Договор за безвъзмездно финансиране на дълготрайни материални активи (ДМА)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 18 март 2020 1349 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД притежаваме цех за производство на метални изделия и искаме да подновим част от производствените си мощности, които са морално остарели.

Кандидатствали сме по Оперативна програма „Конкурентоспособност” с цел финансиране и стимулиране на нашата дейност и закупуването на 4 автоматични струга, модел DFG54654. Финансирането е в размер 50% от стойността на активите, а остатъкът от цената е за сметка на нашето дружество.

На 01.10.2019 г. е подписан рамковият договор, а на 28.11.2019 г. са закупени и активите, които са въведени в експлоатация от 01.12.2019 г.

Плащането към доставчика е извършено по банков път на 30.11.2019 г., а парите по финансирането са постъпили по нашата сметка на 01.12.2019 г.

Съгласно счетоводната политика на дружеството Алфа ООД е приела праг на същественост 700 лв., а машините се амортизират за срок от 4 години.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Договор за безвъзмездно финансиране;

- Фактура.

 

ДОГОВОР за Безвъзмездно Финансиране на ДМА

 

                Днес, 01 октомври 2019 г., в град София, между страните:

 

фирма:

Оперативна Програма Конкурентоспособност

АЛФА ООД (ние)

адрес:

София 1000, пл. Св. Неделя 1

София 1000, ул. Алабин 100

ЕИК:

777888999

111222333

представляващ:

Георги Георгиев

Иван Иванов

наричан:

Финансиращ Орган

Бенефициент

                се подписа настоящият Договор за Безвъзмездно финансиране на ДМА, наричан по-нататък за краткост Договора, при следните условия:

 

чл.1. Финансиращият Орган предоставя безвъзмездна финансова помощ на Бенефициента за изпълнение на проект „Разширяване на производството – чрез закупуване на четири броя нови автоматични струга”.

чл.2. Проектът трябва да бъде изпълнен в срок до 3 месеца от датата на подписването на Договора.

чл.3. Общият размер на допустимите разходи за изпълнение на проекта е в размер на 400 000 лв.

чл.4. Предоставяната безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта е в максимален размер на 200 000 лв., което представлява 50% от общия размер на допустимите разходи.

чл.5. Отчитането на изпълнението на проекта ще се извърши с представянето на фактурата за доставка, банков документ за извършеното плащане към доставчика и документацията за надлежно изпълнена тръжна процедура.

чл.6. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ от страна на Финансиращия Орган към Бенефициента ще се извърши в 45-дневен срок от представянето на документите по предходния член.

чл.7. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и е за срок от 3 месеца.

чл.8. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен.

чл.9. За всички неуредени или спорни въпроси страните се споразумяват допълнително, а ако не се постигне споразумение, спорът се отнася до компетентния съд.

чл.10. Договорът се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

 

№ 0000001270

ФАКТУРА

дата: 28.11.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

Общо

1

Автоматичен струг модел DFG54654

бр.

4

100 000

400 000

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

28.10.2019 г.

сума:

400 000

срок за плащане:

28.10.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

400 000

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

80 000

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

480 000

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 30.11.2019 г.

до 01.12.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

01.12.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1 000 000.00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

30/11/19

30/11/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по фактура 0000001270 от 28.11.2019 г.

480 000,00

-

01/12/19

01/12/19

Оперативна Програма Конкурентоспособност / Безвъзмездно Финансиране за ДМА

-

200 000

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

480 000,00

Дебит:

480 000,00

Кредит:

200 000,00

Кредит:

200 000,00

стр. 1

крайно салдо:

720 000,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 16 и нормативната уредба в България дълготрайните материални активи са установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които имат натурално-веществена форма и се използват за повече от един отчетен период в основната, административната или друга дейност, като целта е да се получи икономическа изгода, свързана с актива.

При тази стопанска операция, от гледна точка на Алфа, е заменен един актив – Пари, срещу друг актив – Машина, който Алфа ще използва за производство на продукция, която да продаде, за да реализира печалба. В този смисъл при Алфа няма изменение на стойността на активите. Тъй като Алфа е приела праг на същественост от 700 лв. за признаване на дълготрайни активи, машината се отчита като дълготраен актив, а не като разход. Разход ще е амортизацията на актива през срока му на годност. Амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните активи в себестойността на готовия продукт, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Размерът на амортизацията през отделните отчетни периоди, който ще се определи чрез метода на амортизация, се признава за разход за съответния период и се съпоставя с приходите от продажба на продукцията, която се произвежда с помощта на машината (спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите). Предприятието трябва да продава продукцията с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 183 думи;

• Счетоводна:

За счетоводни цели третирането на безвъзмездните помощи и финансиранията от държавата става съгласно СС 20 „Отчитане и оповестяване на правителствена помощ“. Според него

скрито платено съдържание: 372 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 245 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС покупката на машините, които са стоки по смисъла на ЗДДС, е облагаема доставка, което означава, че Делта е длъжна да издаде на Алфа фактура, в която да начисли 20% ДДС. Фактурата трябва да се издаде в 5-дневен срок от деня на доставката.

Алфа също е регистрирана по ЗДДС и възнамерява да използва машините, за да извършва облагаеми доставки. Това означава, че ще има право да ползва данъчен кредит, с който да намали задължението си за ДДС в съответния данъчен период – тоест да го приспадне от начисления по продажбите ДДС.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: В резултат от стопанските операции

скрито платено съдържание: 37 думи;

БАЛАНС: Вследствие на извършените операции

скрито платено съдържание: 72 думи;

ОПП: В резултат на предоставеното финансиране

скрито платено съдържание: 50 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява при спазването на  следните стъпки:

1. Покупката на машините се осчетоводява, като се дебитират сметка 205 „Машини и оборудване” (увеличение на дълготрайните материални активи под формата на машини и оборудване) и сметка 4531 „Начислен данък върху покупките“ (увеличение на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” с аналитичност Делта ООД (увеличаване на задълженията към доставчици).

Закупените машини се осчетоводяват аналитично към сметка 205 „Машини и оборудване”.

Получената от нас фактура се осчетоводява в отделна партида, по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

2.

скрито платено съдържание: 78 думи;

3.

скрито платено съдържание: 70 думи;

4. Начислението на разхода за амортизации се осчетоводява, като се дебитира сметка 603 „Разходи за амортизации” (увеличение на разходите за амортизации) и се кредитира сметка 2415 „Амортизация на машини” (увеличение на амортизациите на дълготрайните материални активи под формата на машини и оборудване).

Тази счетоводна статия се записва на база Счетоводен амортизационен план.

5.

скрито платено съдържание: 60 думи;

6.1

скрито платено съдържание: 45 думи;

6.2

скрито платено съдържание: 44 думи;

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

              Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (28.11.2019): Осчетоводяване на фактурата за покупна на автоматичните стругове

стопанска

операция:

205

Придобиване на ДМА

вид

документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

205

Машини и оборудване

400 000

401

Задължения към доставчици

480 000

аналит.

Автоматичен струг - DFG54654 – 4 бр.

400 000

аналит.

Делта ООД

480 000

4531

ДДС по покупките

80 000

Парт.

Ф-ра 0000001270/28.11.2019 г.

480 000

ОБЩО

480 000

ОБЩО

480 000

        

скрито платено съдържание: 24 думи;

Забележка: Финансирането по ОП „Конкурентоспособност” е в размер, равняващ се на 50% от стойността на ДМА.

 

СС4 (31.12.2019): Отчитане на разхода за амортизация за първия месец от използването на актива

стопанска

операция:

603

Разходи за амортизации

вид

документ:

440

Амортизационен  план

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

603

Разход за амортизация

8 333,33

2415

Начислена амортизация на машини и съоръжения

8 333,33

ОБЩО

8 333,33

ОБЩО

8 333,33

Забележка: Активът се амортизира за срок от 4 години по линейния метод на амортизация, което означава, че годишните отчисления са в размер на 100 000 лв. или 8 333,33 лв. на месец.

 

скрито платено съдържание: 10 думи;

Забележка: Тъй като е възприет брутният метод за отчитане на правителствените дарения и помощи, дарението ще се признава като приход в продължение на 4 години, на база натрупаната амортизация. Месечната амортизация е 8 333,33 лв., а финансирането е в размер на 50%, което означава, че през първия месец ще се признае приход от финансиране в размер на 4 166,66 лв. (50% х 8 333,33 лв.)

 

скрито платено съдържание: 16 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се кредитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 514 думи;

503 (Разплащателна сметка в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в лева по разплащателна сметка. Увеличенията на паричните средства се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства в Разплащателната сметка в левове (постъпления от клиенти, от каса, от други дебитори), а Кт оборот показва сумата на всички намаления на Разплащателната сметка в лева (плащания към доставчици или други кредитори, изтеглени от разплащателна сметка и внесени в каса в лева). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт – показва сумата на наличните парични средства в Разплащателната сметка в лева.

скрито платено съдържание: 398 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.