Доставена услуга извън ЕС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 3409 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД предлагаме счетоводни и консултантски услуги. Наш редовен клиент е DELTA-USA Ltd.

Споразумяваме се с клиента да съставим неговите финансови отчети.

На 24.07.2019 г. завършваме услугата, във връзка с което издаваме фактура на стойност 1 000 долара.

На 01.08.2019 г. ние от Алфа ООД получаваме дължимата във връзка с доставката сума по банковата ни сметка в долари.

Централен курс на БНБ на 24.07.2019 г. – 1,78094 лв./долар.

Централен курс на БНБ на 01.08.2019 г. – 1,75191 лв./долар.

Забележка: Алфа ООД e регистрирана по ЗДДС, а DELTA-USA Ltd е дружество от трета страна извън ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Фактура (Invoice);

- Банково извлечение във валута.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • в случаите на предоставена услуга към данъчно задължено лице от трета страна всяко данъчно задължено лице е длъжно да издаде фактура (Invoice).

 

№ 0000016546

ФАКТУРА

дата: 24.07.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА САЩ  

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 777888999

ИН по ЗДДС:

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: САЩ, Флорида, ул. Луис 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Съставяне на финансов отчет

бр.

1

1 780,94

1 780,94

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

24.07.2019 г.

сума:

1 780,94

срок за плащане:

 

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

1 780,94

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

1 780,94

 

№ 16546

INVOICE

date: 24.07.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-USA Ltd

ALFA Ltd (ние)

ID No 777888999

VAT  №: BG111222333

100 Luis Str., Florida 2000, USA

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

description

measure

quantity

unit price ($)

total ($)

1

Making a report

unit

1

1 000

1 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

 

TOTAL:

1 000

Country of Origin:

USA

 

Tariff Code:

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

USD

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 01.08.2019 г.

до 01.08.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

1.08.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

01/08/19

1/08/19

DELTA-USA Ltd / Плащане по фактура 16546 от 24.07.2019 г.

-

1 000,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

1 000,00

Кредит:

1 000,00

стр. 1

крайно салдо:

2 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба.

За Алфа ООД основният бизнес е да реализира приходи от оказани счетоводни и консултантски услуги, за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на услугата и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 75 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 153 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен приход, равен на стойността на извършената услуга, както и разход, равен на размера на формираната валутна разлика. Възникналите приход и разход са признати за данъчни цели и няма да доведат до данъчни преобразувания на счетоводния финансов резултат.

От гледна точка на DELTA-USA Ltd, има реализиран счетоводен и данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 141 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: В резултат на стопанската операция

скрито платено съдържание: 35 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 16 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 26 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция е

скрито платено съдържание: 23 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на услуга срещу възникване на вземане от клиент. След това приходът от услугата се отнася в печалба и накрая се закрива вземането срещу увеличение на паричните средства, като се формира разход по валутни операции, който се отнася в намаление на финансовия резултат. Това става в следните стъпки:

1. Предоставената счетоводна услуга се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитира сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“ (увеличение на приходите от продажба на услуги).

Издадената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-USA Ltd към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база издадената от Алфа ООД фактура.

2.

скрито платено съдържание: 73 думи;

3.

скрито платено съдържание: 158 думи;

4.

скрито платено съдържание: 73 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (24.07.2019): Осчетоводяване на предоставената услуга – Фактура:

стопанска

операция:

703

Приходи от продажба на услуги

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

411

Вземания от клиенти

1 780,94

703

Приход от продажба на услуги

1 780,94

аналит.

Делта САЩ

1 780,94

аналит.

Изготвяне на отчет

1 780,94

парт.

Ф-ра 16546/24.07.2019 г.

1 780,94

 

 

 

ОБЩО

1 780,94

ОБЩО

1 780,94

        

скрито платено съдържание: 41 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

сметка

нач. салдо

обороти

крайно салдо

 

      Забележка: Тази Оборотна ведомост отразява само разгледаната стопанска операция и нейното осчетоводяване единствено за целите на показване на отражението на стопанската операция във финансовите отчети.

 

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

 

(а-п) 123

29,03

1 780,94

1 751,91

 

(а) 411

1 780,94

1 780,94

 

(а) 504

1 751,91

1 751,91

 

(а) 624

29,03

29,03

 

(п) 703

1 780,94

1 780,94

 

СУМА

5 371,85

5 371,85

1 751,91

1 751,91

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

1 751,91

Приходи от продажба на услуги

1 780,94

Парични средства

1 751,91

Печалби и загуби от текущата година

1 751,91

Разходи от валутни операции

29,03

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

1 751,91

Финансов резултат от текущия период

1 751,91

от инвестиционна дейност

 

 

 

от финансова дейност

 

 

 

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 372 думи;

703 (Приходи от продажба на услуги) – Пасивна сметка, която показва и проследява Приходите от продажба на услуги. Увеличенията на Приходите от продажба на услуги се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на приходите със себестойността на продадените услуги се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата от всички реализирани Приходи от продажба на услуги (при извършване на продажба с издаване на фактура или друг документ, отнасяне на отрицателния резултат от продажбата на услуги към Печалба и загуба от текущата година), а Дт оборот на сметката показва сумата от всички разходи за извършване на тези услуги (например за извършване на шивашки услуги е нужно да има работно помещение – собствено или наето, нает персонал, закупуване на консумативи и т.н., всичко това се отразява като разход и формира себестойността на извършваната услуга). Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Кт и показва сумата на печалбата от продажбата на услуги, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.