Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 17 февруари 2020 1645 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме дружество, занимаващо се с търговия на спортни стоки.

Във връзка с рекламна кампания решаваме да закупим известно количество чадъри, които наши представители ще раздадат в нашите търговски обекти веднага след като ги получим.

Производител на чадърите е DELTA-ATHENS Ltd.

На 23.04.2019 г. двете страни се споразумяват за покупката на 2 000 чадъра с единична цена 3 евро за брой.

На 24.04.2019 г. DELTA-ATHENS Ltd. е изпратила стоките, като за целта ни е издала фактура (Invoice) на стойност 6 000 евро.

В стойността на фактурата е включена и доставката до нашия склад.

На 26.04.2019 г. при проверка на доставените чадъри е установено, че до нашия склад са транспортирани с 5 броя в повече. Ние не оспорваме доставката и не отказваме да ги задържим и платим. Във връзка с това DELTA-ATHENS Ltd. ни издава дебитно известие (debit note) на стойност 15 евро, а ние издаваме Протокол за изменение на първоначалния Протокол за самоначисление на ДДС, тъй като сме получател по доставка на стоки от друга страна членка на ЕС.

На 27.04.2019 г. ние от Алфа ООД превеждаме дължимата на DELTA-ATHENS Ltd. сума от банковата ни сметка в евро.

Фиксиран курс на еврото на БНБ: 1,95583 лв./евро.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd. са регистрирани по ДДС в съответните държави.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие;

- Протокол за изменение на вече издаден Протокол за самоначисление;

- Банково извлечение във валута.

Забележка: Съгласно ЗДДС:

  • в случаите на ВОП (от гледна точка на доставчика – ВОД) доставчикът е длъжен да издаде фактура (Invoice) не по-късно от 5 дни от датата на възникване доставката;
  • в случаите на ВОП получателят задължително издава Протокол за самоначисление на ДДС в български лева, който влиза в ДДС Дневниците;
  • при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, лицето издава нов протокол в български лева за изменение на първоначалния протокол, който задължително съдържа номера, датата и основанието за издаване на първоначалния протокол и който влиза в ДДС Дневниците;
  • стойностите, посочени в банковите извлечения от разплащателни сметки във валута, са в съответната такава.

 

№ 165156

DEBIT NOTE to INVOICE № 0000262338

date: 26.04.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

ALFA Ltd (ние)

DELTA-ATHENS Ltd

VAT  №: BG111222333

VAT  №: EL777888999

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

Description

measure

quantity

Unit Price (€)

Total (€)

1

Advertising materials (umbrellas)

unit

5

3

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

CIP Sofia

TOTAL:

15

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

62651653

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. „Алабин“ 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 27.04.2019 г.

до 27.04.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

27.04.2019 г.

дата

 

старо салдо:

200 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

27/04/19

27/04/19

DELTA-ATHENS Ltd./Плащане по дебитно известие (debit note) 165156 от 26.04.2019 г.

15,00

-

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

15,00

Дебит:

15,00

Кредит:

-

Кредит:

0,00

стр. 1

крайно салдо:

199 985,00

 

№ 0005641654

ПРОТОКОЛ за изменение на Протокол № 00000021561 от 24.04.2019 г.

дата: 26.04.2019 г.

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС

НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД (ние)

DELTA-ATHENS Ltd

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  №: EL777888999

адрес: София 1000, ул. „Алабин“ 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

основание за издаване на нов протокол

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Рекламни материали (чадъри)

бр.

5

5,86749

29,34

2

(установени повече бройки при доставката)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

26.04.2019 г.

нова дан. основа:

29,34

Основание за начисляване или неначисляване на ДДС: чл.84 от ЗДДС, DEBIT NOTE №165156 /26.04.2019 г./ DELTA-ATHENS Ltd.

нов ДДС 20%:

5,87

общо:

35,21

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Според МСС 2 „Материални запаси“ стоково-материалните запаси са краткотрайни активи, които: са държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност (стоки); се намират в процес на производство с цел такава продажба (продукция); или са под формата на материали или суровини, които се изразходват в производствения процес или при предоставянето на услуги. В конкретния случай закупените чадъри не отговарят на нито един от тези критерии (няма да бъдат държани за продажба, нито ще бъдат вложени в производството), затова те ще бъдат отчетени директно като разход, тъй като ще бъдат раздадени безплатно с рекламна цел. При установяването на допълнителното количество ще увеличим отчетения разход и съответно ще коригираме получения финансов резултат от операцията.

скрито платено съдържание: 89 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 182 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран както счетоводен, така и данъчен разход в размер на покупната стойност на рекламните чадъри.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd., има реализиран счетоводен и данъчен приход в размер на фактурираната сума, а счетоводният и данъчен разход ще бъде равен на себестойността на произведените и продадени чадъри.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 160 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПРФормира се

скрито платено съдържание: 23 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция паричните средства, както и счетоводният финансов резултат, ще

скрито платено съдържание: 34 думи;

ОПП: В резултат на плащането за покупка на стоката се

скрито платено съдържание: 20 думи;

ОСК: Финансовият резултат е

скрито платено съдържание: 21 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отразява покупката на излишните рекламни чадъри срещу възникване на задължение към доставчик, след това самоначислението на ДДС и закриването на задължението срещу намаление на паричните средства по разплащателната сметка, а накрая разходите се отнасят в загуба от текущия период. Това става в следните стъпки:

1. Покупката на рекламните чадъри се осчетоводява по дебита на сметка 601 „Разходи за материали“ (увеличаване на разходите за материали) срещу кредитиране на сметка 401 „Задължения към доставчици” (увеличение на задълженията към доставчици) с аналитичност „DELTA-ATHENS Ltd.“.

Закупените рекламни чадъри се отразяват аналитично по сметка 601 „Разходи за материали“.

Полученото от нас дебитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-ATHENS Ltd. към сметка 401 „Задължения към доставчици”, по която ще се следи задължението, което ще се закрие с плащането по банков път.

скрито платено съдържание: 203 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка „Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (26.04.2019): Осчетоводяване на закупените рекламни чадъри – Дебитно известие (Debit Note)

стопанска

операция:

601

Разход за материали

вид

документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

601

Разход за материали

29,34

401

Задължения към доставчици

29,34

аналит.

Рекламни материали

29,34

аналит.

DELTA-ATHENS Ltd.

29,34

 

 

 

Парт.

ДИ 165156/26.04.2019 г.

29,34

ОБЩО

29,34

ОБЩО

29,34

скрито платено съдържание: 46 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни сметки:

скрито платено съдържание: 152 думи;

401 (Задължения към доставчици) – Пасивна сметка, която показва и проследява измененията на Задълженията към доставчици. По нея се отчитат задълженията във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги. Увеличенията на Задълженията към доставчици се осчетоводяват по Кт на сметката, а намаленията на Задълженията се осчетоводяват по Дт на сметката. Кт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на Задълженията към доставчици (при всяка една покупка на актив или услуга се формира задължение към доставчика, който ще извърши услугата или ще достави стоката), а Дт оборот на сметката показва всички намаления на Задълженията към доставчици (при погасяване/уреждане на задълженията към доставчика). Текущото и крайно салдо на сметката е Кт и показва стойността на всички Задължения към доставчици.

скрито платено съдържание: 401 думи;

601 (Разходи за материали) – Активна сметка, която се използва за отчитане на начислените разходи за закупени или вложени в производството и дейността материали. Увеличенията на Разходите за материали се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията им – по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички начислени Разходи за материали (производствени материали, амбалаж, горива, енергия, резервни части за ремонтни дейности, канцеларски материали, инвентар под стойностния праг за ДМА и други), а Кт оборот на сметката показва сумата на приключвателните операции на сметката при разпределянето им по функционално предназначение (разходи за основна, спомагателна, административна дейност) или при приключване срещу приходни сметки или Печалби и загуби от текущата година. Преди приключване обичайното временно салдо на сметката е Дт и показва сумата на признатите Разходи за материали, а след приключване по сметката не трябва да има салдо.

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.