Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1607 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме възложили на DELTA-ATHENS Ltd да ни извърши адвокатска услуга.

На 30.04.2019 г. гръцкият доставчик ни е издал фактура за извършената услуга на стойност 550 EUR.

На 01.05.2019 г. гръцкият доставчик ни уведомява, че реалната стойност на услугата е 1 000 EUR и е направил грешка, като ни е фактурирал по-малка стойност. Ние се съгласяваме и във връзка с това DELTA-ATHENS Ltd ни издава дебитно известие на стойност 450 EUR.

На 10.05.2019 г. ние от Алфа ООД превеждаме дължимата по дебитното известие на DELTA-ATHENS Ltd сума от банковата ни сметка в евро.

Фиксиран курс на еврото на БНБ: 1,95583 лв. / евро.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd са регистрирани по ДДС в съответните държави членки на ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие (Debit note);

- Протокол за изменение на протокол за самоначисление на ДДС;

- Банково извлечение във валута

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • в случаите на получена услуга с място на изпълнение в страната на получателя, доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice);
  • в случаите на получена услуга с място на изпълнение в страната на получателя, получателят задължително издава протокол за самоначисление на ДДС в български лева, който влиза в ДДС Дневниците;
  • при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол в български лева за изменение на първоначалния протокол, който задължително съдържа номера, датата и основанието за издаване на първоначалния протокол и който влиза в ДДС Дневниците;
  • стойностите, посочени в банковите извлечения от разплащателни сметки във валута, са в съответната такава.

 

№ 315160

DEBIT NOTE

date: 01.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (our client)

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Lawyer taxes

unit

1

450

450

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

450

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

 

 

№ 5156415641

ПРОТОКОЛ за изменение на Протокол №5156415640 от 30.04.2019 г.

дата: 01.05.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС (най-често получател по ВОП)

(най-често доставчик по ВОП) НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Адвокатски услуги

бр.

1

880,12

880,12

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по изменението:

01.05.2019 г.

нова дан. основа:

 880,12

Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП): DEBIT NOTE № 315160/01.05.2019 г./ DELTA-ATHENS Ltd

нов ДДС 20%:

 176,02

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:

 1 056,14

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 10.05.2019 г.

до 10.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

10.05.2019

дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

10/05/19

10/05/19

Delta- Athens Ltd / Плащане по Дебитно известие (Debit note) 315160 от 01.05.2019 г.

450,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

450,00

Дебит:

450,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

199 550,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността на консумираните блага. Те са основни елементи при изготвяне на калкулациите, а оттам оказват и влияние за определяне на цените на стоки, услуги, продажби и т.н.

скрито платено съдържание: 87 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 205 думи;

• Данъчна:

ЗКПО:

скрито платено съдържание: 128 думи;

ЗДДС: Съгласно ЗДДС, когато български търговец, регистриран по ЗДДС в България, получава услуга от доставчик, регистриран за ДДС цели в друга държава членка на ЕС, той е длъжен да самообложи доставката с 20% ДДС, като основата за облагане с данък е стойността на получената услуга, посочена във фактурата, издадена от чуждестранния контрагент. Тъй като адвокатската услуга е свързана с основната ѝ дейност, за Алфа ООД възниква право на приспадане на данъчен кредит, което означава, че дружестовото не внася ефективно ДДС в бюджета. За първоначалната доставка DELTA-ATHENS Ltd е издала фактура на Алфа, която си е самоначислила ДДС с протокол. В случая има увеличение на данъчната основа на доставка и доставчикът издава дебитно известие към фактурата. На база него Алфа е длъжна да издаде нов протокол, с който да промени размера на начисления данък и ползвания данъчен кредит.

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се

скрито платено съдържание: 22 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 48 думи;

ОПП: В резултат на плащането

скрито платено съдържание: 25 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява увеличението на стойността на получената адвокатска услуга срещу възникване на задължение към доставчик, след това самоначислението на ДДС и закриването на задължението срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка, а накрая разходът се отнася в загуба от текущия период. Това става в следните стъпки:

1. Увеличението на стойността на получената адвокатска услуга се осчетоводява по дебита на сметка 602 „Разходи за външни услуги“ (увеличаване на разходите за външни услуги) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличение на задълженията към доставчици) с аналитичност „Delta-Athens Ltd“.

Увеличението на стойността на адвокатската услуга се отразява аналитично по сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

Полученото от нас дебитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Delta-Athens Ltd към сметка 401 „Задължения към доставчици“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна операция се записва на база полученото от нас дебитно известие, издадено от Delta-Athens Ltd.

2.

скрито платено съдържание: 56 думи;

3.

скрито платено съдържание: 85 думи;

4.

скрито платено съдържание: 69 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(01.05.2019): Осчетоводяване на увеличението на стойността на получената адвокатска услуга - Дебитно известие (Debit Note)

стопанска

операция:

602

Разход за външни услуги

вид

документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

Наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

880,12

401

Задължения към доставчици

880,12

аналит.

Юридически услуги

880,12

аналит.

DELTA-ATHENS Ltd

880,12

 

 

 

парт.

ДИ 315160/01.05.2019 г.

880,12

ОБЩО

880,12

ОБЩО

880,12

        

скрито платено съдържание: 39 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 656 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.