Дебитно известие по доставка на услуга в ЕС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1989 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме езиков център за обучение.

На 01.05.2019 г. издаваме фактура на DELTA-ATHENS Ltd (гръцко дружество) за превод на документи от гръцки на български език.

На 02.05.2019 г. установяваме, че действително броят на преведените документи е по-голям, във връзка с което издаваме дебитно известие на стойност 150 евро.

На същата дата получателят на услугата плаща дължимата сума по дебитното известие по банков път.

Фиксиран курс на еврото на БНБ: 1,95583 лв./евро.

Забележка: Алфа ООД и DELTA-ATHENS Ltd са регистрирани за целите на ДДС в съответните държави членки на ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие (Debit note);

- Банково извлечение във валута

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга;
  • при увеличаване на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие към фактурата;
  • освен задължителните реквизити за една фактура, всяко дебитно известие задължително съдържа номера и датата на фактурата, към която е издадено, както и основанието за издаването му;
  • във всяка фактура, в която не се начислява ДДС, се посочва основанието за това – член и алинея от закона. Необходимо е и всяко дебитно известие към такава фактура да съдържа това основание.

 

№ 0000541652

Дебитно Известие към фактура № 0000541651 от 01.05.2019г.

дата: 02.05.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 777888999

ИН по ЗДДС: EL777888999

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: Гърция, Атина, ул. Луис 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Превод на документи

бр.

10

29,337

293,37

2

(по-голям обем от уговорения)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

02.05.2019 г.

сума:

293,37

срок за плащане:

 

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

293,37

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

 

сума  за плащане:

293,37

 

№ 541652

DEBIT NOTE

date: 02.05.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-ATHENS Ltd

ALFA Ltd (we)

VAT  №: EL777888999

VAT  №: BG111222333

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

Description

measure

quantity

unit price (€)

total (€)

1

Translating documents

unit

10

15

150

Terms of Delivery:

 

TOTAL:

150

Country of Origin:

Greece

 

Tariff Code:

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

Банка АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

EUR

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 02.05.2019 г.

до 02.05.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

02.05.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

02/05/19

02/05/19

DELTA-ATHENS Ltd / Плащане по дебитно известие  № 0000541652 от 02.05.2019 г.

-

150,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

Кредит:

150,00

Кредит:

150,00

стр. 1

крайно салдо:

1 150,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба.

За Алфа ООД основният бизнес е да реализира приходи от оказани услуги, за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на услугата и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 126 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 120 думи;

 • Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, дружеството има реализиран счетоводен приход, който е признат за данъчни цели и който няма да доведе до данъчни преобразувания. След коригирания обем на услугата Алфа увеличава първоначално начисления приход. Това увеличение също е признато за данъчни цели и няма да доведе до данъчни преобразувания.

От гледна точка на DELTA-ATHENS Ltd, дружеството има реализиран счетоводен разход, който е признат за данъчни цели и който няма да доведе до данъчни преобразувания. Аналогично на Алфа, то ще увеличи първоначално начисления разход. Това увеличение също е признато за данъчни цели и няма да доведе до данъчни преобразувания.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 406 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПР: Формира се приход от услуга, който се отнася в печалба от текущата година – на стойност 293,37 лв.

БАЛАНС: Вследствие на предоставената услуга паричните средства ще се увеличават с 293,37 лв. и ще се формира текущ финансов резултат – печалба в размер на 293,37 лв.

ОПП: В резултат на полученото плащане за извършената услуга се генерира входящ паричен поток, който в крайна сметка формира положителен паричен поток от основна дейност в размер на 293,37 лв.

ОСК: Финансовият резултат е печалба в размер на 293,37 лв., която ще се отрази като финансов резултат от текущата година в отчета за собствения капитал.

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като първо се отрази увеличението на стойността на услугата, за което има издадено дебитно известие, срещу възникване на вземане от клиент. След това приходът от услугата се отнася в печалба и накрая се закрива вземането срещу увеличение на паричните средства. Това става в следните стъпки:

1. Увеличението на стойността на услугата се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти” (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитира сметка 703 „Приходи от продажба на услуги” (увеличение на приходите от продажба на услуги).

Издаденото от нас Дебитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-ATHENS Ltd към сметка 411 „Вземания от клиенти”, по която ще се следи и закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база издаденото от Алфа ООД дебитно известие.

2. Финансовият резултат от продажбата се отчита, като се дебитира сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“ (намаление на приходите от продажба на услуги) и се кредитира сметка 123 „Текуща печалба/загуба“ (увеличение на финансовия резултат за периода). 

Крайното кредитно салдо от тази стопанска операция по сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“ се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка 123 „Текуща печалба/загуба“, за да се получи финансовият резултат от операцията, който е печалба.

3. Плащането се осчетоводява, като се дебитира сметка 504 „Разплащателна сметка във валута” (увеличение на паричните средства по разплащателни сметки във валута) срещу кредитиране на сметка 411 „Вземания от клиенти“ (намаление на вземанията от клиенти), с което се закрива вземането от DELTA-ATHENS Ltd.

Закрива се партидата по аналитичността на DELTA-ATHENS Ltd към сметка 411 „Вземания от клиенти“, която е създадена с дебитното известие за продажба.

Тази счетоводна статия се записва на база банковото извлечение във валута за периода.

                Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

                Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (02.05.2019): Осчетоводяване на коригираната стойност на услугата – Дебитно известие

стопанска

операция:

703

Приходи от продажба на услуги

вид

документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

сметка

наименование

сума

сметка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

293,37

703

Приход от продажба на услуги

293,37

аналит.

Делта Атина

293,37

 

 

 

парт.

ДИ № 0000541652/02.05.2019 г.

293,37

 

 

 

ОБЩО

293,37

ОБЩО

293,37

        

скрито платено съдържание: 28 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

скрито платено съдържание: 235 думи;

504 (Разплащателна сметка във валута) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в чуждестранна валута по Разплащателна сметка във валута. Увеличенията на паричните средства в Разплащателна сметка във валута се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства по Разплащателна сметка във валута (внасяне на парични средства от касата в банковата сметка, получаване на плащания от клиенти и други дебитори и др.), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на паричните средства по Разплащателната сметка във валута (изтегляне и внасяне в каса във валута, плащания към доставчици и други кредитори и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички парични средства в банкова сметка във валута.

скрито платено съдържание: 166 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.