Дебитно известие при ВОП на стоки

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 2240 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД търгуваме с обувки и решаваме да закупим известно количество от конкретен модел обувки – „Борг”.

Производител на обувките е DELTA-ATHENS Ltd.

На 24.06.2019 г. двете страни са се споразумели за покупката на 2 000 чифта от модел „Борг” с единична цена 60 евро за чифт.

На 25.06.2019 г. DELTA-ATHENS Ltd. е изпратила стоките, като за целта ни е издала фактура (Invoice) на стойност 120 000 евро. В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

На 26.06.2019 г. при проверка на доставените стоки е установено, че до нашия склад са транспортирани с 30 чифта повече. Ние не оспорваме доставката и не отказваме да ги задържим и платим. Във връзка с това DELTA-ATHENS Ltd. ни издава дебитно известие (debit note) за 30-те чифта обувки на стойност 1 800 евро, а ние издаваме протокол за самоначисление на ДДС, тъй като сме получател по доставка на стоки от друга страна членка на ЕС.

На 27.06.2019 г. ние от Алфа ООД превеждаме съответната сума във връзка с доставката по банковата сметка на DELTA-ATHENS Ltd.

Забележка: Алфа ООД и Delta – Athens Ltd. са регистрирани по ЗДДС в съответните държави.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие;

- Протокол за изменение на вече издаден протокол за самоначислeние;

- Банково извлечение във валута.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на ВОП (от гледна точка на доставчика – ВОД) доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice) не по-късно от 5 дни от датата на възникване на доставката;
  • в случаите на ВОП получателят задължително издава протокол за самоначисление на ДДС в български лв., който влиза в ДДС дневниците;
  • при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол в български лв. за изменение на първоначалния протокол, който задължително съдържа номера, датата и основанието за издаване на първоначалния протокол и който влиза в ДДС дневниците;
  • стойностите,  посочени в банковите извлечения от разплащателни сметки във валута, са в съответната такава.

 

№ 653465

DEBIT NOTE TO INVOICE  №000063794/25.06.2019

date: 26.06.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd. (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Shoes “Borg”

pair

30

60

1 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

1 800

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

12345678

 

№ 000541653

ПРОТОКОЛ за изменение на Протокол № 000563465 от 25.06.2019 г.

дата: 26.06.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd.

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „Борг” (установени повече бройки при доставката)

чифт

30

117,3498

3 520,49

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

26.06.2019 г.

нова дан. основа:

3 520,49

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.84 от ЗДДС, DEBIT NOTE №653465/26.06.2019/ DELTA-ATHENS Ltd.

нов ДДС 20%:

704,10

общо:

4 224,59

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 27.06.2019 г.

до 27.06.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

27.06.2019 г.

дата

 

старо салдо:

2 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

27/06/2019

27/06/2019

DELTA-ATHENS Ltd./Плащане по ДИ №653465/26.06.2019 г.

1 800,00

 

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

1 800,00

Дебит:

1 800,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

Kрайно салдо:

200,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Съгласно приложимите счетоводни стандарти, и по-специално МСС 2 „Материални запаси“, материалните запаси са активи: държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност; намиращи се в процес на производство за такава продажба; или под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги.

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до необходимите местоположение и състояние за включване в стопанската дейност на предприятието. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на даден материален запас в нормалния ход на стопанската дейност, минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения му цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.

Стоката е материален запас, който е предназначен за продажба. За една търговска компания основният бизнес е да купува стоки и да ги продава с достатъчна надценка (добавена стойност), за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

скрито платено съдържание: 135 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 212 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, няма реализиран нито счетоводен, нито данъчен приход или разход.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd., има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени обувки.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 167 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Тъй като не се формира приход или разход от покупката на стоките, няма да се формира и финансов резултат (печалба/загуба). Тази стопанска операция няма да има никакво отражение в този отчет.

БАЛАНС:

скрито платено съдържание: 56 думи;

ОПП:

скрито платено съдържание: 29 думи;

ОСК:

скрито платено съдържание: 16 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като: първо се отразява заприхождаването на установените в повече стоки срещу възникване на задължение към доставчик; след това се осчетоводява самоначислението на ДДС и накрая закриването на задължението срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка. Това става в следните стъпки:

1. Заприхождаването на обувките се осчетоводява, като се дебитира сметка 304 „Стоки” (увеличаване на наличните стоки) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличаване на задълженията към доставчици) с аналитичност „Delta-Athens Ltd“. 

Закупените стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към сметка 304 „Стоки”.

Полученото от нас дебитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на Delta-Athens Ltd. към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база дебитното известие, което сме получили от Delta – Athens Ltd.

скрито платено съдържание: 141 думи;

Забележка: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

 

СС1 (26.06.2019): Осчетоводяване на закупените стоки – Дебитно известие (Debit Note)

стопанска

операция:

304

Покупка на стоки

вид

документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

304

Стоки

3 520,49

401

Задължения към доставчици

3 520,49

аналит.

Обувки „Борг”

3 520,49

аналит.

Delta – Athens Ltd.

3 520,49

 

(30 чифта х 117,3498 лв.)

3 520,49

парт.

ДИ 0000653465/26.06.2019 г.

3 520,49

ОБЩО

3 520,49

ОБЩО

3 520,49

скрито платено съдържание: 29 думи;

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

304 (Стоки) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на стоките в предприятието. Стоките могат да бъдат в склад, в обекти за продажба, на отговорно пазене, на консигнация и други. Закупените (придобитите) стоки се осчетоводяват по Дт на сметката (увеличение стойността на наличните стоки), а продадените (отписаните) стоки се осчетоводяват по Кт на сметката (намаление стойността на наличните стоки). Дт оборот показва стойността на общо закупените (придобитите) стоки, а Кт оборот показва стойността на общо продадените (отписаните) стоки (в т.ч. бракувани и липсващи). Текущото и крайното салдо на сметката е Дт – стойността на наличните стоки на склад, или нулево, ако няма налични. Салдото по сметката се записва в баланса като текущ актив.

скрито платено съдържание: 521 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.