Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 1839 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД искаме да закупим канцеларски материали за административния офис.

Производител на офис консумативите е Делта ООД.

На 01.05.2019 г. Делта ООД изпраща консумативите и ни издава фактура.

На 02.05.2019 г. доставчикът доставя материалите до нашия офис за негова сметка. При приемно-предаването е установено, че Делта ООД е изпратила 10 броя химикалки в повече, които ние не възразяваме да задържим и доплатим. Доставчикът ни издава дебитно известие за химикалките в повече на стойност 150 лв.

 Забележка: Алфа ООД е регистрирана по ЗДДС, а Делта ООД не е регистрирана по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при увеличение на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура всяко дебитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона. Необходимо е и всяко дебитно известие към такава фактура да съдържа това основание.

 

№ 0000000154

Дебитно Известие към фактура №0000051111 от 01.05.2019 г.

дата: 02.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

 

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

адрес: София 1000, бул. „Витоша“ 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Химикалки (установени повече бройки при доставката)

бр.

15

10

150

2

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

02.05.2019 г.

сума:

150

срок за плащане:

 

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

-

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

чл.113, ал.9 от ЗДДС

сума  за плащане:

150

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно МСС 2 „Материални запаси“ материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги. В конкретния случай закупените химикалки не отговарят на нито един от тези критерии, защото няма да бъдат държани за продажба, нито ще бъдат вложени в производството. Те ще бъдат отчетени директно като разход, тъй като ще бъдат използвани незабавно в административния процес на дружеството.

скрито платено съдържание: 80 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 21 думи;

.• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран както счетоводен, така и данъчен разход, в размер на покупната стойност на химикалките.

От гледна точка на Делта, има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени химикалки.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 118 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се разход от

скрито платено съдържание: 16 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция ще се формира

скрито платено съдържание: 21 думи;

ОПП: Когато се извърши плащането за покупката на материалите, ще

скрито платено съдържание: 22 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отрази покупката на материалите, за която има дебитно известие, срещу възникване на задължение към доставчик, а след това се отнесе разходът в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1. Отразява се покупката на канцеларските материали, като се дебитира сметка 601 „Разход за материали” (увеличение на разходите за материали) и се кредитира сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличение на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД“.

Закупените химикалки се отразяват аналитично по сметка 601 „Разход за материали“.

Полученото дебитно известие се отразява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД, по която ще се следи задължението и ще се закрие с плащането.

Тази счетоводна статия се записва на база дебитно известие, което сме получили от Делта ООД.

скрито платено съдържание: 53 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(02.05.2019): Осчетоводяване на покупката на канцеларските материали – Дебитно известие

стопанска

операция:

601

Разход за материали

вид

документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

601

Разход за материали

150

401

Задължения към доставчици

150

аналит.

Канцеларски материали

150

аналит.

Делта

150

 

 

 

парт.

ДИ 0000000154/02.05.2019 г.

 

ОБЩО

150

ОБЩО

150

скрито платено съдържание: 13 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 263 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.