Инвестиции във финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 2804 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 01.06.2019 г. ние от Алфа ООД закупуваме 5 000 бр. акции, емитирани от Делта АД.

Стойността на една акция е 10 лв. Инвестицията представлява 2% от стойността на капитала на Делта АД.

Плащането е извършено на 02.06.2019 г.

Алфа ООД възнамерява да продаде акциите в бъдеще, като в момента на първоначалната оценка няма индикации това да се случи в краткосрочен план, затова Алфа класифицира инвестицията като дългосрочна.

Към 31.12.2019 г. стойността на акциите е нараснала на 11 лв. за брой, като за целта Алфа прави преоценка.

Забележка: Алфа ООД и Делта АД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (съгласно ЗДДС Делта не е задължена да издава фактура и може да обоснове операцията чрез издаване на друг документ, например сметка, разписка и т.н.);

- Банково извлечение, което доказва извършеното плащане.

 

№ 0000001004

ФАКТУРА

дата: 01.06.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА АД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обикновени акции

бр.

5 000

10

50 000

2

     

3

     

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.06.2019

сума:

50 000

срок за плащане:

01.06.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС

сума за плащане:

50 000

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Компаниите често прибягват до закупуването на финансови активи в случаите, когато имат излишъци на парични средства и липсва нуждата те да бъдат реинвестирани в основната дейност. При този тип дейност, с цел класификацията и правилното отчитане на финансовите активи, предприятията трябва да преценят в какъв срок се очаква да бъдат реализирани тези активи, както и какво ще бъде тяхното управление в рамките на прилагания бизнес модел – дали тези активи ще бъдат държани с цел бъдеща продажба, или с цел получаването на всички договорени бъдещи парични потоци, или комбинация от двете.

скрито платено съдържание: 53 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 117 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен приход от последващи оценки. Приходите и разходите от последваща оценка на активи не са признати в годината на тяхното отчитане, като с техния размер се преобразува счетоводният финансов резултат и се образува временна данъчна разлика. Отчетените приходи и разходи ще бъдат признати за данъчни цели в годината на отписване на финансовите активи.

От гледна точка на Делта, няма реализиран счетоводен и данъчен приход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 75 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се приход от последващи оценки на финансови активи

скрито платено съдържание: 22 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 42 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на акциите

скрито платено съдържание: 25 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция е

скрито платено съдържание: 24 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява придобиването на акциите, срещу което възниква задължение към доставчик, след това – закриване на задължението срещу намаление на паричните средства, а накрая последователно се осчетоводяват преоценката на активите и финансовият резултат от операциите. Това става в следните стъпки:

1. Придобиването на акциите се осчетоводява, като се дебитира сметка 226 „Инвестиции във финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата” (увеличаване на инвестициите) срещу кредитиране на сметка 401 „Доставчици“ (увеличение на задълженията ни към доставчици).

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта АД – към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

 Закупените акции се осчетоводяват аналитично и количествено към сметка 226 „Инвестиции във финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата” (увеличаване на инвестициите).

2.

скрито платено съдържание: 71 думи;

3.

скрито платено съдържание: 76 думи;

4.

скрито платено съдържание: 71 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.06.2019): Осчетоводяване на фактурата, издадена от Делта АД

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

226

Инвестиции във ФА, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

50 000

401

Задължения към доставчици

50 000

аналит.

Акции, емитирани от Делта АД – 5 000 броя

50 000

аналит.

Делта АД

50 000

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000001004/01.06.2019г.

50 000

ОБЩО

50 000

ОБЩО

50 000

        

скрито платено съдържание: 27 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 262 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 124 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.