Инвестиции във финансови активи, държани до падеж

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 26 юни 2020 3461 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

На 01.06.2019 г. ние от Алфа ООД закупуваме 5 000 бр. обикновени облигации, емитирани от Делта АД.

Облигациите са тригодишни, с номинал 50 000 лв. (5 000 бр. по 10 лв.) и продажна цена от 45 000 лв.

Годишният лихвен процент по облигациите е 6%, като лихвата се изплаща два пъти годишно (на шестмесечие) при ефективен лихвен процент от 9,3%.

Алфа ООД смята да задържи облигациите до настъпване на техния падеж.

На 01.12.2019 г. Делта изплаща натрупаната лихва по облигациите за първото шестмесечие.

 Забележка: Алфа ООД и Делта АД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Банково извлечение, което доказва извършеното плащане.

 

№ 0000001004

ФАКТУРА

дата: 01.06.2019

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА АД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обикновени облигации

бр.

5 000

9

45 000

2

     

3

     

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.06.2019

сума:

45 000

срок за плащане:

01.06.2019

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС

сума за плащане:

45 000

 

Амортизационен план по метода на ефективната лихва

Дата

Парични постъпления

Приходи от лихви

Амортизация на отбива

Амортизируема стойност

01.06.2019

-

-

 

45 000

01.12.2019

1 350

2 091,63

741,63

45 741,63

01.06.2020

1 350

2 126,10

776,10

46 517,73

01.12.2020

1 350

2 162,17

812,17

47 329,90

01.06.2021

1 350

2 199,92

849,92

48 179,82

01.12.2021

1 350

2 239,43

889,43

49 069,25

01.06.2022

1 350

2 280,75

930,75

50 000

Всичко:

8 100

13 100

5 000

-

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

За да развиват своята дейност, често предприятията, освен да ползват собствени средства (капитал), привличат и чужд капитал (привлечени средства). Основен източник на такива средства са банковите заеми, предоставени на дружествата от банките, но такива кредити могат да бъдат отпускани и от търговски дружества. Друг широко разпространен метод за привличане на капитал е чрез емитирането на облигации. Облигацията е документ за дълг, т.е. за предоставена парична сума на кредит от притежателя на облигацията на нейния издател (емитент). Облигацията е вид ценна книга на кредитора и, като такава, е с предварително фиксиран постоянен доход под формата на купони (лихва) и изплащане на главницата на падежа в зависимост от вида на самата облигация.

скрито платено съдържание: 119 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 106 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен приход от лихви, който е признат за данъчни цели съгласно закона.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума и разход в размер на отчетените лихви.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 75 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се приход от

скрито платено съдържание: 20 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 37 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на облигациите се генерира

скрито платено съдържание: 46 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция е

скрито платено съдържание: 23 думи;

където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява придобиването на облигациите, срещу което възниква задължение към доставчик, след това – закриване на задължението срещу намаление на паричните средства, а накрая последователно се осчетоводяват начисляването на лихвите, получаването на плащането по тях от Делта и финансовият резултат от операциите. Това става в следните стъпки:

1. Придобиването на облигациите се осчетоводява, като се дебитира сметка 225 „Инвестиции във финансови активи, държани до настъпване на падеж” (увеличаване на инвестициите) срещу кредитиране на сметка 401 „Доставчици“ (увеличение на задълженията ни към доставчици).

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта АД – към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

 Закупените облигации се осчетоводяват аналитично и количествено към сметка 225 „Инвестиции във финансови активи, държани до настъпване на падеж”.

2.

скрито платено съдържание: 72 думи;

3.

скрито платено съдържание: 107 думи;

4. Плащането на лихвата се осчетоводява, като се дебитира сметка 503 „Разплащателна сметка в лв.” (увеличаване на паричните средства по разплащателната сметка) срещу кредитиране на сметка 496 „Разчети по лихви” (намаление на вземанията по лихви).

Намалението на вземането за начислената лихва се отразява по аналитичността на облигациите към сметка 496 „Разчети по лихви”, създадена при начислението ѝ.

5.

скрито платено съдържание: 67 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.06.2019): Осчетоводяване на фактурата, издадена от Делта АД

стопанска

операция:

200

Придобиване на дълготраен актив

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

225

Инвестиции във ФА, държани до настъпване на падеж

45 000

401

Задължения към доставчици

45 000

аналит.

Облигации, емитирани от Делта АД – 5 000 броя

45 000

аналит.

Делта АД

45 000

 

 

 

парт.

Ф-ра 0000001004/01.06.2019г.

45 000

ОБЩО

45 000

ОБЩО

45 000

        

скрито платено съдържание: 19 думи;

СС4 (01.12.2019): Осчетоводяване на полученото плащане от Делта

стопанска

операция:

411

Плащане от клиенти

вид

документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

Сума

сметка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в лева

1 350

496

Разчети по лихви

1 350

 

 

 

аналит.

Делта АД

1 350

ОБЩО

1 350

ОБЩО

1 350

        

скрито платено съдържание: 13 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Текуща печалба/загуба) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 341 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборотът на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 126 думи;

 

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.