Дебитно известие по доставена услуга извън ЕС

Васил Пантев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 март 2020 1525 уникалност: 100%

ОПИСАНИЕ на Стопанската операция:

Ние от Алфа ООД сме езиков център за обучение.

На 10.03.2019 г. издаваме фактура на DELTA-USA Ltd (дружество от САЩ) за превод на документи от английски на български език.

На 21.03.2019 г. установяваме, че действително броят на преведените документи е по-голям, във връзка с което издаваме дебитно известие на стойност 40 долара.

На 31.03.2019 г. получателят на услугата плаща дължимата сума по дебитното известие по банков път.

Централен курс на БНБ на 21.03.2019 г. – 1,73528 лв./долар.

Централен курс на БНБ на 31.03.2019 г. – 1,7179 лв./долар.

Забележка: Алфа ООД e регистрирана по ЗДДС, а DELTA-USA Ltd е дружество от трета страна извън ЕС.

 

ДОКУМЕНТИ, осигуряващи документалната обоснованост на сделката:

- Дебитно известие (Debit note);

- Банково извлечение във валута.

Забележка: Съгласно ЗДДС и нормативната уредба в България:

  • в случаите на предоставена услуга към данъчно задължено лице от трета страна всяко данъчно задължено лице е длъжно да издаде фактура (Invoice);
  • при увеличение на данъчната основа на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде дебитно известие (Debit Note) към фактурата.

 

№ 0000000546

Дебитно Известие към фактура №0000000505 от 10.03.2019 г.

дата: 21.03.2019 г.

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА САЩ  

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 777888999

ИН по ЗДДС:

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: САЩ, Флорида, ул. Луис 100

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Превод на документи от английски на български език

бр.

1

69,41

69,41

2

(по-голям обем от уговорения)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

начин на плащане:

 

в брой

дата на доставка или плащане:

21.03.2019 г.

сума:

69,41

срок за плащане:

21.04.2019 г.

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

69,41

 

с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

-

основание за 0% ДДС:

 

сума за плащане:

69,41

 

№ 546

DEBIT NOTE

date: 21.03.2019

CUSTOMER

SUPPLIER

DELTA-USA Ltd

ALFA Ltd (ние)

ID  №: 777888999

VAT  №: BG111222333

100 Luis Str., Florida 2000, USA

100 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria

Description

measure

quantity

Unit Price ($)

Total ($)

1

Translating documents

unit

1

40

40

 

 

 

 

 

 

Terms of Delivery:

 

TOTAL:

40

Country of Origin:

USA

 

Tariff Code:

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПО  СМЕТКА

УниКредит Булбанк АД

Титуляр:

АЛФА ООД

БУЛСТАТ:

111222333

Адрес:

София 1000, ул. Алабин 100

Сметка №:

BG70UNCR70001522245030

Валута:

USD

Тип:

Разплащателна

Период на извлечението:

от 31.03.2019 г.

до 31.03.2019 г.

Извлечение №:

45

Дата:

31.03.2019 г.

дата

 

старо салдо:

1 000,00

транзакц.

вальор

описание

Дебит (-)

Кредит (+)

31/03/19

31/03/19

DELTA-USA Ltd / Плащане по дебитно известие №546 от 21.03.2019 г.

-

40,00

 

 

 

 

 

Обороти: (за периода)

 

Натрупани обороти:

Дебит:

-

Дебит:

0,00

Кредит:

40,00

Кредит:

40,00

стр. 1

крайно салдо:

1 04,00

 

 

 

СЪЩНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОПЕРАЦИЯ (по-скоро от гледна точка на Алфа ООД):

• Икономическа:

Основната икономическа дейност на едно предприятие се извършва с цел генериране на печалба.

За Алфа ООД основният бизнес е да реализира приходи от оказани услуги, за да реализира печалба, след като посрещне всички свои административни, управленски, маркетинг и други разходи.

Съгласно МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ признаването на приходи от продажба на услуги се извършва според концепцията за прехвърляне на контрола върху тях. Контролът се определя чрез способността да се ръководи използването на услугата и да се получат икономическите изгоди от това. Самото признаване на приходи се извършва според регламентиран в стандарта единен модел за признаване на приходи, състоящ се от пет етапа.

скрито платено съдържание: 109 думи;

• Счетоводна:

скрито платено съдържание: 152 думи;

• Данъчна:

ЗКПО: От гледна точка на Алфа, има реализиран счетоводен приход, равен на стойността на извършената услуга, както и разход, равен на размера на формираната валутна разлика. Възникналите приход и разход са признати за данъчни цели и няма да доведат до данъчни преобразувания на счетоводния финансов резултат.

От гледна точка на DELTA-USA Ltd, има реализиран счетоводен и данъчен разход.

ЗДДС:

скрито платено съдържание: 198 думи;

• Финансова – от страна на Алфа:

ОПРВ резултат на стопанската операция са реализирани

скрито платено съдържание: 32 думи;

БАЛАНС: В резултат на цялата стопанска операция

скрито платено съдържание: 16 думи;

ОПП: В резултат на полученото плащане

скрито платено съдържание: 26 думи;

ОСК: Финансовият резултат от стопанската операция е

скрито платено съдържание: 23 думи;

Където: ОПР – Отчет за Приходите и Разходите | ОПП – Отчет за Паричния Поток | ОСК – Отчет за Собствения Капитал

 

 

 

ПОДХОД И СТЪПКИ ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

Тази стопанска операция се осчетоводява, като най-напред се отрази продажбата на услуга срещу възникване на вземане от клиент. След това се отчита финансовият резултат и се отразява увеличението на парични средства, с което се закрива вземането от клиента, като се формира разход по валутни операции, който се отнася в намаление на финансовия резултат. Това става в следните стъпки:

1. Увеличението на продажната стойност на услугата се осчетоводява, като се дебитира сметка 411 „Вземания от клиенти“ (увеличение на вземанията от клиенти) и се кредитира сметка 703 „Приходи от продажба на услуги“ (увеличение на приходите от продажба на услуги).

Издаденото от нас дебитно известие се осчетоводява в отделна партида по аналитичността на DELTA-USA Ltd към сметка 411 „Вземания от клиенти“, по която ще се следи вземането, което ще се закрие с плащането по банков път.

Тази счетоводна статия се записва на база издаденото от Алфа ООД дебитно известие.

2.

скрито платено съдържание: 73 думи;

3.

скрито платено съдържание: 158 думи;

4.

скрито платено съдържание: 73 думи;

Забележка 1: Номерът на всяка счетоводна статия (СС) съответства на описаните стъпки за осчетоводяване. В малките скоби след номера на статията е посочена датата на осчетоводяване. Прието е, че всеки постъпил документ или възникнало събитие се осчетоводява в деня на издаването му, съответно възникването му.

Забележка 2: По принцип стопански операции се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” само в автоматизираните системи за управление и осчетоводяване (ERP), а в класическите счетоводни софтуери натрупаните приходи и разходи, съответно в групи 70 и групи 60, се приключват в сметка ”Текуща печалба/загуба” на определен период от време. За целите на примера ние приключваме операцията в сметка 123, за да можем да покажем проявлението на операцията в различните финансови отчети.

 

СС1 (21.03.2019): Осчетоводяване на коригираната стойност на услугата – Дебитно известие

стопанска

операция:

703

Приход от продажба на услуги

вид

документ:

2

Дебитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

Сметка

наименование

сума

сметка

наименование

Сума

411

Вземания от клиенти

69,41

703

Приход от продажба на услуги

69,41

аналит.

Делта САЩ

69,41

аналит.

Превод на документи

69,41

парт.

ДИ 546/21.03.2019 г.

69,41

 

 

 

ОБЩО

69,41

ОБЩО

69,41

        

скрито платено съдържание: 44 думи;

 

 

 

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ в резултат на всички счетоводни статии:

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТИТЕ в резултат на всички счетоводни статии:

 

Използвани Счетоводни Сметки:

123 (Печалби и загуби от текущата година) – Активно-пасивна сметка, която показва счетоводния финансов резултат на дружеството. В случай че салдото по сметката е дебитно, това показва счетоводна Загуба (намаляване на собствения капитал). В случай че салдото по сметката е кредитно, това показва счетоводна Печалба (увеличение на собствения капитал). Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Печалба (имаме начално салдо Кт), то сметката се дебитира и се отнася в Неразпределена печалба от минали години. Ако финансовият резултат в началото на отчетния период е Загуба (имаме начално салдо Дт), то сметката се кредитира и се отнася в Непокрита загуба от минали години. В края на отчетния период сметката се дебитира срещу кредита на сметките за разходи и се кредитира срещу сметките за приходи. Така се стига до нетния счетоводен финансов резултат на дружеството за отчетния период, след което сметката отново се дебитира, за да се начисли годишният корпоративен данък.

скрито платено съдържание: 83 думи;

504 (Разплащателна сметка във валута) – Активна сметка, която показва и проследява изменението на актива Парични средства в чуждестранна валута по Разплащателна сметка във валута. Увеличенията на паричните средства в Разплащателна сметка във валута се осчетоводяват по Дт на сметката, а намаленията се осчетоводяват по Кт на сметката. Дт оборот на сметката показва сумата на всички увеличения на паричните средства по Разплащателна сметка във валута (внасяне на парични средства от касата в банковата сметка, получаване на плащания от клиенти и други дебитори и др.), а Кт оборот на сметката показва всички намаления на паричните средства по Разплащателната сметка във валута (изтегляне и внасяне в каса във валута, плащания към доставчици и други кредитори и др.). Текущото и крайно салдо на сметката е Дт и показва сумата на всички парични средства в банкова сметка във валута.

скрито платено съдържание: 318 думи;

Забележка: Изчерпателно описание на сметките можете да видите в глава Сметкоплан.