Кредитно известие по доставена услуга извън ЕС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2380 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме езиков център за обучение.

На 11.01.2019 г. издаваме фактура на DELTA-USA Ltd за превод на документи от английски на български език.

Клиентът не е съгласен с посочения обем на преведените документи, като изисква от нас проверка.

На 11.02.2019 г. установяваме, че действително броят на преведените документи е по-малък, във връзка с което издаваме кредитно известие на стойност 500 долара.

На 21.02.2019 г. възстановяваме дължимата сума на клиента по банков път.

Централен курс на БНБ на 11.02.2019 г. – 1,72365 лв./долар.

Централен курс на БНБ на 21.02.2019 г. – 1,77383 лв./долар.

Забележка: Алфа ООД e регистрирана по ЗДДС, а DELTA-USA Ltd е дружество от трета страна извън ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Кредитно известие (Credit note);

- Банково извлечение във валута.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • в случаите на предоставена услуга към данъчно задължено лице от трета страна, всяко данъчно задължено лице е длъжно да издаде фактура (Invoice);
  • при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде кредитно известие (Credit Note) към фактурата.

 

№ 0000056463

Кредитно Известие към фактура № 0000056450 от 11.01.2019 г.

дата: 11.02.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА САЩ  

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 777888999

ИН по ЗДДС:

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: САЩ, Флорида, ул. Луис 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Превод на документи от английски на български език

бр.

1

861,83

861,83

2

(по-малък обем от уговорения)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

11.02.2019 г.

сума:

861,83

срок за плащане:

 

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

861,83

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

Основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

861,83

 

56463

CREDIT NOTE

date: 11.02.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-USA Ltd.

ALFA Ltd. (ние)

ID  №: 777888999

VAT  №: BG111222333

100 Luis Str.,Florida 2000, USA

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

Description

measure

quantity

unit price ($)

total ($)

1

Translating documents

unit

1

500

500

 

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

 

TOTAL:

500

Country of Origin:

USA

 

Tariff Code:

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

USD

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 21.02.2019 г.

до 21.02.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

21.02.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

21/02/19

21/02/19

DELTA-USA Ltd / Плащане по кредитно известие № 56463 от 11.02.2019 г.

500,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

500,0

Дебит:

500,00

Кредит:

-

Кредит:

стр. 1

крайно салдо:

500,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба.

За Алфа ООД основният бизнес е да реализира приходи от оказани услуги, за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на услугата и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 112 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 159 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, намалява се реализираният при завършване на услугата счетоводен и данъчен приход с размера на намалението на стойността ѝ съгласно издаденото кредитно известие. Намалението е признато за данъчни цели и няма да доведе до данъчни преобразувания.

От гледна точка на DELTA-USA Ltd, има намаление на реализиран счетоводен и данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 197 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 40 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 15 думи;

ОПП: В резултат на направеното плащане

скрито платено съдържание: 25 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат, получен от стопанската операция, е

скрито платено съдържание: 12 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази намалението на прихода от оказаната услуга срещу възникване на задължение към клиент. След това се отчита финансовият резултат и се отразява плащането на парични средства, с което се закрива задължението към клиента, като се формира разход по валутни операции, който се отнася в намаление на финансовия резултат. Това става в следните стъпки:

1. Намалението на продажната стойност на услугата се осчетоводява, като се дебитира със знак минус сметка 411 „Вземания от клиенти“ (намаление на вземанията от клиенти) и се кредитира със знак минус сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“ (намаление на приходите от продажба на услуги).

Издаденото от нас кредитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-USA Ltd към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база издаденото от Алфа ООД кредитно известие.

2.

скрито платено съдържание: 94 думи;

3.

скрито платено съдържание: 162 думи;

4.

скрито платено съдържание: 73 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (11.02.2019): Осчетоводяване на коригираната стойност на услугата – Кредитно известие:

стопанска

операция:

703

Приход от продажба на услуги

вид

документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

-861,83

703

Приходи от продажба на услуги

-861,83

аналит.

Делта САЩ

-861,83

аналит.

Превод на документи

-861,83

парт.

КИ 56463/11.02.2019 г.

-861,83

 

 

 

ОБЩО

-861,83

ОБЩО

-861,83

        

скрито платено съдържание: 45 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 83 думи;

504 (Разплащателна сметка във валута) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в чуждестранна валута по Разплащателна сметка във валута. Увеличенията на паричните средства в Разплащателна сметка във валута се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства по Разплащателна сметка във валута (внасяне на парични средства от касата в банковата сметка, получаване на плащания от клиенти и други дебитори и др.), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на паричните средства по Разплащателната сметка във валута (изтегляне и внасяне в каса във валута, плащания към доставчици и други кредитори и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички парични средства в банкова сметка във валута.

скрито платено съдържание: 318 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.