Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2520 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с дрехи и искаме да закупим ръчно плетени пуловери.

Производител на пуловерите е Делта ООД.

На 01.05.2019 г. от магазин на Делта ООД сме закупили 10 броя пуловери с единична цена 100 лв. за брой. Доставчикът ни е издал фактура в размер на 1 000 лв. и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой в момента на покупката.

На 02.05.2019 г. откриваме, че Делта са ни предали два пуловера повече. Ние не възразяваме за това допълнително количество и приемаме да задържим и заплатим пуловерите в брой в магазина, от който сме ги взели. Във връзка с това доставчикът ни издава дебитно известие и фискален бон (касова бележка) на стойност 200 лв.

 Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, а Делта ООД не е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие;

- Фискален бон (касова бележка).

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при  увеличение на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура, всяко дебитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона. Необходимо е и всяко дебитно известие към такава фактура да съдържа това основание;
  • съгласно българското законодателство всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой,  чрез издаване на фискален бон (касова бележка).

 

№ 0000000025

Дебитно Известие към фактура № 0125445692 от 01.05.2019 г.

дата: 02.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: 444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Пуловери – ръчна изработка

брой

2

100

200

2

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

02.05.2019 г.

сума:

200

срок за плащане:

02.05.2019 г.

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.113, ал.9 от ЗДДС

сума  за плащане:

200

 

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Панталони

200,00

 

ОБЩА СУМА

200,00

В БРОЙ                 

200,00

Покупки 1

 

012345  02-05-2019                           11:30

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

 Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

скрито платено съдържание: 208 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 20 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 48 думи;

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 108 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира приход или разход от покупката на стоките, няма да се формира и финансов резултат (печалба/загуба). Тази стопанска операция няма да има никакво отражение в този отчет.

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 26 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 29 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява заприхождаването на установените в повече стоки срещу увеличение на задължението към доставчика, а след това закриването на задължението срещу намаление на паричните средства в брой. Това става в следните стъпки:

1. Заприхождаването на пуловерите се осчетоводява, като се дебитира сметка 304 „Стоки” (увеличаване на наличните стоки) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД”.

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към сметка 304 „Стоки”.

Полученото от нас дебитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Делта към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база полученото от нас дебитното известие, издадено от Делта ООД.

скрито платено съдържание: 82 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (02.05.2019): Осчетоводяване на покупката на стоките – Дебитно известие

стопанска

операция:

304

Покупка на стоки

вид

документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

Наименование

сума

сметка

наименование

сума

304

Стоки

200

401

Задължения към доставчици

200

аналит.

Пуловери – ръчна изработка 2 бр. x 100 лв.

200

аналит.

Делта ООД

200

 

 

 

парт.

ДИ 0000000025/02.05.2019 г.

200

ОБЩО

200

ОБЩО

200

скрито платено съдържание: 18 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 265 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.