Износ на стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 4736 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки. Наш редовен клиент е BETA FARM Ltd от Китай.

На 20.01.2019 г. двете страни се споразумяват за продажба на 200 чифта мъжки обувки с единична цена 42 долара за чифт.

На 21.01.2019 г. изпращаме стоките към BETA FARM Ltd, във връзка с което им издаваме фактура (invoice) на стойност 8 400 долара. На същата дата стоките минават през митница в България.

Избрали сме метода на среднопретеглена цена (СПЦ) за метод на изписване на стоково-материалните запаси. Среднопретеглената цена (СПЦ) на мъжките обувки е 35 лв. за чифт.

На 22.02.2019 г. BETA FARM Ltd превежда дължимата сума за доставката по банковата ни сметка в долари.

Централен курс на долара на БНБ:

 -  21.01.2019 г. – 1,37001 лв. / щатски долар;

 -  22.02.2019 г. – 1,40334 лв. / щатски долар.

Забележка 1: Алфа ООД e регистриранa по ЗДДС, а BETA FARM Ltd е фирма от трета страна извън ЕС.

Забележка 2: Възможно е валутният курс, използван от митническото учреждение, да е различен от курса на БНБ, тъй като Агенция митници прилага определени правила при определянето на курса и съответно изчисляването на стойността на сделката, ДДС и митото. Затова е важно да се отбележи, че при осчетоводяване на разчета с митници се взема предвид курсът, записан в митническия документ, а не курсът на БНБ за деня.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура/Инвойс;

- Митническа декларация;

- Банково извлечение

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на износ всяко данъчно задължено лице – доставчик,  е длъжно да издаде фактура (Invoice).

 

№ 54541

INVOICE

date: 21.01.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

BETA FARM Ltd

ALFA Ltd (we)

VAT  №: CHE777888999TVA

VAT  №: BG111222333

166 Shao Str., Beijing 6100, China

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

description

measure

quantity

Unit Price ($)

Total ($)

1

Man shoes

pair

200

42

8 400

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Pekin

TOTAL:

8 400

Country of Origin:

China

 

Tariff Code:

12345678

 

1. Митническа

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

А. МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

 

231564651-123624-1433/21.01.2019 г.

8

2. Изпращач / Износител №

8. Получател №

формуляр за получателя

АЛФА (ние)                         BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

БЕТА ФАРМА    CH

ШАО , АМСТЕР 166

14. Декларатор/Представител

15. Държава на износ

15. Код държ. изпр.

17. Код държ. получ.

АЛФА                    BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

КИТАЙ

BG

CN

16. Държава на произхода

17. Държава на получаване

БЪЛГАРИЯ

КИТАЙ          

18. Идентификация и националност на транспортното средство при пристигане 

20. Условия на доставка

САМОЛЕТ / OS4859

CIP ПЕКИН

21. Идентификация и националност на трансп. средство при преминаване на границата 

22. Валута и обща фактурна стойност

23. Валутен курс

24. Вид на сделка

САМОЛЕТ / OS4859                       AT

USD

8 400,00

1,37001

1

25. Вид транспорт на

26. Вид транспорт в

27. Място на разтоварване

28. Финансови и банкови данни

40

граница

40

държавата

 

 

29. Входно митническо учреждение

30. Местонахождение на стоките

8

BG005100/22012010

АЕРОГАРА СОФИЯ

31. Колети и описание на стоката

Маркировки и номера на контейнер(и) – брой и вид

32. Стока

33. Тарифен код

МЪЖКИ ОБУВКИ

524651-2316532-162154

MAN SHOES

200 ЧИФТА

1

29139000 90 2501 0000 0000

34. Държ. на произх. – код

35. Бруто тегло – кг

36. Преференции

CN

23

100

37. РЕЖИМ

38. Нето тегло – кг

39. Квота

40 00 000

20

 

40. Митнически манифест / Предшестващ документ

X785-5100/994/2/22012019

41. Допълн. мерна единица

42. Цена на стоката

43. М.О. Код

 

8 400,00

1

44. Допълн. информ. и предостав. докум., серт. и разрешит.

N003=/11012010

N380=401595/18012010

N741=999-5709 4796

N852=/24122009//01122009

45. Уточняване

11 508,08

46. Статистическа стойност

11 508,08

47. Изчисляване на вземанията

Вид

Основа за изчисляване

Ставка

Сума

НП

48. Отсрочено плащане

49. Идентификация на склад

B00

11 508,08

0.00

0.00

D

 

 

 

 

 

 

D

В. СЧЕТОВОДНИ ДАННИ

 

231521/21.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

0.00

D

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти и по-специално МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи:

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали, или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до небходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ при продажба на стоки дружеството следва да изпише себестойността на продадените стоки.

Това може да се направи съгласно методи на конкретна идентификация. Такива са: „Конкретно определената стойност“, при който конкретни разходи се отнасят за точно определени позиции от материални запаси; „Цени на дребно”, който е прилаган най-често при търговия на дребно с голям брой бързооборотни позиции от материални запаси, за които е прилагана еднаква надценка и е неуместно прилагане на друг метод за себестойност; и „Стандартната себестойност“, който се обосновава на нормалните нива на разходи за материали, разходи за доставки, разход на труд, както и на ефикасността и използването на капацитета на производството. Периодично се преразглеждат всички тези показатели, а ако е необходимо се актуализират.

скрито платено съдържание: 329 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 198 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на продадените обувки.

От гледна точка на BETA FARM Ltd – няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 61 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от стопанските операции

скрито платено съдържание: 73 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 30 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане от клиента

скрито платено съдържание: 21 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция

скрито платено съдържание: 24 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на стоките срещу възникване на вземане от клиент. След това се отписва себестойността на продадените стоки и се отразява получаването на парични средства, с което се закрива вземането от клиента. Накрая се отчита финансовият резултат от продажбата. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на стоките се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти)  и се кредитира сметка 702 „Приходи от продажба на стоки“ (увеличение на приходите от продажба на стоки).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на BETA FARM Ltd към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Продажната стойност на стоките се отразява по съответната им аналитичност към 702 „Приходи от продажба на стоки“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 114 думи;

3.

скрито платено съдържание: 73 думи;

4.

скрито платено съдържание: 160 думи;

5. Отчита се финансовият резултат, получен от курсовите разлики между датите на възникване на вземането от клиента и  закриването му, като се дебитира сметка 724 „Приходи от валутни операции” (намаляване на приходите от валутни операции поради приключване на сметката) срещу кредитиране на сметка 123 „Текуща печалба/загуба” (увеличение на финансовия резултат за периода).

С тази стопанска операция отчитаме финансовия резултат от извършената стопанска операция, който в случая е печалба.

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводна справка / Мемориален ордер.

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(21.01.2019): Осчетоводяване на продажбата на стоките – Фактура

стопанска

операция:

702

Приход от продажба на стоки

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

11 508,08

702

Приходи от продажби на стоки

11 508,08

аналит.

BETA FARM Ltd

11 508,08

аналит.

Мъжки обувки

11 508,08

парт.

Ф-ра 54541/21.01.2019 г.

11 508,08

 

 

 

ОБЩО

11 508,08

ОБЩО

11 508,08

        

скрито платено съдържание: 34 думи;

СС5(22.02.2019): Отчитане на финансовия резултат от валутната операция

стопанска

операция:

801

Приключвателна операция

вид

документ:

800

Счетоводна справка / Мемориален ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

724

Приходи от валутни операции

279,98

123

Текуща печалба/загуба

279,98

ОБЩО

279,98

ОБЩО

279,98

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 337 думи;

702 (Приходи от продажба на стоки) – Пасивна сметка, която показва и проследява Приходите от продажби на стоки. Увеличенията на Приходите от продажба на стоки се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на приходите с отчетната стойност на продадените стоки се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата от всички реализирани Приходи от продажба на стоки (при извършване на продажба с издаване на фактура или друг документ, отнасяне на отрицателния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година), а Дт оборот на сметката показа сумата от всички отписани отчетни стойности на реализираните стоки (отчетната стойност на продадени стоки, отнасяне на положителния резултат от продажбата на стоки към Печалба и загуба от текущата година). Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Кт и показва сумата на печалбата от продажбата на стоки, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

скрито платено съдържание: 151 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.