Износ на офис обзавеждане

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 18 март 2020 1832 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД се споразумяваме за продажба на офис обзавеждане на наш китайски партньор – GAMA DESIGN Ltd.

На 01.05.2019 г. изпращаме обзавеждането за Китай, във връзка с което издаваме фактура на стойност 2 000 USD. На същата дата стоките минават през митница в България.

Съоръжението е с отчетна стойност 3 000 лв. и начислена до момента на продажбата амортизация в размер на 1 000 лв.

На 02.05.2019 г. GAMA DESIGN Ltd. превежда дължимата сума във връзка с доставката по банковата ни сметка в долари.

Централен курс на долара на БНБ:

 - 01.05.2019 г. – 1,38000 лв./щатски долар;

 - 02.05.2019 г. – 1,30000 лв./щатски долар.

Съгласно своята счетоводна политика по отношение на отчитането на дълготрайните активи Алфа ООД е приела праг на същественост от 700 лв.

Забележка 1: Алфа ООД e регистрирана по ЗДДС, а GAMA DESIGN Ltd. е дружество от трета страна извън ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, Осигуряващи Документалната Обоснованост на Сделката:

- Фактура;

- Банково Извлечение;

- Митническа декларация.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на износ доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice).

 

№ 54541

INVOICE

date: 01.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

GAMA DESIGN Ltd.

ALFA Ltd. (we)

VAT №: CH777888999

VAT №: BG111222333

8 Bei Chen Dong Street., Beijing, China

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

description

measure

quantity

Unit Price ($)

Total ($)

1

Desks

unit

5

130

650

2

Bookcases

unit

9

150

1 350

 

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Pekin

TOTAL:

2 000

Country of Origin:

Bulgaria

 

Tariff Code:

12345678

 

№ 0000054541

ФАКТУРА

дата: 06.01.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ГАМА ДИЗАЙН

АЛФА ООД (ние)

 

ЕИК: CH777888999

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: 8 Bei Chen Dong Street., Beijing, China

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Бюра

бр.

5

179,40

897,00

2

Шкафове

бр.

9

207,00

1 863,00

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

06.01.2019

сума:

2 760,00

срок за плащане:

06.01.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

2 760,00

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл. 28 от ЗДДС

сума за плащане:

2 760,00

 

1. Митническа

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

А. ПОЛУЧАВАЩО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

 

02415624102160/01.05.2019

8

2. Изпращач / Износител №

8. Получател №

формуляр за получателя

 АЛФА                   BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

Гама Дизайн     CH

ЦИН 6500, Пекин

14. Декларатор/Представител

15. Държава на изпращане/износ

15. Код държ. изпр.

17. Код държ. получ.

АЛФА                    BG111222333

СОФИЯ 1000, УЛ. АЛАБИН 100

БЪЛГАРИЯ

BG

CN

16. Държава на произхода

17. Държава на получаване

БЪЛГАРИЯ

КИТАЙ

18. Идентификация и националност на транспортното средство при пристигане

20. Условия на доставка

САМОЛЕТ / OS4875

CIP ПЕКИН

21. Идентификация и националност на трансп. средство при преминаване на границата

22. Валута и обща фактурна стойност

23. Валутен курс

24. Вид на сделка

САМОЛЕТ / OS4875                       AT

USD

2 000,00

1,38000

1

25. Вид транспорт на

26. Вид транспорт в

27. Място на разтоварване

28. Финансови и банкови данни

40

Граница

40

държавата

 

 

29. Входно митническо учреждение

30. Местонахождение на стоките

8

BG005200/02052019

АЕРОГАРА ПЕКИН

31. Колети и описание на стоката

Маркировки и номера на контейнер(и) – брой и вид

32. Стока

33. Тарифен код

Мебели

  • Бюра – 5 бр.
  • Шкафове – 9 бр.

1

29139000 90 2590 0000 0000

34. Държ. на произх. – код

35. Бруто тегло – кг

36. Преференции

BG

450

100

37. РЕЖИМ

38. Нето тегло – кг

39. Квота

40 00 000

430

 

40. Митнически манифест / Предшестващ документ

X795-5100/999/4/25012010

41. Допълн. мерна единица

42. Цена на стоката

43. М.О. Код

 

2 000,00

1

44. Допълн. информ. и предостав. докум., серт. и разрешит.

N007=/15012010

N1280=401798/10012010

N7041=999-5809 4786

N8352=/22122009//01122009

45. Уточняване

2 760,00

46. Статистическа стойност

2 760,00

47. Изчисляване на вземанията

Вид

Основа за изчисляване

Ставка

Сума

НП

48. Отсрочено плащане

49. Идентификация на склад

A00

2 760,00

0,00

0,00

D

 

 

 

 

 

 

   

В. СЧЕТОВОДНИ ДАННИ

 

2160/01.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко:

0,00

D

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПО СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

USD

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 02.05.2019

до 02.05.2019

Извлечение №:

45

Дата:

02.05.2019

дата

 

старо салдо:

1 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

02/05/19

02/05/19

GAMA DESIGN Ltd./ Плащане по фактура #54541 от 01.05.2019 г.

-

2 00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

2 000,00

Кредит:

000,00

стр. 1

крайно салдо:

3 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на дълготрайни активи се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на активите и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа. В конкретния случай Алфа признава приход от продажба в определен момент, който е предаването на контрола върху офис обзавеждането, т.е. прехвърлянето на собствеността му. В този момент отчетната стойност на продадения актив се отчита като разход.

скрито платено съдържание: 83 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 239 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен приход, равен на продажната стойност на обзавеждането. При отписване на балансовата стойност на продадения дълготраен актив се формира счетоводен и данъчен разход, с който се намалява облагаемият данъчен финансов резултат.

Съгласно ЗКПО данъчно задължените лица, които формират данъчен финансов резултат, изготвят и водят данъчен амортизационен план, в който отразяват всички данъчни амортизируеми активи. Данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно приложимите счетоводни стандарти, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от стойностния праг на същественост за дълготраен материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице, или 700 лв.

скрито платено съдържание: 161 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 68 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат от продажбата на обзавеждането

скрито платено съдържание: 78 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 45 думи;

ОПП: В резултат на плащанията,

скрито платено съдържание: 27 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция

скрито платено съдържание: 25 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отрази продажбата на офис обзавеждането, за която има издадена фактура, срещу възникване на вземане от клиент. След това се отписват балансовата стойност и натрупаната амортизация на актива и се закрива вземането срещу увеличение на паричните средства. Накрая се отчита и финансовият резултат от сделката. Това става в следните стъпки:

1. Продажбата на обзавеждането се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитира сметка 705 „Приходи от продажба на ДА“ (увеличаване на приходите от продажби на ДА).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на GAMA DESIGN Ltd. към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането и ще се закрие с полученото плащане.

Продажната стойност на автомобила се отразява по съответната му аналитичност към 705 „Приходи от продажба на ДА“.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 124 думи;

3.

скрито платено съдържание: 85 думи;

4.

скрито платено съдържание: 149 думи;

5.

скрито платено съдържание: 81 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на продажбата на обзавеждането – Фактура

стопанска

операция:

705

Приход от продажба на активи

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

2 760

705

Приход от продажба на дълготрайни активи

2 760

аналит.

Гама Дизайн

2 760

аналит.

Офис обзавеждане

2 760

парт.

Инвойс 54541/01.05.2019

2 760

 

 

 

ОБЩО

2 760

ОБЩО

2 760

        

скрито платено съдържание: 52 думи;

     

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 306 думи;

504 (Разплащателна сметка във валута) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в чуждестранна валута по разплащателна сметка във валута. Увеличенията на паричните средства в разплащателна сметка във валута се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства по разплащателна сметка във валута (внасяне на парични средства от касата в банковата сметка, получаване на плащания от клиенти и други дебитори и др.), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на паричните средства по разплащателната сметка във валута (изтегляне и внасяне в каса във валута, плащания към доставчици и други кредитори и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на всички парични средства в банкова сметка във валута.

скрито платено съдържание: 275 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.