Дебитно известие за закупени стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2541 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки и решаваме да закупим известно количество от конкретен нов модел  – „Торк”.

Производител на обувките е Делта ООД.

На 11.03.2019 г. двете страни са се споразумели за покупката на 100 чифта модел „Торк” с единична цена 50 лв. за чифт.

На 13.03.2019 г. Делта ООД ни е изпратила стоките, във връзка с което ни е издала фактура на стойност 6 000 лв. с включен ДДС. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

На 14.03.2019 г. при проверка на доставените стоки е установено, че до нашия склад са транспортирани с 12 чифта повече. Ние не оспорваме доставката и не отказваме да ги задържим и платим. Във връзка с това Делта ООД ни издава дебитно известие за 12-те чифта обувки на стойност 720 лв. с включен ДДС.

На 15.03.2019 г. ние от Алфа ООД превеждаме съответната сума във връзка с доставката по банковата сметка на Делта ООД

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие;

- Банково извлечение.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при увеличение на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура, всяко дебитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му.

 

№ 0000000257 

Дебитно Известие към фактура № 00000000256 от 13.03.2019 г.

дата: 14.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач) 

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние) 

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки “Торк” (установени повече бройки при доставката)

чифт

12

50

600

2

     

3

     

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

14.03.2019 г.

сума:

600

срок за плащане:

20.03.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

600

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

120

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

720

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

BGN

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 15.03.2019 г.

до 15.03.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

15.03.2019 г.

Дата

 

старо салдо:

100 000,00

транзакц.

Вальор

Описание

Дебит (-)

Кредит (+)

15/03/19

15/03/19

ДЕЛТА ООД / Плащане по дебитно известие 0000000257 от 14.03.2019 г.

720.00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

720,00

Дебит:

720,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

99 280,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 172 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 41 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 35 думи;
ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени обувки.

ЗДДС: Съгласно ЗДДС за първоначалната доставка Делта е издала фактура на Алфа. В случая има увеличение на данъчната основа на доставката и доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие към фактурата, в което да начисли 20% ДДС, тъй като доставката е облагаема, а Делта ООД е регистрирана по ЗДДС.

скрито платено съдържание: 46 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР:

скрито платено съдържание: 31 думи;

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 57 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 29 думи;

ОСК: Тъй като финансовият резултат е нулев, стопанската операция няма да доведе до изменение на собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява заприхождаването на закупените стоки срещу увеличение на задължението към доставчика, а след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка. Това става в следните стъпки:

1. Заприхождаването на стоките се осчетоводява по дебита на сметка 304 „Стоки” (увеличаване на наличните стоки), а начисленият ДДС с право на данъчен кредит – по дебита на сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (увеличаване на правото на данъчен кредит по ДДС), след което се кредитира сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД“.

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към сметка 304 „Стоки”.

скрито платено съдържание: 127 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (14.03.2019): Осчетоводяване на покупката на стоките – Дебитно известие

стопанска операция:

304

Покупка на стоки

вид документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

304

Стоки

600

401

Задължения към доставчици

720

аналит.

Обувки „Торк“

600

аналит.

Делта ООД

720

4531 

Начислен ДДС върху покупките

120

парт.

ДИ 0000000257/14.03.2019 г.

720

ОБЩО

720

ОБЩО

720

скрито платено съдържание: 14 думи;

 

  

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 383 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.