

На 22.04.2019 г. двете страни се споразумяват за продажбата на 2 000 чифта обувки модел „Борг” с единична цена 10 евро за чифт.

На 23.04.2019 г. сме изпратили стоките към склад на DELTA-ATHENS Ltd, във връзка с което сме издали фактура (invoice).

На 26.04.2019 г. DELTA-ATHENS Ltd ни уведомява, че сме им доставили 20 чифта по-малко. След проверка ние потвърждаваме, че е така, във връзка с което им издаваме кредитно известие (credit note) на стойност 200 евро и се съгласяваме да им възстановим обратно платената за недоставените обувки сума.

На същата дата ние, от Алфа ООД, плащаме дължимата във връзка с доставката сума по банковата сметка на DELTA-ATHENS Ltd.

Избрали сме метода на среднопретеглена цена (СПЦ) за метод на изписване на стоково-материалните запаси. Среднопретеглената цена (СПЦ) на обувките модел „Борг” е 9,7915 лв. за чифт.

Фиксиран курс на еврото на БНБ: 1,95583 лв. / евро.

Забележка: Алфа ООД и Delta-Athens Ltd са регистрирани по ДДС в съответните държави членки на ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие/Credit Note;

- Банково извлечение

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на ВОД (от гледна точка на получателя – ВОП) доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice);
  • при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие (Credit Note) към фактурата.

 

№ 5215

CREDIT NOTE

date: 26.04.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-ATHENS Ltd

ALFA Ltd (we)

VAT  №: EL777888999

VAT  №: BG111222333

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Shoes “Borg” (shortfall found in the census of the parties)

pair

20

10

200

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

200

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

12345678

 

№ 0000005215

Кредитно Известие  към фактура №0000023365 от 23.04.2019 г.

дата: 26.04.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА-АТИНА ООД

АЛФА ООД (ние)

 

ИН по ЗДДС: EL777888999

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: 100 Luis Str., Athens 2000, Greece

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки модел „Борг”

чифт

20

19,5583

391,17

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

26.04.2019 г.

сума:

391,17

срок за плащане:

10.05.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

391,17

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 0%:

-

Основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

391,17

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали, или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ при продажба на стоки дружеството следва да изпише себестойността на продадените стоки. Това може да се направи съгласно методи на конкретна идентификация. Такива са: „Конкретно определената стойност“, при който конкретни разходи се отнасят за точно определени позиции от материални запаси; „Цени на дребно”, който е прилаган най-често при търговия на дребно с голям брой бързооборотни позиции от материални запаси, за които е прилагана еднаква надценка и е неуместно прилагане на друг метод за себестойност; и „Стандартната себестойност“, който се обосновава на нормалните нива на разходи за материали, разходи за доставки, разход на труд, както и на ефикасността и използването на капацитета на производството. Периодично се преразглеждат всички тези показатели, а ако е необходимо се актуализират.

скрито платено съдържание: 273 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 63 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – намаляват се реализираният при продажбата счетоводен и данъчен приход с размера на продажната стойност на недоставените стоки и счетоводният и данъчен разход с размера на себестойността им. Намаленията са признати за данъчни цели и няма да доведат до данъчни преобразувания.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd – няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 172 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат от развалената продажба

скрито платено съдържание: 33 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОПП: В резултат на направеното плащане

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция

скрито платено съдържание: 27 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази връщането на стоките срещу възникване на задължение към клиент. След това се коригира отписаната себестойност на върнатите стоки и се отразява плащането на парични средства, с което се закрива задължението към клиента. Накрая се отчита финансовият резултат от развалената продажба. Това става в следните стъпки:

1. Връщането на стоките се осчетоводява, като се дебитира със знак минус сметка 411 „Вземания от клиенти“ (намаление на вземанията от клиенти)  и се кредитира със знак минус сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“ (намаление на приходите от продажба на стоки).

Издаденото от нас кредитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-ATHENS Ltd към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Корекцията на продажната стойност на стоките се отразява по съответната им аналитичност към 702 „Приходи от продажба на стоки“.

Тази счетоводна статия се записва на база издаденото от Алфа ООД кредитно известие.

2

скрито платено съдържание: 127 думи;

3.

скрито платено съдържание: 85 думи;

4.

скрито платено съдържание: 77 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(26.04.2019): Осчетоводяване на коригираната продажба заради неизпратените стоки – Кредитно известие

стопанска

операция:

702

Приход от продажба на стоки

вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

-391,17

702

Приходи от продажби на стоки

-391,17

аналит.

Делта Атина

-391,17

аналит.

Обувки модел „Борг”

-391,17

парт.

КИ 0000005215/26.04.2019 г.

-391,17

 

 

 

ОБЩО

-391,17

ОБЩО

-391,17

        

скрито платено съдържание: 30 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

сметка

нач. салдо

обороти

крайно салдо

 

Забележка: Тази Оборотна Ведомост отразява само разгледаната стопанска операция и нейното осчетоводяване единствено за целите на показване на отражението на стопанската операция във финансовите отчети. Именно поради частния характер на тази Оборотна Ведомост, която не разглежда сметките с техните начални салда, следва, че:

• сметка 123 има крайно салдо Кт (със знак минус), което по принцип е невъзможно, но  в случая то трябва да се приеме като текущо и показващо намаление на  отчетена печалба от продажби на стоки, която е била повече от 195,34 лв.;

• сметка 304 има крайно салдо Кт (със знак минус), което по принцип е невъзможно, но в случая то трябва да се приеме като текущо и показващо, че има намаление в стойността на изписаните стоки;

 • сметка 504 се получава с крайно салдо Кт, което по принцип е невъзможно, но в случая то трябва да се приеме като намаляване на нейното дебитно салдо – намаляване на парите в банковата сметка, които са били повече от 391,17 лв.

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

(а-п) 123

-195,34

-195,34

 

(а) 304

-195,83

-195,83

 

(а) 411

 

(а) 504

391.17

391,17

 

(п) 702

-391,17

-391,17

 

СУМА

-391,17

-391,17

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Балансова стойност на продадените активи

-195,83

Приходи от продажба на стоки

-391,17

Парични средства

-391,17

Печалби и загуби от текущата година

-195,34

Текуща печалба

-195,34

 

 

Стоки

195,83

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

-391,17

Финансов резултат от текущия период

-195,34

от инвестиционна дейност

 

 

 

от финансова дейност

 

 

 

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 337 думи;

702 (Приходи от продажба на стоки) – Пасивна сметка, която показва и проследява Приходите от продажби на стоки. Увеличенията на Приходите от продажба на стоки се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на приходите с отчетната стойност на продадените стоки се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата от всички реализирани Приходи от продажба на стоки (при извършване на продажба с издаване на фактура или друг документ, отнасяне на отрицателния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година), а Дт оборот на сметката показа сумата от всички отписани отчетни стойности на реализираните стоки (отчетната стойност на продадени стоки, отнасяне на положителния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година). Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Кт и показва сумата на печалбата от продажбата на стоки, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.