Доставка на услуга в ЕС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 2860 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД предлагаме счетоводни и консултантски услуги. Наш редовен клиент е DELTA-ATHENS Ltd.

Споразумяваме се с клиента да съставим неговите финансови отчети.

На 01.05.2019 г. завършваме услугата, във връзка с което издаваме фактура на стойност 500 евро.

На 02.05.2019 г. ние от Алфа ООД получаваме дължимата във връзка с доставката сума по банковата ни сметка във валута.

Фиксиран курс на еврото на БНБ: 1,95583 лв./евро.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd са регистрирани за целите на ДДС в съответните държави членки.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура;

- Invoice;

- Банково извлечение във валута.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона. Необходимо е и всяко дебитно и кредитно известие към такава фактура да съдържат това основание.

 

№ 0000056329

ФАКТУРА

дата: 01.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА Атина ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 777888999

ИН по ЗДДС: EL777888999

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: Гърция, Атина, ул. Луис 100

адрес: София 1000, бул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Съставяне на финансови отчети

бр.

1

977,92

977,92

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

01.05.2019 г.

сума:

  977,92

срок за плащане:

-

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

977,92

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.21, ал.2 от ЗДДС – Обратно начисляване

сума  за плащане:

977,92

 

№ 56329

INVOICE

date: 01.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-ATHENS Ltd

ALFA Ltd (we)

VAT  №: EL777888999

VAT  №: BG111222333

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

description

measure

quantity

unit price (€)

total (€)

1

Making a report

unit

1

500

500

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

 

TOTAL:

500

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 02.05.2019 г.

до 02.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

02.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

02/05/19

02/05/19

DELTA-ATHENS Ltd / Плащане по фактура № 0000056329 от 01.05.2019 г.

-

500,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

500,00

Кредит:

500,00

стр. 1

крайно салдо:

1 500,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба.

За Алфа ООД основният бизнес е да реализира приходи от оказани счетоводни и консултантски услуги, за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на услугата и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 73 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 120 думи;

 • Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен и данъчен приход.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd, има реализиран счетоводен и данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 280 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се приход от услуга

скрито платено съдържание: 14 думи;

БАЛАНС: Вследствие на предоставената услуга

скрито платено съдържание: 23 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 24 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 22 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на услуга срещу възникване на вземане от клиент. След това приходът от услугата се отнася в печалба и накрая се закрива вземането срещу увеличение на паричните средства. Това става в следните стъпки:

1. Предоставената счетоводна услуга се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитира сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“ (увеличение на приходите от услуги).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-ATHENS Ltd към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 73 думи;

3.

скрито платено съдържание: 76 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (01.05.2019): Осчетоводяване на предоставената услуга – Фактура

стопанска

операция:

703

Приходи от продажба на услуги

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

977,92

703

Приход от продажба на услуги

977,92

аналит.

Делта Атина

977,92

аналит.

Изготвяне на отчет

977,92

парт.

Ф-ра 56329/01.05.2019 г.

977,92

 

 

 

ОБЩО

977,92

ОБЩО

977,92

        

скрито платено съдържание: 26 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 235 думи;

504 (Разплащателна сметка във валута) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в чуждестранна валута по Разплащателна сметка във валута. Увеличенията на паричните средства в Разплащателна сметка във валута се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства по Разплащателна сметка във валута (внасяне на парични средства от касата в банковата сметка, получаване на плащания от клиенти и други дебитори и др.), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на паричните средства по Разплащателната сметка във валута (изтегляне и внасяне в каса във валута, плащания към доставчици и други кредитори и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички парични средства в банкова сметка във валута.

скрито платено съдържание: 166 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.