Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 3728 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме сключили договор за наем на офис с Делта ООД.

Съгласно договора в края на всеки месец наемодателят ни фактурира дължимия наем и разходите за комунални услуги (използвани вода и електроенергия).

На 31.03.2019 г. Делта ООД ни е издала фактура за месечния наем, като в нея не е била посочена стойността на комуналните услуги за периода, защото сметките за тях все още не са били получени от наемодателя.

На 08.4.2019 г. доставчикът ни издава дебитно известие на стойност 23.17 лв. с включен ДДС и фискален бон (касова бележка) за плащането, което е направено в брой.

Забележка: Алфа ООД и Делта ООД са регистрирани по ЗДДС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие;

- Фискален бон (касова бележка)

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при увеличение на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура, всяко дебитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;
  • съгласно наредба всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект, платени в брой, чрез издаване на фискална касова бележка.

 

№ 0010111113

Дебитно Известие към фактура №0010110757 от 31.03.2019 г.

дата: 08.04.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние)

ДЕЛТА ООД

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Вода студена за месец 03.2019 г.

м3

4

1,49000

5,96

2

Ел. енергия за месец 03.2019 г.

квтч

83

,16084

13,35

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

Х

в брой

дата на доставка или плащане:

08.04.2019 г.

сума:

19,31

срок за плащане:

 

 

с платежно нареждане

данъчна основа:

19,31

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

3,86

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

23,17

 

ПРОДАВАЧ (ДЕЛТА)

гр. София, ул. „Иваново” №10

Магазин ДЕЛТА

гр. София, ул. „Петрово” №20

ЕИК: 444555666

ИН по ЗДДС: БГ444555666

Оператор 1 / Иван Иванов

 

Услуга 1

23,17

 

ОБЩА СУМА

23,17

В БРОЙ                 

23,17

Покупки 2

 

12354    08-04-2019                           11:10

--- ФИСКАЛЕН БОН ---

DT222333                                            44445555

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Разходите представляват намаляване на икономическите изгоди през отчетния период под формата на изтичане или намаляване на активи, или понасяне на пасиви, което води до намаляване на собствения капитал, различно от намаленията, свързани с плащания към акционерите под формата на дивидент или намаляване на капитал с цел плащания към акционерите (това е еквивалентна дефиниция с тази на загуба). Разходите на предприятието изразяват стойността на ресурсите и услугите, които то използва за извършване на своята дейност. Следователно разходите са основополагащ фактор, определящ цената на продукт или услуга и степента на рационално използване на вътрешния потенциал на едно предприятие. От друга страна, разходите оказват непосредствено влияние върху крайния резултат (печалба или загуба) от дейността на всяко предприятие или сектор. Разходите на практика представляват стойността

скрито платено съдържание: 121 думи;

• Счетоводна

скрито платено съдържание: 57 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа – има реализиран счетоводен и данъчен разход, равен на стойността на ползваните комунални услуги.

От гледна точка на Делта – има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводните и данъчни разходи ще бъдат равни на стойността на всички разходи, отчетени във връка с услугата.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 112 думи;

• Финансова – от страна на Алфа ООД:

ОПР: Формира се разход за външна услуга, който

скрито платено съдържание: 13 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 56 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на услугата се генерира

скрито платено съдържание: 21 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 24 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява разходът за комунални услуги срещу възникване на задължение към доставчик, след това се закрива задължението срещу намаление на паричните средства в брой и накрая разходът се отнася в загуба от отчетния период. Това става в следните стъпки:

1. Ползваните комунални услуги се осчетоводяват по дебита на сметка 602 „Разходи за външни услуги“ (увеличаване на разходите за външни услуги) и сметка 4531 „Начислен ДДС върху покупките” (увеличаване на правото на данъчен кредит по ДДС) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици“ (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност „Делта ООД“.

Ползваните комунални услуги се отразяват аналитично по сметка 602 „Разходи за външни услуги“.

Полученото дебитно известие се отразява в отделна партида по аналитичността на Делта ООД към сметка 401 „Задължения към доставчици“, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането в брой.

Тази счетоводна статия се записва на база полученото от нас дебитно известие, издадено от Делта ООД.

2.

скрито платено съдържание: 82 думи;

3.

скрито платено съдържание: 59 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1(08.04.2019): Осчетоводяване на получените комунални услуги - Дебитно известие

стопанска

операция:

602

Разход за външни услуги

вид

документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

Сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

602

Разходи за външни услуги

19,31

401

Доставчици в лева

23,17

аналит.

Вода

5,96

аналит.

Делта

23,17

аналит.

Ел. енергия

13,35

парт.

ДИ 0010111113/08.04.2019 г.

23,17

4531

Начислен ДДС върху покупките

3,86

 

 

 

ОБЩО

23,17

ОБЩО

23,17

        

скрито платено съдържание: 27 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 419 думи;

501 (Каса в лв.) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива парични средства в лева на каса. Увеличенията на паричните средства в брой в лева се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на актива – Каса в лева (при изтегляне на пари от банкова сметка и внасяне в каса, при получаване на плащане от клиенти, при получаване на суми от други контрагенти и др.), а Кт оборот на сметката показва сумата на всички намаления на Касата в лева (при внасяне на пари в банковата сметка от касата, при плащане на задължения към доставчици и други кредитори, при предоставяне на служебен аванс и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички налични парични средства в лева.

скрито платено съдържание: 133 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.